Atvieglos prasības

Provinces Cilvēks Pandēmijā

15. novembrī beidzās noteiktie stingrie ierobežojumi vīrusa «Covid-19» izplatības mazināšanai. Tā kā joprojām saslimstība valstī ir pietiekami augsta un plaša, spēkā nebūs atcelti vairāki ierobežojumi.

Tirdzniecībā un pakalpojumos —
no 15. novembra lielākā daļa pakalpojumu notiks epidemioloģiski drošā vidē, izņemot būtiskos pakalpojumus, kas var tikt sniegti arī personām bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem. Bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem varēs apmeklēt veikalus, kas tirgo pirmās nepieciešamības preces un kuru platība nepārsniedz 1500 m2. Pārējās tirdzniecības vietas pakalpojumus sniegs tikai epidemioloģiski drošā režīmā.
Karantīnas prasību ievērošanā —
precizēta kārtība attiecībā uz vakcinētiem pret «Covid-19» vai pārslimojušiem darbiniekiem, kā arī izglītības iestāžu izglītojamajiem. Šīs personas varēs neievērot mājas karantīnu, lai veiktu darba pienākumus un klātienes mācību procesu, ja iestādes vadītājs nodrošina darbinieka vai izglītojamā, kas ir kontaktpersona, skrīningu ar antigēna testiem katru reizi pirms darba dienas vai maiņas, vai klātienes mācību dienas uzsākšanas septiņu dienu laikā pēc kontakta ar inficēto personu. Šādā gadījumā personas neatradīsies mājas karantīnā, bet turpinās veikt savus darba pienākumus. Šāds izņēmums attiecas tikai uz darba pienākumu veikšanu un klātienes mācību procesa nodrošināšanu. Ārpus saviem darba pienākumiem šīs personas nevarēs apmeklēt nekādus sabiedriskus un publiskus pasākumus.
Darbs
Lai novērstu situāciju, kad valsts, pašvaldību iestāžu un kapitālsabiedrību darbinieki, kā arī privātajā sektorā nodarbinātie, kas uzsākuši vakcināciju un kuri objektīvu iemeslu dēļ vēl nav ieguvuši vakcinācijas sertifikātu, tiktu atbrīvoti no darba pienākumu veikšanas, grozījumi rīkojumā paredz pārejas periodu cilvēkiem, kas uzsākuši vakcināciju pret «Covid-19» līdz 2021. gada 15. novembrim un vēl nav ieguvuši vakcinācijas sertifikātu. Gadījumos, kad vakcinācijas process ir uzsākts līdz 15. novembrim, darbinieki var turpināt darba pienākumus, veicot regulāru testēšanu pret «Covid-19». Testu izmaksas darbinieks segtu no saviem līdzekļiem, vai to varētu apmaksāt darba devējs.
Izglītība
Pirmo trīs klašu audzēkņi klātienē mācās jau divas nedēļas. No 15. novembra klātienē apmācību atsāks 4. līdz 12. klašu skolēni. Paredzēts, ka izglītības procesa īstenošanā pamatizglītības pakāpē tiek nodrošināts, ka dažādu grupu, klašu vai kursu izglītojamo plūsmas nepārklājas — vienlaikus neatrodas vienā mācību telpā, kā arī nepārklājas ārtelpās starpbrīžos. Minēto prasību attiecībā uz izglītojamo grupu, klašu vai kursu nepārklāšanos vienā mācību telpā var nepiemērot vidējās izglītības pakāpē atbilstoši izglītības programmas specifikai. Ir pieļaujama pirmsskolas izglītības programmas īstenošana apvienotās grupās no vienas izglītības iestādes, pēc iespējas nodrošinot apvienotās grupas izglītojamo sastāva nemainību. Izņēmums vidējās izglītības pakāpē ir piemērojams, ievērojot, piemēram, jaunajā valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto par padziļināto kursu īstenošanu 11. un 12. klasē, kura ietvaros atsevišķos mācību priekšmetos ir nepieciešams pārklāties izglītojamiem no vairākām klasēm, neievērojot noteikto klases burbuli, jo padziļinātos kursus nav iespējams īstenot katrā klasē atsevišķi (ievērojot padziļināto kursu specifiku, pedagoģiskā personāla nodrošinājumu u. tml.). Līdzīgi arī attiecībā uz profesionālo izglītību.
Sports
Sporta jomā pamatā saglabātas prasības, kas bija spēkā laika posmā no 11. līdz 20. oktobrim, vienlaikus prasību par darbību epidemioloģiski drošā vidē (zaļajā režīmā) attiecinot arī uz Latvijas izlases (tai skaitā jauniešu un junioru), Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu sportistu, kā arī Murjāņu sporta ģimnāzijas un augstas klases sportistu sagatavošanas centru izglītojamo sporta treniņu norisi. Vienīgais izņēmums, kad sporta sacensības drīkstēs norisināties epidemioloģiski daļēji drošā vidē (dzeltenajā režīmā), turpmāk būs tikai attiecībā uz starptautiskiem sporta pasākumiem, turklāt tikai gadījumā, ja būs nodrošināta to norise, t. s., burbuļa formātā, kas paredz visu sacensību organizēšanā un norisē iesaistīto personu pilnīgu nošķiršanu no pārklāšanās ar sacensību organizēšanā un norisē neiesaistītām personām (tai skaitā, paredzot uzturēšanos viesnīcā), regulāru visu personu (arī personu ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu) testēšanu pret «Covid-19» un citu sacensību drošības protokolā «Covid-19» infekcijas izplatības novēršanai noteikto prasību izpildi. Prasība ievērot burbuļa formātu ir attiecināma arī uz Latvijas sportistiem, kā arī ikvienu sacensību organizēšanā un norisē iesaistīto personu no Latvijas.