Vērtē iespējamo zaudējumu nodarīšanu pašvaldības budžetam

Dundagas novads

Dundagas novada pašvaldības pagaidu administrācija jūnija vidū domes ārkārtas sēdē skatīja jautājumu par izmeklēšanas komisijas izveidi, kuras uzdevums būs vērtēt, kāda bijusi atlaistās domes deputātu rīcība saistībā ar pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu vienā no tiesvedībām, kurā pašvaldība zaudēja saistībā ar Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja atlaišanu no amata 2019. gada augustā.
Kā minēts 17. jūnija ārkārtas domes sēdes protokolā, pagaidu administrācija ir saņēmusi atsevišķu personu iesniegumus par atlaistās Dundagas novada pašvaldības deputātu bezdarbību, neveicot dienesta izmeklēšanu, lai noskaidrotu apstākļus, kas izraisījuši vai veicinājuši iespējamu zaudējumu nodarīšanu pašvaldības budžetam. Ar Kurzemes rajona tiesas 2020. gada 22. janvāra spriedumu civillietā Nr. C69361719 atzīts par spēkā neesošu darba līguma uzteikums, amatā atjaunota pašvaldības amatpersona, kuras labā piedzīta vidējā izpeļņa par darba piespiedu kavējumu un kaitējuma kompensācija, kā arī piedzīti tiesas izdevumi par labu valstij. Tiesas sprieduma izpilde nodrošināta no pašvaldības budžeta. Bez tā pašvaldības interešu pārstāvībai tiesā ir algots zvērināts advokāts un izdevumi ir segti no pašvaldības budžeta. Tā kā tiesas spriedums apelācijas instancē nav pārsūdzēts, tas ir stājies spēkā un tā izpilde ir prasījusi pašvaldības budžeta līdzekļu neplānotu izlietojumu. Dundagas novada pagaidu administrācija uzskatīja, ka nepieciešams gūt pārliecību, vai šo finanšu līdzekļu izlietojumu var uzskatīt par zaudējumu pašvaldības budžetam. Ja zaudējuma fakts tiek konstatēts, jānoskaidro, kāds ir zaudējumu apmērs, kura amatpersona vai amatpersonas ir atbildīgas par zaudējumu nodarīšanu, kāda ir šo amatpersonu vaina un vai zaudējumu nodarīšanā tās rīkojušās ar nodomu vai aiz rupjas neuzmanības.
Tā kā Talsu novads ir apvienoto pašvaldību, tai skaitā Dundagas novada, tiesību un saistību pārņēmējs, izmeklēšanas komisijas vadītāja, Talsu novada domes izpilddirektores vietniece Evita Veide «Talsu Vēstīm» norāda, ka komisija savu darbu ir uzsākusi jūnija beigās un darbs jāpabeidz līdz 27. jūlijam. Komisijas darba saturs esot ierobežotas pieejamības informācija, tāpēc plašākus komentārus par līdz šim runāto viņa nesniedz. Sagatavotais izvērtējums tikšot iesniegts lēmuma pieņemšanai Talsu novada domē.