Apsekota lauksaimniecībā izmantojamā zeme

Lauksaimniecība

Kā ikkatru gadu, arī šogad Lauku atbalsta dienesta darbinieki Latvijā ir veikuši lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību apsekošanu.
Ikviens ar rezultātiem var iepazīties dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā «LIZ apsekošanas rezultāti». Kopumā šajā gadā apsekoti 2,2 miljoni hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes; nekoptās zemes īpatsvars ir līdzīgs kā pagājušajā gadā — desmit procentu robežās. Dienesta speciālisti apsekošanas procesā izmantoja satelītattēlu sniegto informāciju, kā arī klātienē iegūtos rezultātus. Šos dienesta sniegtos datus vietējās pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai. Ja lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir neapstrādāta vai nekopta, pašvaldība piemēro nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5 procentu apmērā un kopsummā tā veido trīs procentus. Ja šāda platība ir pieteikta platību maksājumiem, piemēro arī atbalsta apjoma samazinājumus. Spēkā esošie noteikumi paredz, ka zemes īpašniekiem ir jāapstrādā vismaz 70 procentu no kadastrā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, lai to uzskatītu par koptu. Šādu zemes vienību apsekošanu veic platībām, kas saskaņā ar Valsts zemes dienesta informāciju pēc zemes izmantošanas veida ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme un tā ir vismaz viena hektāra platībā, liecina dienesta sniegtā informācija.
Apskatot tuvāk Talsu novadu, redzams, ka kopumā šogad apsekoti 71 646 hektāri lauksaimniecībā izmantojamās zemes, no kuriem kopti bija 66 920 hektāri jeb 93,4 procenti, bet nekopti — 4725 hektāri jeb 6,6 procenti.