Stacijas ielas atjaunošanai Stendē būs jauns iepirkums. Ministrija noraida pašvaldības pārsūdzību par piemēroto finanšu korekciju

Talsu novads

Jau rakstījām, ka 29. aprīļa Talsu novada domes informatīvajā daļā diskusijas raisījās par Stendes ielas atjaunošanu Talsos un Stacijas ielas atjaunošanu Stendē, kur Centrālā finanšu un līgumu aģentūra saskatījusi iespējamus iepirkuma procedūras pārkāpumus. Informējam, kā situācija šo mēnešu laikā mainījusies.
Centrālās finanšu un līguma aģentūras pārstāve Ieva Luste «Talsu Vēstīm» toreiz skaidroja, ka projekta «Stendes ielas Talsos pārbūve rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai» iepirkumā pašvaldība noslēgusi līgumu, neievērojot iepirkuma nolikumā noteikto. Pārkāpums saskatīts pretendenta pieredzes attiecināšanā, ietverot tajā arī apakšuzņēmēju pieredzi. Tagad viņa teic, ka Stendes ielas atjaunošanai Talsos piemērotā korekcija paliek spēkā — 25 procenti no attiecināmajām izmaksām. «Tomēr, ņemot vērā izmaiņas būvdarbu līgumā (izslēgtos un ieslēgtos darbus), šobrīd kopējā neatbilstības summa ir 292 093,09 eiro. Summa arī turpmāk var mainīties, ņemot vērā izmaiņas būvdarbu līgumā, kā arī Talsu novada pašvaldības turpmākajos maksājumu pieprasījumos iekļautās izmaksas,» informē I. Luste.
Talsu novada pašvaldība sākotnēji pieņemto lēmumu par 25 procentu piemēroto korekciju pārsūdzēja, bet aģentūra no pieņemtā lēmuma neatkāpās. Talsu novada pašvaldība izmantoja iespēju un lēmumu pārsūdzēja arī Finanšu ministrijā. Neskatoties uz to, reālie būvdarbi Stendes ielā Talsos turpinājās. Kā «Talsu Vēstīm» norāda I. Luste, aģentūra 5. jūlijā saņēmusi Finanšu ministrijas lēmumu atstāt spēkā sākotnēji pieņemto lēmumu. Tā kā Finanšu ministrijas lēmums nav pārsūdzams, tas nozīmē, ka Stendes ielas atjaunošanas darbiem piemērotā finanšu korekcija jeb pieejamā atbalsta zaudējums paliek spēkā. «Šī summa tiks segta no pašvaldības budžeta līdzekļiem,» atbildi sniedz pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fedko.
Citādāka situācija izvērtusies ar Stacijas ielas atjaunošanas darbiem Stendē. Tur darbus pārtrauca, un pašvaldība ar būvuzņēmēju lauza līgumu. Iemesls — šajā iepirkumā Centrālā finanšu un līguma aģentūra konstatēja interešu konfliktu: iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā, apstiprināšanā un piedāvājumu vērtēšanā 2020. gadā ir piedalījies Talsu novada domes iepirkuma komisijas loceklis, kurš 2019. gadā bijis nodarbināts pie uzvarējušā pretendenta apakšuzņēmēja. «Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu iepirkuma komisijas locekļi un eksperti nedrīkst pārstāvēt kandidāta vai pretendenta intereses, kā arī nedrīkst būt saistīti ar kandidātu vai pretendentu; par šādu pārkāpumu paredzēts ES fondu līdzekļu ieturējums pilnā, 100 procentu apmērā,» iepriekš «Talsu Vēstīm» skaidroja I. Luste. Objekta sakārtošanā pašvaldība riskēja zaudēt 1 170 497,44 eiro.
Lauž līgumu, būs jauns iepirkums
Lai uzsāktos darbus Stacijas ielā tomēr pabeigtu un nezaudētu pieejamo Eiropas Savienības finansējumu, pašvaldība 29. maijā lauza līgumu ar darbu veicēju SIA «Strabag». Interesējoties, kādas papildu izmaksas pašvaldībai bija jāsedz par līguma laušanu, pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja I. Fedko pauž, ka vēl par šo summu abas puses nav vienojušās. Līdz ar to izmaksas nevarot nosaukt. Šobrīd objekts ir nodots pašvaldībai. 29. jūnija Talsu novada domes sēdes informatīvajā daļā par šo jautājumu informēja izpilddirektores vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos Arvis Lagzdiņš. Viņš pauda, ka drīzumā iesākto darbu turpināšanai plānots izsludināt jaunu iepirkumu. Dotajā brīdī objektu uzturot pašvaldība. «Ceļa braucamās daļas segums tiek uzturēts, atputekļots un profilēts. Atkarībā no lietavu intensitātes un vispārējā ceļa seguma stāvokļa to regulāri monitorē pagasta pārvalde. Ceļa seguma greiderēšana un atkārtota atputekļošana ir plānota jūlija otrajā pusē. Par juridiskajām saistībām — saskaņā ar pašvaldības un būvuzņēmēju parakstīto objekta pieņemšanas un nodošanas aktā minēto līdz 30. jūnijam pusēm jāvienojas par faktiski veikto darbu apjomu un piegādātā materiāla objektā apmaksu. (..) Ir sagatavots arī atkārtotā iepirkuma nolikums, un iepirkumu plānots izsludināt jūlija mēnesī,» sacīja A. Lagzdiņš. Minētās ielas uzturēšanas darbus līdz brīdim, kamēr iepirkumu procedūras rezultātā tiks izvēlēts jauns būvdarbu veicējs, kas turpinās iesākto Stacijas ielas pārbūvi, veiks uzņēmums SIA «Kandavas ceļi».
Ņemot vērā, ka drīz laukos sāksies kulšana, kā rezultātā palielināsies smagā transporta satiksmes intensitāte Stendē esošajās graudu pieņemšanas vietās, pašvaldības speciālisti esot tikušies arī ar graudu pieņēmēju pārstāvjiem, lai uzklausītu iespējamās bažas saistībā ar esošo situāciju. «Ņemot vērā, ka lielākās piegādātāju plūsmas ir no Lībagu puses, pašlaik nekādas papildu darbības attiecībā uz Stacijas ielu netiek veiktas. Vienojāmies par aktīvas komunikācijas uzturēšanu un reaģēšanu gadījumos, ja radīsies kādas problēmas,» turpināja izpildvaras pārstāvis.
Komentēt esošo situāciju par Stacijas ielu Stendē «Talsu Vēstis» lūdza arī Centrālajai finanšu un līguma aģentūrai. Tā pārstāve I. Luste skaidro, ka Talsu novada pašvaldība aģentūras lēmumu par 100 procentu korekciju Stacijas ielas atjaunošanai Stendē nepārsūdzēja. Stacijas un Dumpīšu ielas atjaunošanai Stendē pieejamais finansējums ir 1 522 906,15 eiro (Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalsts — 1 458 558 eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām — 64 348,15 eiro). Saskaņā ar projekta budžetu finansējums paredzēts gan būvdarbiem, gan būvuzraudzībai. Talsu novada pašvaldība aģentūras lēmumu par 25 procentu korekciju Stendes ielas atjaunošanas projekta būvdarbu līgumā pārsūdzēja Finanšu ministrijā. Finanšu ministrija noraidījusi pašvaldības pārsūdzēto Centrālās un finanšu līguma aģentūras lēmumu par piemērojamo atbalsta samazinājumu. Tas nozīmē, ka piemērotā korekcija 25 procentu apmērā no attiecināmajām izmaksām paliek spēkā.