Uzsver sadarbības un informācijas apmaiņas nepieciešamību

Uzņēmējdarbība

27. augustā Uguņciemā, viesu uzņemšanas vietā «Uguņu dambji», notika Talsu Komersantu kluba rīkots pasākums «Brokastis ar deputātiem». Tās mērķis bija Talsu novada domē šovasar ievēlētos deputātus iepazīstināt ar Talsu Komersantu klubu, tās darbību un izvirzītajiem mērķiem, kā arī uzklausīt domes vadības un deputātu nospraustos mērķus turpmākajam darbam.

Lielākā vērtība — cilvēku resurss
Šāda veida aktivitāte jeb uzņēmēju tikšanās, kas pie viena galda pulcē komersantus un vietvaras pārstāvjus, jau izveidojusies par zināmu tradīciju. Tas ir veids, kā citam citu uzklausīt, lai nonāktu pie labākā rezultāta. Uzņēmēji vienmēr esot atvērti sarunām.
Ar Talsu Komersantu kluba darbu sanākušos iepazīstināja tās vadītājs, uzņēmējs Kaspars Eihe. Uzņēmēji pirmo reizi kopā sanākuši un savu organizāciju dibinājuši 2006. gadā. Tās mērķis — pārstāvēt Talsu novada uzņēmēju intereses, veicināt dialogu, veiksmīgu sadarbību ar valsts un pašvaldību iestādēm, starptautiskajām organizācijām, Talsu novada uzņēmēju savstarpējo sadarbību, attīstītu uzņēmējdarbību un iesaistīties Talsu apkaimes sabiedriskās dzīves uzlabošanā un labdarības pasākumu organizēšanā. Pašlaik Talsu Komersantu klubā apvienojušies 45 uzņēmēji, pārstāvot dažādas darbības nozares. Interesi izrāda arī apvienotajos novados esošie komersanti.
Lai īstenotu izvirzītos mērķus, 2010. gadā noslēgts sadarbības līgums ar Talsu novada pašvaldību, 2012. gadā parakstīts NVO un Ministru kabineta sadarbības memorands, bet 2020. gadā — sadarbības memorands ar Biznesa augstskolu «Turība» par sadarbību izglītības un uzņēmējdarbības attīstības jomā. Tāpat Talsu Komersantu klubs ir biedrs Kurzemes NVO atbalsta centrā, Talsu rajona partnerībā, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā, Latvijas Darba devēju konfederācijā. Paši aktīvi darbojas, un tādu rīcību uzņēmēji sagaida arī no pašvaldības puses. Tā ir gan komunikācija un iesaiste lēmumu pieņemšanā, gan līdzdalība projektu vajadzību apzināšanā un realizācijā, «zaļais koridors» uzņēmējiem dažādu nepieciešamo dokumentu saņemšanā, mērķtiecīgi un ilgtermiņa teritoriju mārketinga pasākumi, kā arī kvalitatīvu publisko pakalpojumu pieejamība, ar to domājot bērnudārzu, skolu, sporta, kultūras un veselības pakalpojumu pieejamību.
Komersanti uzskata, ka arī turpmāk saglabājami un attīstāmi ir uzņēmējdarbības atbalsta mehānismi: nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, līdzfinansējums iespējas ceļu un publiskās infrastruktūras attīstībai, ostu un piekrastes attīstība, elektrības jaudu pieslēgumu palielināšana, ceļu infrastruktūras atjaunošana. Kā ierosinājumi izskan arī uzmanības pievēršana Talsiem kā novada administratīvajam centram, Talsu novada attīstības aģentūras izveide. Ir uzņēmēji, kuri joprojām uzskata, ka grūdiens jeb magnēts novada attīstībai būs multifunkcionālā kompleksa esamība Talsos. Arī K. Eihe prezentācijā uzsvēra: «Nav noslēpums, par ko cīnīsies visi jaunie novadi — lielākā vērtība ir un būs cilvēku resurss.»
Prioritārās jomas iezīmētas
Noklausoties komersantu sagatavoto prezentāciju, runāja arī Talsu novada domes priekšsēdētāja Sandra Pētersone, komiteju vadītāji un deputāti. Domes vadītāja iepazīstināja ar domes vadības un pašvaldības struktūru. Apvienojoties Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadam, pielielinājies ir izglītības, kultūras iestāžu­ un kapitālsabiedrību skaits.
«Lai par kuru jomu mēs runātu, ir jādomā par sabalansētu attīstību. Ne vienmēr optimizācija ir tas, kas mums jādara. Pārdomāti ir jāskata visu jomu attīstība,» teica domes vadītāja. Viens no lielākajiem izaicinājumiem jaunajai domei būšot kapitālsabiedrības, kas nodrošina pakalpojumus iedzīvotājiem. Jaunajā novadā to ir par sešām vairāk un kopskaitā desmit. «Šī būs joma, kur būs jāpieņem smagi lēmumi, lai pakalpojumus nodrošinātu labā un kvalitatīvā līmenī,» darāmo iezīmēja S. Pētersone.
Domājot par investīcijām un nākamo Eiropas Savienības plānošanas periodu, ir lietas, kas līdz galam nav zināmas arī valsts līmenī. Tāpēc šajā tikšanās reizē pašvaldības vadība vairāk sniedza informāciju.
«Priekšā mums ir Talsu novada attīstības programmas izstrāde, jaunu teritorijas plānojumu izstrāde. 26. augustā domē pieņemts arī lēmums par Talsu novada, kāds tas bija līdz 1. jūlijam, grozījumu teritorijas plānojumā publisko apspriešanu, kurā aicināts iesaistīties ikviens interesents,» piemēru minēja domes priekšsēdētāja.
Tāpat izskanēja informācija par pēdējā laikā uzsāktajiem projektiem. Kā 2021. un 2022. gada investīciju projekti minēti Ķēniņkalna un pieminekļa «Koklētājs» apkārtnes labiekārtošana un Vilkmuižas ezera teritorijas labiekārtošana, Multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksa izveide Talsos, centra laukums, piemineklis, radošās darbošanās centrs Rojā. Tā ir arī vienotā klientu apkalpošanas centra izveide Talsos, tilta pār Stendes upi sakārtošana, Stacijas, Dumpīšu ielas sakārtošana Stendē un Stendes ielas pārbūve Talsos. Pie investīciju projektiem pieskaitāma arī tilta atjaunošana Dundagā, tirgus atjaunošana Talsos, K. Valdemāra piemiņas istaba Rojā, sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Talsos.
Kā prioritātes turpmākajam darbam tiek uzsvērtas mājokļu attīstības politika, energoefektivitātes jautājumi, daudzdzīvokļu māju pagalmi, vecpilsētas, kultūrvēsturiskās teritorijas attīstība, ceļu, ielu un velo infrastruktūras sakārtošana. Nozīmīga būs investīciju piesaiste, iedzīvotāju padomes, kvalitātes vadība, ceļš līdz brīvpusdienu piešķiršanai devītajai klasei, skolēnu nodarbinātība vasarā, atbalsts dažāda līmeņa sportistiem, multifunckonālais sporta komplekss.
Tikšanās laikā uzņēmēji norādīja, ka par idejām novada attīstībā un kā piesaistīt cilvēkresursus, daudz ir runāts arī agrāk notikušo iedzīvotāju forumos, kuros piedalījās aktīvākā sabiedrības daļa. Uzmanību vajadzētu pievērst arī jauniešiem un iespējām, ko viņi var izmantot dažādās apmaiņas programmās, rast iespēju pašvaldībai ziņot par pamanītām neatbilstībām teritorijās un savlaicīgu iepirkumu rīkošanu, un darbu organizēšanu sezonas laikā veicamajiem darbiem
Pēc tikšanās
domes priekšsēdētāja Sandra Pētersone «Talsu Vēstīm» pauda, ka atzinīgi vērtē šādu kopā sanākšanu. «Tikšanās mums regulāri notiek arī ar Komersantu kluba valdi. Šādas paplašinātās tikšanās un tajās dzirdētie stāsti ir vērtīgi. Iezīmējās vairākas lietas, par kurām mums ir iespēja īpaši domāt, jo jāatzīst, ka uzņēmējiem ir taisnība. Piemēram, par jauniešiem un dažādām iespējām viņiem mācīties. Jāatzīst, tas mums iepriekšējā periodā bija iztrūcis,» saka domes vadītāja. Savukārt Talsu Komersantu kluba valdes priekšsēdētājs Kaspars Eihe pauž, ka pēc tikšanās radušies pozitīvi secinājumi. «Šī reize sakrita ar novadu apvienošanos. Komersantu vēlme bija redzēt pie galda visu politisko spēku pārstāvjus, kas ir ievēlēti domē. Skaidrs, ka šādā formātā un sēžot pie viena galda, uzklausot mūsu un pašvaldības vīzijas, kā turpmāko attīstību, redzam, iespējams, kā nonākt pie labāka rezultāta. Tikai caur komunikāciju mēs varam cits citam palīdzēt!» uzskata uzņēmējs K. Eihe.