Noslēdzies projekts «Kopā esam, darām, varam!»

Izglītība

Noslēdzies Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros izstrādātais projekts «Kopā esam, darām, varam!».
Jauniešu vidū arvien vairāk vērojama vēlme piedalīties sava novada, pilsētas vai ciemata dzīvē, kā arī iespēja izteikties par sev nozīmīgiem jautājumiem. Lai arī ir ideju un vēlmju, nereti nav prasmju, lai spētu tās realizēt, piemēram, savu domu prezentēšana, kvalitatīvas informācijas sagatavošana, ar mūsdienīgām darba formām plānu finansējumu un vīziju īstenošana, kā arī novērojams, ka tiem nereti trūkst prasmju veikt veiksmīgu komunikāciju un sadarbību. Tāpēc desmit mēnešu garumā pēc darbā ar jaunatni iesaistīto darbinieku no Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada — D. Šteinbergas, I. Grosbahas, S. Sulas, S. Laures — iniciatīvas, no 2020. gada 7. decembra līdz 2021. gada 22. oktobrim Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros norisinājās projekts «Kopā esam, darām, varam!».
Projektā tika iesaistīti sadarbības partneri no Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada pašvaldībām, par vienu no galvenajiem projekta mērķiem izvirzot starpnovadu sadarbību dažādās darba ar jaunatni jomās jaunatnes politikas īstenošanai.
Uz starpnovadu sadarbību vērsta darbība apvienotajā Talsu novadā
Projekta «Kopā esam, darām, varam!» mērķis un galvenās aktivitātes: vienotas sadarbības koncepcijas izstrāde Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada jauniešu iniciatīvai un līdzdalībai sabiedrības attīstības procesos, brīvprātīgajā darbā, kas vērsta uz starpinstitūciju un starpnovadu sadarbību dažādās darba ar jaunatni jomās jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī apvienotajā Talsu novadā pēc administratīvi teritoriālās reformas.
Galvenā projekta aktivitāte: līderu apmācības — «Vasaras akadēmija», kas šogad augustā trīs dienu garumā norisinājās lauku mājā «Dambji»­ Uguņciemā, Vandzenes pagastā. Līderu apmācības tika organizētas, lai iedrošinātu jauniešus izteikt savu viedokli, izstrādātu iniciatīvas, attīstītu dzīvē nepieciešamās prasmes, taču projekta mērķis un aktivitātes vērstas uz jauniešu līdzdalības aktivizēšanu, sadarbības veidošanu starp Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada pašvaldībām un sekmīgu darbu pēc reģionālās reformas vienotā novadā jaunatnes politikas attīstībā.
Līderu apmācībās «Vasaras akadēmija» iegūtās zināšanas par projektu rakstīšanu, prasmes video materiālu filmēšanā, apstrādē, montāžā, plānošanā, savu ideju prezentēšanā jaunieši nodos saviem vienaudžiem skolēnu pašpārvaldēs, jauniešu organizācijās. Projekta laikā aizsāktās aktivitātes būs atbalsta mehānisms darbā ar jaunatni iesaistītajām personām.
Jaunieši programmas laikā veica dažādas analīzes, piemēram, kas jauniešiem ir pieejams novadā. Atbildes bija pārliecinošas: iespēja iesaistīties un līdzdarboties jauniešu organizācijās, plašs piedāvājumu klāsts interešu izglītībā, dažādas iespējas sporta jomā, piemēram, aktīvās atpūtas iespējas, dabas takas, sporta laukumi, kā arī brīvdabas estrādes. Savukārt uz jautājumu, kā jauniešiem novadā pietrūkst, tie minējuši vairāk aktīvu, motivētu un darboties gribošu jauniešu, komunikāciju savā starpā, sadraudzības pasākumus, pilnvērtīgāku informācijas apriti par dažādām jauniešu iespējām, pasākumus tieši jauniešu auditorijai, iekštelpu skeitparku, vairāk sakārtotu peldvietu, brīvdabas kino un kafejnīcu, kas darbojas arī vakara stundās.
Iniciatīvas un līdzdalības pamats — drošs, par sevi pārliecināts, mērķtiecīgs jaunietis
Iesaistīšanas metodes, lai piedalītos novada dzīvē un izteiktos par sev nozīmīgiem jautājumiem, attīstās un strauji mainās. Šobrīd līdzdalība ir daudz radošāka un saistīta ar plašsaziņas līdzekļu attīstību, un arī jauniešiem īpaši patīk radoši iesaistīšanās veidi. Viens no līdzdalības veidiem ir jauniešu iniciatīvas, tāpēc par projekta tiešo mērķa grupu tika izvirzīti jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem un darbā ar jaunatni iesaistītie darbinieki no Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada.
Iniciatīvas un līdzdalības pamats ir drošs, par sevi pārliecināts, mērķtiecīgs jaunietis. Tikai brīdī, kad jaunietis ticēs savām spējām, viņš spēs aizraut citus, veidot komandu un īstenot savas idejas. Tāpēc ir nepieciešama līderu komanda, kas savu mērķu un plānu īstenošanā iesaista un aizrauj citus jauniešus. Projekta īstenošanā tika izveidota darba grupa, kura sastāvēja no jaunatnes jomā iesaistītajām personām un jauniešiem no visiem četriem novadiem. Darba grupa piedalījās visos projekta posmos — projekta realizēšanā, aktivitāšu plānošanā, līderu apmācību programmas izstrādāšanā, tostarp arī paši piedalījās līderu apmācībās, apkopoja informāciju, veidoja materiālus, kā arī tika iesaistīti paša projekta sagatavošanas posmā. Savukārt darbā ar jaunatni iesaistītie speciālisti uzrunāja savu organizāciju jauniešus iesaistīties darba grupā, kurā tika pārstāvēti trīs jaunieši un viens speciālists no katra novada.
Vislabāk jaunatnes darbā darbojas modelis «jaunietis — jaunietim»
Lai nodrošinātu veiksmīgu projekta darbību, tika veiktas dažādas aktivitātes, kā, piemēram, sabiedrības informēšana par projekta mērķiem un aktivitātēm, jaunatnes jomā iesaistīto personu sanāksme, kurā visa Talsu novada jaunatnes darbā iesaistītie speciālisti tikās, lai izveidotu digitālu saziņas platformu kvalitatīvākam sadarbības procesam. Tāpat jaunatnes jomā iesaistītās personas kopā ar savu organizāciju jauniešiem veica esošo rīcības plānu novada attīstības programmā analīzi, izvirzot galvenos darba uzdevumus turpmākajai jaunatnes darba attīstībai un plānošanai. Neizpalika arī apmācību programmas izstrāde un pilnveidošana pēc lektoru ieteikumiem. Darba grupas jaunieši arī sagatavoja noslēguma prezentāciju, kurā iekļāva informāciju par projekta aktivitātēm, rezultātiem un secinājumiem un izgatavoja sadarbības plāna informatīvo bukletu, projekta rezultātus prezentējot Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvajai padomei, jaunatnes darbiniekiem un citiem jauniešiem, vadot diskusijas projekta noslēguma forumā «Apaļā galda sarunas».
Jāuzsver, ka projektā īstenotās aktivitātes vērstas uz jauniešu līdzdalību, līderu apmācību, darba ar jauniešiem un sadarbības plāna izstrādāšanu. Projekta rezultātā tika izstrādāta vienota koncepcija, kas radīs ilgtermiņa ietvaru darbā ar jaunatni īstenošanai, sadarbības veicināšanai un vienotai pieejai pašvaldībā pēc administratīvi teritoriālās reformas.
Jau šobrīd redzams, ka arvien vairāk ieinteresētu jauniešu iesaistījušies Talsu novada jauniešu organizāciju un skolēnu pašpārvalžu apvienības «TAS.ES» darbībā, kamēr jauniešu apmācībās iegūtās zināšanas un prasmes jaunieši nodos saviem vienaudžiem savās skolēnu pašpārvaldēs, jauniešu organizācijās, jo vislabāk jaunatnes darbā darbojas modelis jaunietis — jaunietim.