Dundagā — tikšanās ar uzņēmējiem

Dundagas novads

29. septembrī Dundagas pilī notika uzņēmējdarbības informatīvā diena, ko organizēja Talsu Komersantu klubs sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību. Tajā bija iespējams uzzināt gan par pašu uzņēmēju līdzšinējām aktivitātēm, gan dažādu iestāžu piedāvātajām iespējām.
Kā sarunas sākumā pauda Talsu Komersantu kluba vadītājs Kaspars Eihe, šāda tikšanās pirms «Covid-19» notikusi Rojā un bija plānota arī Dundagā. Taču tikai tagad kopā sanākšana Dundagā varējusi notikt. Tās mērķis — uzrunāt komersantus mazajos novados, kas apvienojušies Talsu novadā, lai uzņēmēju vajadzības pašvaldības līmenī un arī ārpus novada robežām kļūtu pamanāmākas. K. Eihe minēja, ka pašlaik Talsu Komersantu klubā aktīvi ir 45 biedri, lielākā daļa no agrākā Talsu novada, pārstāvot dažādas nozares. Lai arī to pulkā ir gan ražojoši uzņēmumi, gan pakalpojumu sniedzēji, labprāt komersantiem pievienojamies viņš redzētu arī lauku uzņēmējus jeb zemniekus, jo arī to mūsu novadā ir daudz. «Talsu Komersantu klubs ir iesaistījies sava veida novadu saliedēšanas, pilsētvides un uzņēmējdarbības vides veidošanā un attīstībā,» sacīja K. Eihe. Iepazīstinot ar līdz šim paveikto, akcentēts, ka būtiska sadarbība ir ne tikai pašu komersantu starpā, bet nepieciešama arī ar vietvaru, kuru redz kā tādu sadarbības partneri, kas uzklausa, informē par iecerēto un ņem vērā arī uzņēmēju pausto. Mūsdienās galvenais, par ko cīnās ikviens no jaunizveidotajiem novadiem, ir cilvēkresurss. Tas tiek atgādināts bieži. Tāpēc vietvarai sadarbībā ar uzņēmējiem, kuri nodrošina darba vietas, jādomā gan par kvalitatīvas izglītības pieejamību, brīvā laika pavadīšanas iespējām un mājokļu jautājumiem. Kā vienu no lielākajiem magnētiem jaunajā novadā cilvēku piesaistei komersanti joprojām min multifunkcionālo sporta un rekreācijas kompleksa izbūvi, kur gala vārds drīzumā būs jāpieņem Talsu novada domes deputātiem.
To, ka pašvaldība ir vērsta un gatava ieklausīties uzņēmēju viedoklī, un domāt, kā samazināt administratīvo slogu komersantiem, sanākušajiem apstiprināja Talsu novada domes priekšsēdētājas vietnieks tautsaimniecības jautājumos Aldis Pinkens.
Tikšanās laikā piedalījās arī abu, mūsu novadā esošo, vietējo partnerību pārstāvji. Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» pārstāve Gunta Abaja pauda, ka uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstības veicināšanai lauku apvidos uzņēmējiem (šajā reizē palielināti apgrozījuma griesti līdz 150 tūkstošiem eiro, kas iepriekš bija noteikti 70 tūkstoši — A. N.) pieteikšanās «Leader» finansējumam gaidāma oktobra otrajā pusē, bet publiskās infrastruktūras attīstībai un sabiedrības iniciēto aktivitāšu atbalstam — nākamā gada sākumā. Savukārt biedrībā «Talsu rajona partnerība» abas minētās aktivitātes, iespējams, gaidāmas jau oktobra otrajā pusē.
Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja Juzefa Kļava informēja, ka noslēgusies pieteikšanās atbalsta saņemšanai jaunajiem lauksaimniekiem, kur aktivitāte bijusi zema, bet līdz 8. oktobrim turpinās pieteikšanās atbalsta 15 tūkstoš eiro apmērā saņemšanai mazajām lauku saimniecībām. Novembrī gaidāms arī atbalsts saimniecībām ieguldījumiem materiālos aktīvos, kur uzsvars būs likts uz investīcijām vides un klimata saudzēšanā.
Savukārt Biznesa augstskolas «Turība» Talsu filiāles vadītāja Inga Karlberga pauda, ka augstskolas filiāle palikusi vienīgā augstākā mācību iespēja Talsu novadā. Zināšanas uz Talsiem brauc apgūt interesenti no apkārtējiem novadiem, arī no Tukuma, Jūrmalas, Saldus un citām vietām. Interesantas nodarbības filiāle organizē arī vidusskolēniem, tā sauktajā «Uzņēmējdarbības skolā». Kā saka I. Karlberga, šīs skolas piedāvātās aktivitātes izmanto gan Talsu Valsts ģimnāzijas, gan Talsu 2. vidusskolas skolēni. Aktīvāku interesi par šo piedāvājumu viņi gaida arī no citām novadā esošajām vidusskolām.
Par piedāvātajām iespējām invalīdu nodarbinātībā, atbalstot tos darba meklējumos un projektu «Es varu strādāt» stāstīja Kurzemes plānošanas reģiona pārstāve Ilona Talente, bet par iespējām un atbalsta veidiem komersantiem nodarbināt bezdarbniekus un cilvēkus ar speciālām vajadzībām — Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāves. Savukārt Kuldīgas biznesa inkubatora Talsu atbalsta daļas pārstāve Anda Sudakova pauda, ka Talsos pakalpojumus joprojām sniedz gan inkubācijas, gan pirmsinkubācijā esošajiem uzņēmējiem, un atgādināja, ka biznesa inkubatora projekts un piedāvātās iespējas būs līdz 2023. gadam.