Politiķu solītais Talsu novada vēlētājiem

Talsu novads

5. jūnija pašvaldību vēlēšanās uz 19 Talsu novada domes deputātu vietām pretendē astoņas partijas ar 161 kandidātu. Šoreiz sniedzam ieskatu partiju programmās, kas pieejamas Centrālajā vēlēšanu komisijā mājaslapā, nosaucot vairākus solījumus katrā no jomām, jo programmu kopējais apjoms ir ļoti liels, lai tās visas publicētu.

«KPV LV» (saraksts Nr. 1)

Līdere — Inga Gluzda, Talsu novada domes deputāte, SIA «Studio Intelligence» valdes locekle.
Pārvalde
— Plāno izveidot efektīvu, iedzīvotājiem pieejamu pašvaldības pārvaldi ar skaidri definētiem pienākumiem un tiesībām lēmējvarai un izpildvarai. Optimizēs pašvaldības administratīvo aparātu, izskaužot lieku vai dublējošu funkciju iespējamību. Sola izvērtēt darbinieku profesionālās atbilstības, izskaužot iespējamos interešu konfliktus. Izvērtēs un uzraudzīs pašvaldības kapitālsabiedrību darbību, gādājot, lai būtu nodrošināti kvalitatīvi pakalpojumi par iespējami zemāko cenu. Ieviesīs personīgās atbildības principu.
Budžets
— Sola veikt pašvaldības budžeta auditu, izvērtējot izdevumu lietderību. Pārstrādās atalgojuma sistēmu un izvētīs esošās pašvaldības līgumsaistības. Nodrošināsim caurskatāmu iepirkumu procedūru, atteiksies no izdevumiem, kas nodrošina īpašas privilēģijas lēmējvarai un izpildvarai.
Sociālā joma
— Stiprinās un pilnveidos sociālā dienesta darbību. Paaugstinās iespējamā finansiālā atbalsta griestus personām, kas nonākušas krīzes situācijās. Ieviesīs ikgadēju finansiālā atbalsta piešķiršanu senioriem un personām ar īpašām vajadzībām. Īpaša vērība pašvaldības aprūpes centriem, sadarbībai ar nevalstiskām organizācijām un biedrībām, kas sniedz sociālās aprūpes pakalpojumus. Resursu novirzīšana pašvaldības dzīvojamā fonda sakārtošanai. Motivējošu piedāvājumu izstrāde medicīnas speciālistu piesaistei.
Izglītība, kultūra, sports
— Sola pašvaldības izglītības iestādēm nodrošināt līdzvērtīgu modernizāciju un infrastruktūras pieejamību, vienlīdz augstu pakalpojumu kvalitāti, saglabājot esošo skolu tīklu. Ņemot vērā kultūrvēsturiskās identitātes daudzveidību, veicinās aktīvāku kultūras pasākumu organizēšanu. Atbalstīs individuālos, komandas sporta veidus, papildu atbalsts sportistiem par īpašiem sasniegumiem.
Vide un infrastruktūra
— Uzmanība ceļu kvalitātes uzlabošanai. Ieviesīs efektīvu atbalsta programmu, motivējot restaurējamo ēku īpašniekus sakārtot īpašumus. Novada teritorijā nodrošināta sabiedriskā transporta plūsma. Strādās pie Rojas un Mērsraga ostu attīstības plāna.
Uzņēmējdarbība
— Atbalstīs esošo un potenciālo uzņēmēju iniciatīvas un gādās par uzņēmējiem pievilcīgas vides izveidi. Sagatavos attīstības iespēju un resursu datu bāzi. Atbalstīs vietējo uzņēmumu produkciju un pakalpojumus. Saglabās esošos uzņēmējdarbības atbalsta mehānismus un papildinās ar jauniem.

LATVIJAS ZAĻĀ PARTIJA (saraksts Nr. 2)

Līderis — Ainis Stūrmanis, pašnodarbinātais.
Izglītība
— Sola paaugstināt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu, tehnisko darbinieku atalgojumu. Visiem bērniem vietas pirmsskolas izglītības iestādēs. Reizi ceturksnī pašvaldības stipendija (30 eiro apmērā) vidusskolēniem ar vidējo vērtējumu ne zemāk kā 8 balles. Pie skolām «Zaļās klases». Bezmaksas ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējās pamatizglītības iestādēs.
Veselība
— Sola piesaistīt trūkstošos medicīnas speciālistus un atbalstīt jaunas ārstu prakses izveides. Organizēt veselības dienas, pašvaldības izglītības iestāžu amatpersonu un darbinieku veselības apdrošināšanu.
Ielas, ceļi, atkritumu apsaimniekošana
— Uzlabos ceļu uzturēšanu un atjaunošanu, attīstīs drošu veloceliņu infrastruktūru. Sola izbūvēt drošas un apgaismotas gājēju pārejas bīstamajās vietās, uzlabot atkritumu šķirošanas sistēmas kvalitāti un pieejamību, interneta tīkla pārklājumu.
Uzņēmējdarbības attīstība
— Publiski pieejama informācija par pašvaldības ēkām, zemēm un būvēm uzņēmējdarbībā. Kapitālsabiedrību pakalpojumi — kvalitatīvāki un vienlīdzīgāki. Palielinās nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi ražojošajiem uzņēmumiem. Mazinās birokrātiju, attīstot klientu apkalpošanas centrus pēc vienas pieturas aģentūras principa un e-dokumentu apriti. Izstrādās ilgtermiņa uzņēmējdarbības attīstības stratēģiju piekrastes teritorijai.
Kultūra, tūrisms un sports
— Sola stiprināt kultūru un vietējās tradīcijas, atbalsts amatieru un pašdarbības kolektīviem, vienota tūrisma koncepcija novada atpazīstamības veicināšanai. Novada piekrastes teritorijas infrastruktūras attīstība, atbalsts bērnu un jauniešu sportam, sporta infrastruktūras attīstība (atbilstoša multifunkcionālā sporta kompleksa būve, t. s., šautuve, tenisa korti).
Atbalsts iedzīvotājiem
— Ierosinās nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 30 procentu apmērā vienīgajam mājoklim. Vides pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Divas reizes gadā pēc nepieciešamības bezmaksas transporta organizēšana uz/no pagastu un pilsētu centriem. Nodrošinās nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50 procentu apmērā bioloģiskajām saimniecībām un īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām. Novada dzīvojamā fonda ilgtermiņa attīstības programmas izstrāde.
Vide un labiekārtošana
— Daudzdzīvokļu māju siltināšana, infrastruktūras uzlabošana daudzdzīvokļu namu iekšpagalmos un teritorijās ap tiem. Atbalsts iedzīvotāju vietējām iniciatīvām, izveidotas iedzīvotāju valdes, mūsdienīgi sabiedriskā transporta pakalpojumi. Uzlabots pašvaldības policijas darbs.

JAUNĀ KONSERVATĪVĀ PARTIJA (saraksts Nr. 3)

Līdere — Lija Dunska, Talsu tautas nama pulciņu vadītāja.
Publiskā pārvalde
— Sola ieviest atklātu un uz cilvēku vērstu pašvaldības pārvaldi. Pārskatīs ar pašvaldību noslēgtos līgumus, veiks to izpildes stingru uzraudzību. Neturpinās neizdevīgos līgumus. Godīgi pašvaldības iepirkumi. Tiešsaistē translēs domes un komiteju sēdes ar balsojuma atspoguļojumu. Nodrošinās pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību ikkatram iedzīvotājam pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Izveidos vienotu e-vidi un piekļuves punktus, ērtas platformas saziņai ar iedzīvotājiem izveide.
Uzņēmējdarbība
— Atbalstīs publiskās/privātās partnerības principu piemērošanu projektu realizācijā. Veicinās ostu saimniecisko darbību. Atbalstīs novada uzņēmējus ar nepieciešamo infrastruktūru un komunikācijām.
Sabiedriskā kārtība un drošība
— Veicinās pašvaldības policijas preventīvo darbu, uzlabos materiāli tehnisko nodrošinājumu. Centralizēta video novērošanas sistēmas izveide. Novads brīvs no azartspēļu zālēm.
Sociālā aizsardzība un veselības aprūpe
— Līdzvērtīga sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes pieejamība novadā. Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides noteiktām iedzīvotāju grupām, uzņēmumiem. Atbalsta mehānismi maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem, pensionāriem, politiski represētām personām un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Palielināts atbalsts senioru un invalīdu biedrību aktivitātēm.
Izglītība, kultūra, sports
— Sola veidot spēcīgu un resursu efektīvu skolu tīklu novadā, spēcīgas pamatskolas un izcilas vidusskolas. Pedagogiem — veselības apdrošināšana. Skolu jaunatnes iesaiste patriotiskajā audzināšanā. Rojas un Talsu sporta skolu attīstība, atbalsts veterānu sportam. Starptautiski festivāli, konkursi, koncerti un sporta sacensības Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga kultūras un sporta centros. Koordinētu novada kultūras/sporta pasākumu plānošana. Attīstīs muzeja un kultūrvēsturisko objektu infrastruktūru.
Vide
— Sola attīstīt Vilkmuižas ezera apkārtni un izveidot peldvietu, multifunkcionālās halles būvniecība. Talsu tirgus rekonstrukcijas projekta virzība, droša veloinfrastruktūra. Daudzdzīvokļu māju atjaunošana, plānveidīga pašvaldības inženierkomunikācijas attīstība, degradēto īpašumu sakārtošana, parku, skvēru un pludmaļu labiekārtošana.

«TALSU NOVADA ATTĪSTĪBAI», «LATVIJAS ATTĪSTĪBAI»
(saraksts Nr. 4)

Līderis — Andis Astrātovs, Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks.
Pārvaldība
— Veidos jaunu novada pārvaldes modeli, iesaistot iedzīvotājus un nodrošinot pieejamus pašvaldības pakalpojumus. Ieviesīs kvalitātes vadības sistēmu, elektronisko dokumentu apriti. Katrā pārvaldē iedzīvotāju padome. Līdzdalības budžets iedzīvotāju ierosinātiem teritorijas attīstības projektiem. Vienotā klientu apkalpošanas centra izveide Talsos.
Uzņēmējdarbība, vide
— Investīcijas un ES fondi. Sadarbība ar uzņēmējiem, NVO un valsts iestādēm. Attīstīs transporta un velo infrastruktūru. Ostu infrastruktūras attīstību zvejniecības, kravu transporta un jahtu apkalpošanā. Pašvaldības lauksaimniecības zemju un mežu apsaimniekošanas programmas izstrāde. Atjaunos Talsu tirgus ēku. Pilnveidos dalīto atkritumu vākšanas punktu pārklājumu novadā.
Izglītība, bērni un jaunieši
— Modernizēs mācību vidi vispārējās un pirmsskolas izglītības iestādēs. Brīvpusdienas tiem, kuri apgūst valstī noteikto obligāto izglītību. Bērnudārzu celtniecība Sabilē un Vandzenē. Apdrošināta pedagogu veselība. Bērnu rotaļu laukumu atjaunošana novadā.
Kultūra, sports un tūrisms
— Atbalstīs kultūras iestāžu sadarbību un darbinieku profesionālo izaugsmi. Modernizēs kinoteātri «Auseklis». Atbalstīs novada bibliotēkas; sportistu dalību augstākā līmeņa sacensībās. Budžeta iespēju robežās atbalstīs sporta infrastruktūras attīstību, tai skaitā multihalles/peldbaseina būvniecību, asfaltētas multifunkcionālās trases izveidi. Izveidos brīvpieejas sporta laukumus. Atbalstīs tautas un amatieru sportu. Izstrādās ilgtspējīgu un daudzveidīgu novada tūrisma piedāvājumu; labiekārtos Talsu deviņus pakalnus. Atbalstīs vēsturisko ēku atjaunošanu.
Veselība
— Stipendijas un dzīvojamais fonds novada ārstiem. Atbalsts Talsu slimnīcas un Dundagas veselības centra darbībai.
Sociālā un fiziskā drošība
— Sociālo pakalpojumu pieejamība pārvaldēs; atbalsts daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm, bērniem no sociālā riska grupām, personām, kuras nonākušas krīzes situācijās. Modernizēs sociālo pakalpojumu infrastruktūru un aprīkojumu. Uzlabos sociālo atbalstu, īpaši senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti. Vides pieejamība pašvaldības iestādēs. Vienots diennakts zvanu un videonovērošanas centrs.

«JAUNĀ VIENOTĪBA» (saraksts Nr. 5)

Līderis — Māris Rozenbergs, SIA «LM AUTO» prokūrists.
Tu un novads
— Kvalitatīvu pašvaldības pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem gan internetā, gan klātienē ar pārvaldnieku katrā pagastā. Domei jāveido darba sesijas novada pagastos.
Tavs mājoklis
— Mājokļu energoefektivitātes uzlabošana, sakārtota komunālās saimniecības sistēma. Atbalsta programmas turpināšana pieslēgumu izveidošanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, kā arī daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošana. Jaunu daudzdzīvokļu namu būvniecība.
Tava veselība un sociālais atbalsts
— Piesaistīs novadam jaunos speciālistus, motivējot ar stipendijām, atbalstošiem noteikumiem prakses vietu izveidei un nodrošinot dzīvokļus pašvaldības namos. Senioriem un mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām sniegs atbalstu nokļūšanai pie ārstiem, iedzīvotājiem vecumā virs 70 gadiem nodrošinās naudas pabalstu medicīnas pakalpojumiem.
Izglītība taviem bērniem
— Visu gadu pieejams bērnudārzs visiem bērniem. Skolas — sakārtotas, mūsdienīgi aprīkotas. Atbalsts bezmaksas nokļūšanai ar sabiedrisko transportu uz un no interešu izglītības mācību iestādēm. Brīvpusdienu piešķiršana skolēniem līdz 9. klasei, izskatot iespēju nodrošināt tās arī vidusskolā.
Darba vietas un uzņēmējdarbība
— Nodokļu, zemes un telpu nomas atlaides uzņēmējiem, jaunu biznesa iespēju piedāvāšanai.
Ceļi un ostas
— Veidos vienotu autoceļu attīstības plānu, sakārtos novada infrastruktūru uz ostām.
Tavs brīvais laiks, kultūra un sports
— Atbalsts kultūras un sporta pasākumiem, cienīsim ģimeniskās vērtības. Priekšroka pasākumiem, kas paredz bērnu un jauniešu iesaisti. Multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksa būvniecība.
Aktīvā atpūta un tūrisms
— Līdz ar piekrastes pievienošanos Talsu novadam paveras jaunas iespējas novadpētniecībai, vēsturiskā mantojuma apzināšanai, viesmīlības un tūrisma pakalpojumiem, sadarbības projektiem.

«MĒS — TALSIEM UN NOVADAM»
(saraksts nr. 6)

Saraksta līderis — Lauris Pīlēģis, Talsu novada domes deputāts.
Pašvaldības darbs un finanses
— Sola savlaicīgi informēt iedzīvotājus par attīstības projektiem un nākotnes plāniem. Uzlabos pašvaldības un tās uzņēmumu darba organizāciju. Godīgi, atklāti amatu konkursi. Pašvaldības īpašumā esošo ēku, lauksaimniecības zemju un mežu apsaimniekošana. Dzīvojamā un nedzīvojamā fonda sakārtošana. Pagastu iedzīvotāju konsultatīvo padomju izveide. Darbinieku apdrošināšanas iespējas. Uzlabos dzīvnieku labturību patversmē «Ausma». Atbalstīs nevalstiskās organizācijas un veicinās to iesaisti sabiedriskās aktivitātēs. Pašvaldības finanšu līdzekļi, īpaši būvniecībā, izmantoti lietderīgāk.
Mājas, pilsētvide un infrastruktūra
— Valsts un Eiropas Savienības investīciju piesaiste autoceļu sakārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošana, rūpes par sabiedrisko kārtību, pilnveidots pašvaldības policijas darbs. Drošas veloinfrastruktūras izveide, atpūtas vietas izveide Vilkmuižas ezera krastā. Kultūras pieminekļu un vēsturiskās nozīmes ēku un teritoriju sakārtošana. Turpinās labiekārtot Talsu novada parkus un dabas teritorijas.
Mūsu bērni un izglītība
— Skolu plānveida attīstība, nodrošinot vienlīdzīgu finansējuma sadali starp skolām un bērnudārziem. Cels jaunus bērnudārzus. Izveidos bērnu rotaļu laukumus. Attīstīs dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Veicinās patriotismu. Saglabās sākumskolu un bērnudārzu pieejamību iespējami tuvu dzīvesvietai. Nodrošinās brīvpusdienas bērnudārzos un vienreizēju pabalstu pirmklasniekiem.
Veselība un sociālā joma
— Rūpēsies par veselības centru jeb poliklīniku, ģimenes ārstu pieejamību novadā. Izvērtēs iespēju radīt atbalsta sistēmu hronisko slimību pacientiem no diagnostikas līdz paliatīvai aprūpei. Uzlabos sadzīves apstākļus senioriem pansionātā «Lauciene». Pilnveidos sociālā jomā strādājošo atbalsta sistēmu.
Uzņēmējdarbība
— Sakārtos Talsu tirgu. Iepirkumos — brīvu konkurenci, vienlīdzību un taisnīgu attieksmi. Plānos pašvaldības īres namu būvniecību. Sadarbība ar komersantu organizācijām.
Kultūra
— Kultūras tūrisma attīstība. Uzlabos kultūras iestāžu infrastruktūru un materiāli tehniskās bāzes. Atbalstīs organizācijas, mākslinieku, amatnieku un aktīvo iedzīvotāju grupu ideju īstenošanu. Sekmēs kultūras mantojuma, tradīciju savdabības un lokālo vērtību saglabāšanu un popularizēšanu, īpaši piekrastes ciemos.
Sports
— Panāks multifunkcionālā sporta centra — hokeja halles un peldbaseina — uzbūvēšanu. Sakārtos sporta stadionus, attīstīs sporta atpūtas zonas. Turpinās attīstīt Talsu skeitparku. Finansiāli atbalstīs sportistus, komandas un dažādu sporta aktivitāšu rīkošanu.
Tūrisms
— Pilnveidos esošos un izveidos jaunus tūrisma objektus, pastaigu takas un maršrutus. Izveidos publiskās piknika un atpūtas vietas. Sakārtos piekrastē esošos dabas objektus.

NACIONĀLĀ APVIENĪBA ««VISU LATVIJAI!» — «TĒVZEMEI UN BRĪVĪBAI/LNNK»»
(saraksts Nr. 7)

Līdere — Sandra Pētersone, Talsu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja.
Rūpējoties par mūsu bērniem
— Vietas bērnudārzā tuvāk dzīvesvietai, konkurētspējīgas skolas, brīvpusdienas līdz 9. klasei ieskaitot. Atbalsts mākslas, mūzikas un sporta skolām, kultūras kolektīviem un pulciņiem. Atbalsts jauniešu iesaistei Jaunsardzes un Mazpulku organizācijās. Nometnes un skolēniem domes sarūpētas darbavietas vasarā.
Gan strādāt, gan dzīvot Talsu novadā
— Uzņēmējdarbībai un investīcijām draudzīga vide, atbalsts ostu attīstībai. Ceļu infrastruktūras un transporta iespēju attīstība. Pieejama veselības aprūpe pilsētās un pagastu centros, palīdzot ar transportu nokļūšanai pie ārstiem sociāli mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām. Jaunu ārstu piesaiste novadam, piedāvājot stipendijas, mājokli, kabinetu aprīkošanu. Saglabātas vietējo kultūras un saieta namu funkcijas ar atbilstošu finansējumu tautas mākslas kolektīviem, tradicionālo prasmju meistariem un kopām.
Atbalsts senioriem
— Naudas pabalsti mājokļa uzturēšanai, pašvaldības līdzfinansējums senioru aprūpei sociālajos dienas un pastāvīgās aprūpes centros. Vientuļajiem senioriem jānodrošina transports nokļūšanai pie speciālistiem. Rūpēsies par īpašu atbalstu barikāžu dalībniekiem, politiski represētajiem un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.

LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA
(saraksts Nr. 8)

Līderis — Dainis Karols, Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks.
Uzņēmējdarbība
— Finansiāli atbalstīs iedzīvotājus uzsākt saimniecisko darbību. ES finansējuma piesaiste, investīcijas. Tirgus infrastruktūras sakārtošana. Veicinās Mērsraga un Rojas ostu saimniecisko darbību.
Infrastruktūra
— Veloceliņu attīstība. Bērniem, jauniešiem piemērota rotaļu un atpūtas infrastruktūras attīstība. Vēsturisko centru infrastruktūras sakārtošana, ēku siltināšana. Dalīto atkritumu vākšanas punktu attīstība. Atbalsts sporta infrastruktūras sakārtošanai un multifunkcionālā sporta kompleksa būvniecībai. Izsvērti tarifi siltumapgādē un atkritumu savākšanā.
Sociālā, veselības aprūpe
— Nodrošinās pieejamu veselības aprūpi un sociālās aprūpes pakalpojumus. Atbalstīs Talsu slimnīcas un Dundagas veselības centra sekmīgu darbību.
50 procenti nekustamā īpašuma nodokļa atlaide barikāžu dalībniekiem, politiski represētajiem. Atbalsts iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem, senioriem, jaunajām ģimenēm un daudzbērnu ģimenēm. Pirts izveidošana Mērsragā, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Bezmaksas transports vienu reizi mēnesī uz Talsiem noteiktā maršrutā.
Izglītība
— Pieejamība skolu tīklam. Katram bērnam nodrošināta vieta bērnudārzā. Bezmaksas interešu izglītība. Labāko pedagogu apbalvošana ar naudas balvām. Katru gadu 150 000 eiro āra vides sakārtošanai pirmsskolas izglītības iestādēs. Bezmaksas pusdienas pirmsskolā un sākumskolā, 50 procentu atbalsts pedagogu veselības apdrošināšanai. Jaunu bērnudārzu būvniecība Sabilē un Vandzenē. Atbalsts autovadītāju apmācībai vidusskolēniem, jauniešu organizācijām. Jauniešu iesaiste Jaunsardzē un Mazpulkos.
Kultūra un sports
— Saglabās pašdarbības tradīcijas, kultūrvēsturisko mantojumu. Veicinās sportu jauniešu vidū, rūpēsies par senioru aktivitātēm. Atbalstīs tautas un amatieru sportu, novada labākos sportistus un sporta klubu darbību. Nodrošinās novada iedzīvotājiem sporta objektu pakalpojumu izmantošanu bez maksas. Saglabāta bibliotēku un kino pieejamība novadā. Daudzveidīgu pasākumu atbalsts visa novada teritorijā.
Sabiedrība, drošība un pasargāta rītdiena
— Vienota videonovērošanas sistēma, neatbalstīs jaunu spēļu zāļu atvēršanu, pilnveidos darbu e-pakalpojumu jomā. Izveidos iedzīvotāju padomes. Aktīvākai iedzīvotāju iesaistei, izveidos līdzdalības budžetu, iesaistīs pašvaldību lēmumu pieņemšanā. Sadarbosimies ar reliģiskajām konfesijām un NVO dažādu projektu ieviešanā. Cieša sadarbība ar Zemessardzi un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.

Pēc CVK publicētajām partiju priekšvēlēšanu programmām
sagatavojusi Aiga Naudiņa.