Viss būs jaunās domes deputātu rokās

Provinces Cilvēks Pandēmijā

Jūlija sākumā, kad uz pirmo domes sēdi Talsu novadā sanāks 5. jūnijā visvairāk balsu ieguvušie deputāti, tiem būs jāizvēlas ne tikai jaunā domes vadība. Arī bez ilgas kavēšanās jāapstiprina jaunais Talsu novada pašvaldības nolikums, kurā būs aprakstītas procedūras, kā turpmāk jaunizveidotā Talsu novada dome strādās. Šonedēļ deputātiem un pašvaldības administrācijas darbiniekiem apspriešanai nodots arī izstrādātais «Jaunveidojamā Talsu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekts». Arī par to deputātiem būs jāpieņem lēmums.

Par minēto struktūras projektu «Talsu Vēstīm» informāciju sniedz pašvaldības attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas plānošanas daļas vadītājs Lauris Laicāns.

— Ir tapis jaunveidojamā Talsu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekts. Kas to izstrādāja un cik tas pašvaldībai izmaksāja?
— Talsu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekts jaunveidojamajai Talsu novada pašvaldībai izstrādāts, lai līdz jaunveidojamā novada izveides būtu izskatīti jautājumi, kas saistīti ar novada pašvaldības darbības organizāciju un reorganizāciju. Par projekta izstrādi atbildīga ir Talsu novada pašvaldība, taču projekta izstrādē bija aicinātas piedalīties visas jaunveidojamā novada pašvaldības. Kopējās projekta izstrādes izmaksas ir 19 602 eiro, no kurām 18 750 eiro sedz no valsts piešķirtās mērķdotācijas. Projekta izstrādi veica SIA «Ķemers Business and Law Company», kas izvēlēts iepirkuma procesa rezultātā.
— Kādas galvenās tēmas šajā dokumentā ir aplūkotas?
— Projektā iekļaujamo informāciju nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 577 «Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei» (turpmāk — MK noteikumi Nr. 577).
Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 577 10. punktu, projektā ir ietverta informācija par apvienojamo pašvaldību iestāžu un struktūrvienību, kapitālsabiedrību, biedrību un nodibinājumu, kā arī citu pašvaldības institūciju darbības raksturojumu, dots jaunveidojamā novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību, kapitālsabiedrību, biedrību un nodibinājumu, kā arī citu pašvaldības institūciju turpmākās darbības modelis, noteikts jaunizveidotā novada domes administrācijas pārvaldes modelis, kā arī doti jaunveidojamā novada darbības un apvienošanas procesa principi un pievienots jaunizveidotā novada pašvaldības nolikuma projekts.
— Vai ir zināms, kāds jaunā novada pārvaldības modelis tiks piedāvāts lemšanai jaunā sasaukuma deputātiem?
— Jaunā novada pašvaldība pēc šā gada pašvaldību domes vēlēšanām 30 dienu laikā pēc pirmās domes sēdes pieņems lēmumu par turpmāko rīcību ar šo projektu. Izvērtējot esošo situāciju un ņemot vērā darba grupu priekšlikumus, ir sagatavota jaunveidojamā novada pašvaldības administrācijas struktūra, kas lielā mērā balstās uz esošo Talsu novada pašvaldības pārvaldes modeli. Proti, to veidotu centrālā administrācija, kas nodrošinātu domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu; 52 iestādes, kas nodrošinātu iedzīvotāju tiesības un sniegtu tiem nepieciešamos pakalpojumus; 20 pagastu un pilsētu pārvaldes, kas nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību novada pagastos un novada pilsētās un to pakļautībā būtu atsevišķas sporta un kultūras iestādes.
Tomēr, vai jaunizveidotais novads tiešām darbosies pēc šāda pārvaldības modeļa, lems jaunā novada dome, jo tai būs jāpieņem lēmums par turpmāko rīcību ar to, tai skaitā arī noraidīt un tā vietā lemt par citu novada pārvaldības modeli.
— Kas notiks (plānots) ar dažādām pašvaldības iestādēm (sociālo dienestu, būvvaldi un citām).
— Esošais administratīvās pārvaldes modelis paredz vairāku iestāžu un struktūrvienību apvienošanu, līdz ar to administratīvās (pārvaldes) funkcijas maksimāli varētu tikt koncentrētas centrālajā administrācijā, bet pakalpojumu funkcijas organizētas pēc principa — tuvāk pakalpojuma saņēmējam. Šobrīd sagatavotais priekšlikums paredz, ka jaunveidojamā novadā atsevišķas funkcijas, kuras pašlaik īsteno vairākas iestādes nodrošinās viena struktūrvienība vai iestāde, tomēr ir pāragri minēt, kas katrā gadījumā tiks uzskatīts par piemērotāko risinājumu. Vēlreiz gribētos akcentēt, ka par izstrādāto projektu ir jālemj jaunveidojamā novada domei, no kā būs atkarīga tālākā virzība.
— Vai plānots izvērtēt un apvienot arī katrā novadā esošās kapitālsabiedrības?
— Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 59. panta trešo daļu, pašvaldības kapitālsabiedrības dalībnieku reģistrā ir izdarāmas izmaiņas attiecībā uz kapitāla daļu turētāju. Citas izmaiņas pašvaldības kapitālsabiedrībās pagaidām netiek plānotas.
Šajā gadījumā, jaunizveidojamais Talsu novads kā tiesību un saistību pārņēmējs un dibinātājs, turpinātu būt iepriekšminēto minēto kapitālsabiedrību, biedrību un nodibinājumu dibinātājs.
Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā jaunizveidotais novads kā tiesību un saistību pārņēmējs pārņemtu arī visu iepriekšējo pašvaldību dalību biedrībās un nodibinājumos.
— Tika rīkotas arī vairākas darba grupas ar pārstāvju iesaisti no visiem četriem apvienojamajiem novadiem. Galvenās lietas, kas izskanēja šajās darba grupās?
— Projekta izstrādes laikā notikušas 19 darba grupu sapulces, kurās piedalījās, Dundagas, Mērsraga, Rojas un Talsu novada pašvaldību pārstāvji. Tās organizēja, lai attiecīgo nozaru speciālisti informētu par esošo situāciju katrā novadā, sniegtu savu redzējumu un viedokli par turpmākās darbības modeli jaunveidojamajā novadā, kā arī uzsāktu pārrunas par sadarbību un informācijas apmaiņu līdz novada izveidei. Atsevišķus jautājumus, ko apskatīja darba grupās būs risināmi uzreiz pēc jaunveidojamā novada izveides un struktūras apstiprināšanas. Aktuālākais jautājums ir par dokumentu pārvaldības sistēmas lietošanu, kā arī dažādajām grāmatvedības, lietvedības un citām programmām. Taču piedāvātais apvienošanās modelis paredz pakāpenisku pāreju, lai process notiktu organizēti un iedzīvotājs to justu pēc iespējas mazāk.