Tilta atjaunošanas laikā pazemina ūdens līmeni

Dundagas novads

Pašlaik Dundagā, Pils ielā, norit tilta atjaunošanas darbi, ko veic uzņēmums SIA «Katleri». Lai varētu piekļūt tilta balstiem un pabeigt nepieciešamos remontdarbus, dīķī par vairāk nekā metru pagājušajā nedēļā pazemināts arī ūdens līmenis. Zemais ūdens līmenis atsedzis arī paša dīķa aizaugumu, kas publiskajā vidē raisījis diskusijas par paša dīķa iespējamo attīrīšanu, lai tas neaizaugtu pavisam.
Kā skaidro Dundagas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs, saimnieciskā dienesta vadītājs A. Kojro, Dundagas pagasta pārvalde ar Talsu novada domi plāno organizēt tikšanos ar AS «Latvijas Valsts meži» pārstāvjiem, lai pārrunātu šo jautājumu. Tas tāpēc, ka daļa no dīķa ir pašvaldības, bet daļa — uzņēmuma pārziņā.
«Šī dīķa iespējamā attīrīšana ir vairāku desmitu gadu jautājums, bijušas arī diskusijas, bet līdz šim pie kāda konkrēta rezultāta nav izdevies nonākt,» atzīst pašvaldības pārstāvis. Tam esot bijuši vairāki faktori, kurus konkrēti viņš tomēr nenosauc.
Esošo situāciju komentēt lūdzām arī AS «Latvijas Valsts meži» Ziemeļkurzemes reģiona meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājam Andrim Verneram: «Dundagas dīķis un parks atrodas tūrisma teritorijā «Dundagas pils parks», kurā «Latvijas Valsts meži» Ziemeļkurzemes reģions organizē regulārus uzturēšanas darbus, kā piemēram, bīstamo koku zāģēšanu, zāles pļaušanu, atkritumu savākšanu, upes atbrīvošanu no pielūžņojuma un atkritumiem, koku vainagu kopšanas darbus. Tāpat izveidotas iestrādnes attiecībā uz Dundagas dīķa atjaunošanu, kur pašvaldība sadarbībā ar AS «Latvijas Valsts meži» sagatavoja Dundagas dīķa rekonstrukcijas projekta plānu. Abas puses parakstījušas nodomu protokolu par ūdensobjekta pārbūves projekta izstrādi.
Lai saglabātu teritorijas kultūrvēsturisko nozīmi un vērtību nākamajām paaudzēm, esam strādājuši pie tūrisma teritorijas «Dundagas pils parks» attīstības un atjaunošanas projekta izstrādes. Uz šo brīdi ir veikta parkā esošo koku detāla uzmērīšana, pabeigti parkā uzmērīto augošo koku detāli novērtējumi (pēc provizoriskiem rezultātiem parkā ir ap 380 dižkoku) un sagatavotas rekomendējamās darbības ar parkā augošajiem kokiem, kā arī izstrādāts gājēju tilta projekts, kas savieno parku ar Dundagas centru. Nākamajā gadā ir plānots piesaistīt ainavu arhitektu, lai izstrādātu teritorijas attīstības konceptu, kurā tiks ietverts arī Dundagas dīķis. Izstrādes gaitā plānots organizēt publiskās apspriedes, lai apzinātu Dundagas iedzīvotāju viedokli un redzējumu par teritorijas attīstību. Līdz šim kā paveikto varētu uzskaitīt: 2020. gada nogalē — abu gājēju tiltiņu rekonstrukcijas darbi; 2019. gadā — uzlabota piekļuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tas ir cietā seguma uzlikšana uz takas parka ieejā no klientu centra puses; arborista pakalpojumi — ozolu vainagu veidošana, bīstamo koku novākšana; 2018. gadā — atkritumu urnas nomaiņa, izvietošana; 2017. gadā — abu gājēju tiltiņu margas un seguma remonts, gājēju takas un tiltiņa tehniskā projekta izveidošana; 2016. gadā — 20 koka solu izgatavošana un uzstādīšana; lielā stenda izgatavošana un uzstādīšana pie ieejas parkā. Piekrītam, ka Dundagas dīķim ir nepieciešami renovācijas darbi, kas būtu veicami kompleksi gan «Latvijas Valsts mežu», gan pašvaldības pusē. Tāpēc noteikti aicinām pašvaldību uz sadarbību šīs ieceres realizēšanā.»