Uzsākti Mērsraga tirdziņa būvdarbi

Mērsraga novads

Mērsraga novada pašvaldība informē, ka oktobrī uzsākti tirdziņa izbūves darbi.
Darbi tiek veikti Lauku atbalsta dienesta finansētā projekta «Publiskās infrastruktūras labiekārtošana jūras kultūras mantojuma saglabāšanai Mērsraga novadā» ietvaros, kas tika apstiprināts 2019. gada nogalē. 2020. gada 22. aprīlī Mērsraga novada pašvaldība izsludināja iepirkuma procedūru «Tirdzniecības vietas izveide Mērsragā», kura rezultātā tika noslēgts līgums ar SIA «P.M.G.» par tirdzniecības vietas izveides projektēšanas, autoruzraudzības un būvdarbu veikšanu ar kopējo līguma summu 98 760 eiro (bez PVN). Tirdzniecības vietas izbūves darbu būvuzraudzību veic SIA «Tectum supervising». Plānots, ka būvdarbi tiks pabeigti līdz decembra sākumam. Projektā tiks izveidota jauna tirdzniecības vieta Mērsraga centrā, kurā būs trīs slēgtā tipa tirdzniecības namiņi, kas aprīkoti ar elektrību, ūdeni un kanalizāciju, un divas atvērta tipa tirdzniecības vietas. Plānots, ka namiņos varēs tirgot vietējo uzņēmēju zivju produkciju, bet atvērtā tipa tirdzniecības vietas būs domātas mājražotāju lauku labumu tirgošanai. Projekta mērķis — saglabāt un attīstīt jūras kultūras mantojuma pieejamību Mērsraga novadā, kas balstīts uz piekrastes zvejas prasmēm un zvejniekciemu tradīcijām. Projekta kopējās izmaksas ir 104 268,20 eiro, no kurām attiecināmās izmaksas sastāda 97 286,67 eiro un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai publiskais finansējums 90 procentus, tas ir 87 558 eiro.