Atbalsts pašvaldībām — galvenokārt vides un reģionālās attīstības jomā

Provinces Cilvēks Pandēmijā

Lai uzzinātu, kādām jomām pašvaldībai attīstībai gaidāms atbalsts nākamajā Eiropas Savienības (ES) plānošanas periodā, lūdzam sniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem.

— Kādām jomām pašvaldībām nākamajā ES plānošanas periodā būs iespēja piesaistīt ES sniegto atbalstu?
— Ministrija norāda, ka pašlaik aktuālākā informācija par plānoto finansējumu pašvaldībām no dažādiem avotiem ir indikatīva, ņemot vērā, ka visi plānošanas dokumenti vēl ir saskaņošanas stadijā. Eiropas Savienības fondu 2021.—2027. gada darbības programmā iekļautie Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbildības pasākumi pašvaldībām ir paredzēti — galvenokārt vides un reģionālās attīstības jomā. Tie ir šādi: pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšanai; pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām; nacionālās nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi; notekūdeņu  un to dūņu apsaimniekošanas sistēmas attīstība piesārņojuma samazināšanai; notekūdeņu dūņu pārstrāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošanas poligonu pārkvalifikācija; vēsturiski piesārņoto vietu sanācija; pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai; gaisa piesārņojuma samazināšanas pasākumi pašvaldībās; pirmsskolas izglītības infrastruktūras attīstība; bērnu pieskatīšanas pakalpojumi; infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam; pašvaldību un plānošanas reģionu un kapacitātes uzlabošana; publiskās ārtelpas attīstība un viedās pašvaldības. Nosaukto mērķu kopējais pieejamais ES fondu finansējums pašvaldībām 473,6 miljoni eiro.
— Vai Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada pašvaldības vadība ir vērsusies ministrijā, vēršot uzmanību, kādām jomām ES sniegtais atbalsts nākamajā plānošanas periodā būtu nepieciešams šajās teritorijās? Kādi ieteikumi ministrijai no pašvaldībām sniegti?
— Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada domes jau 2020. gada oktobrī pieņēma lēmumus par darba uzsākšanu jaunizveidojamā Talsu novada attīstības programmas 2021.—2027. gadam izstrādē, kurā arī tiks noteikti prioritāri īstenojamie investīciju projekti katrā no jomām un arī katrā no novada teritoriālajām vienībām. Plānots, ka 2021. gada oktobrī Talsu novada attīstības programmas pirmā redakcija tiks nodota publiskajai apspriešanai. Ministrija norāda, lai pašvaldības koordinēti un efektīvi iegūtu finansējumu, primārs priekšnosacījums ir pašvaldības attīstības plānošanas dokumentu izstrāde. Tāpat, lai šo soli veiksmīgi spertu līdz ar administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu, jau 2020. gada nogalē visām pašvaldībām, kurām mainās administratīvā teritorija, tika piešķirta valsts budžeta dotācija 36 200 eiro apmērā jaunu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei.
Reģionālās politikas pamatnostādņu 2021.—2027. gadam izstrādes ietvaros, lai noskaidrotu pašvaldību investīciju pieprasījumu, ministrija 2018. gada jūlijā — 2019. gada janvārim veica pašvaldību anketēšanu par investīciju vajadzībām ES regulu priekšlikumos ietvertajās jomās. Pašvaldību kopējais investīciju pieprasījums ar trīs projektu ierobežojumu ir 3,3 miljardi eiro.
Starp tiem bija saņemti arī Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada pašvaldību priekšlikumi, kas bija šādās jomās: pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūra un cita veida atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai teritorijā; energoefektivitāte pašvaldību īpašumos; daba/tūrisms un kultūra (pašvaldību īpašumi); pašvaldību publiskā ārtelpa un ielas, t. sk. pārbrauktuves; pašvaldību ceļi, t. sk. pārbrauktuves un cita veida atbalsts.