Tiek pētīta Tiņģeres pils vēsture

Kultūra

Īves pagasta pārvalde pagājušā gadā iesniedza projekta pieteikumu Valsts kultūrkapitāla fondam (VKKF) par «Tiņģeres muižas pils ēkas arhitektoniski māksliniecisko izpēti (AMI), kultūrvēsturisko novērtējumu un foto fiksāciju». Projekts tika apstiprināts, un tam piešķirts nepieciešamais finansējums — 3000 eiro.
Laika posmā no 2020. gada 7. jūlija līdz šā gada 30. aprīlim tika veikta ēkas izpēte, apzināti pieejamie vēsturiskie (muzeji, arhīvi u. c.) materiāli, sagatavots būves vēstures apraksts, izgatavoti rasējumi, izstrādātas rekomendācijas ēkas sakārtošanai. Izpēti veica IK «Telses projekti», ko pārstāv Latvijā zināmi speciālisti — Juris Zviedrāns un Kristīne Veinberga.
Rakstīt šo projektu pamudināja neliels ornamenta fragments, kas atklājās uz 2. stāva gaiteņa sienas muižā, lai arī šķita, ka ugunsgrēkā un citās vēsturiskajās pārmaiņās viss gājis bojā, šis ornamenta fragments deva cerību — varbūt vēl ir lietas, ko var atrast un nepazaudēt!
Lielākais projekta ieguvums ir IK «Telses projekti» apkopotā būves vēsture — ar visām tās pārbūvēm un rasējumi, kas dod lielāku priekšstatu par ēkas sākotnējo izskatu. Tā kā projekta laikā netika izmantotas destruktīvas metodes (tika pētītas telpas, kurās nav veikti remontdarbi pēdējos gados), iespējams, vēl sekos kādi atklājumi, kā arī digitalizācijas laikmetā pastāv cerība, ka publiskajā vidē parādās kāda Tiņģeres muižas pils «muižas laiku» interjera attēls, bet šobrīd ar nepacietību gaidām brīdi, kad epidemioloģiskie apstākļi valstī ļaus plašākai publikai pastāstīt par projekta «Tiņģeres muižas AMI» atklājumiem!
Baiba Kalna,
projekta vadītāja, Tiņģeres muižas pasākumu organizatore