Dundagas novada domes atlaišana nav ministrijas dienas kārtībā

Dundagas novads

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija līdz 28. martam aicināja Dundagas novada domi ievēlēt jaunu domes priekšsēdētāju. Tā kā līdz šim vienoties par domes vadītāju deputātiem rīkotajās ārkārtas domes sēdēs nav izdevies un pēdējās domes sēdēs šāds lēmums pat nav virzīts, lūdzām ministriju skaidrot, kāda būs tās tālākā rīcība.
Ministrijas sniegtais skaidrojums uz laikraksta «Talsu Vēstis» uzdotajiem jautājumiem:
«Ministrijas ieskatā, deputātu nespēja vienoties par kandidātu domes priekšsēdētāja un viņa vietnieka amatam kopumā ir vērtējama negatīvi, taču šobrīd svarīgākais, lai darbs tiktu organizēts, ievērojot Dundagas novada pašvaldības iedzīvotāju intereses, lai tiktu pildītas pašvaldības funkcijas, kā arī lai domes darbībā tiktu izpildītas normatīvo aktu prasības.
Likuma «Par pašvaldībām» 91. panta 3. punktā noteikts, ka Saeima var atlaist domi, ja tā divu mēnešu laikā pēc sanākšanas uz pirmo sēdi vai pēc attiecīgo amatpersonu vai institūciju atkāpšanās nav ievēlējusi domes priekšsēdētāju, viņa vietnieku vai pastāvīgās komitejas. Minētajā tiesību normā ir noteikts termiņš, līdz kuram domei būtu jāievēl domes priekšsēdētājs un viņa vietnieks. Ņemot vērā to, ka Dundagas novada domes priekšsēdētāja Alda Felta un viņa vietnieka Jāņa Mauriņa pilnvaras beidzās līdz ar Dundagas novada 2021. gada 28. janvāra domes sēdi, tad attiecīgi jaunais domes priekšsēdētājs un viņa vietnieks bija jāievēl līdz 28. martam.
Ministrija pastāvīgi vērtē Dundagas novada domes darbību, sekojot līdzi domes sēdēm, kā arī Dundagas novada domes izpilddirektorei pieprasot sniegt informāciju par pašvaldības darbības jautājumiem. Izvērtējot iepriekš minēto, ministrija ir secinājusi, ka Dundagas novadā noris sēdes, ir risināti dažādi pašvaldībai svarīgi jautājumi, ir nodrošināta pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem un pašvaldības autonomo funkciju īstenošana.
Vienlaikus ministrijas rīcībā ir informācija, ka pēc deputātu personiskiem iesniegumiem par savu pilnvaru nolikšanu Dundagas novada domes 2021. gada 16. marta sēdē tika pieņemts lēmums izbeigt Madara Burnevica un Viļņa Skujas deputātu pilnvaras un, pamatojoties uz Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 43. panta pirmo daļu, ir uzrunāti nākamie deputāta kandidāti no tā paša deputāta kandidātu saraksta, no kura bija ievēlēti iepriekšējie deputāti.
Ministrija aktīvi seko līdzi situācijai Dundagas novada domē, lai pārliecinātos, ka tiktu pildīti likuma «Par pašvaldībām» pašvaldībai noteiktie pienākumi un nodrošināta pašvaldības darba nepārtrauktība. Ministrija 22. martā nosūtīja vēstuli Dundagas novada pašvaldībai, lūdzot līdz 29. martam informēt par to, kā tiek nodrošināta tiesiskā pašvaldības darbība, tai skaitā, kā tiek veiktas pašvaldības autonomās funkcijas un nodrošināts pašvaldības darbs valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā. Dundagas novada pašvaldības izpilddirektore atbildē ministrijai skaidro, ka pašvaldības autonomās funkcijas īsteno pašvaldības domes izveidotās institūcijas atbilstoši tām noteiktajai kompetencei. Saskaņā ar likumu «Par pašvaldībām» domes sēdē izskatāmie jautājumi tiek izlemti ārkārtas sēdēs, savukārt pašvaldības izpilddirektore turpina organizēt un nodrošināt domes sēdēs pieņemto lēmumu izpildi un iesniegt priekšlikumus domes pastāvīgajās komitejās. Ņemot vērā to, ka pašvaldība īsteno autonomās funkcijas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī, neskatoties uz pašvaldības domes vadības neesamību, nav konstatējams iedzīvotāju interešu aizskārums, līdz ar to Dundagas novada domes atlaišana nav ministrijas dienas kārtībā. Turklāt, ņemot vērā, ka pašvaldību vēlēšanas notiks pēc diviem mēnešiem (2021. gada 5. jūnijā) šāda rīcība būtu vērtējama kā nelietderīga un nesamērīga.
Vienlaikus ministrija turpinās sekot līdzi Dundagas novada domes un izpildinstitūciju darbam, nodrošinot Dundagas novada pašvaldības funkciju izpildes nepārtrauktību.»
Likuma «Par pašvaldībām» 91. panta pirmās daļas 3. punktā noteikts termiņš, kādā Saeima var atlaist domi, konstatējot, ka pašvaldības dome nespēj veikt tai uzliktos pienākumus un funkcijas, nenodrošinot pilnvērtīgu pašvaldības darbību. Šīs ir likumdevēja tiesības, nevis pienākums.