Konstatē neatbilstības, būs nepieciešams papildu finansējums

Talsu novads

«Talsu Vēstis» šomēnes rakstīja par Talsu Valsts ģimnāzijas atjaunošanas darbiem, kuros radušies vairāki neparedzēti darbi, kā rezultātā piešķirts papildu finansējums. Šā mēneša sākumā pārbaudi objektā veica arī Būvniecības valsts kontroles birojs, kura speciālists konstatēja nepilnības.
Rakstījām, ka Būvniecības valsts kontroles biroja būvinspektors 5. martā veica objekta būvdarbu kontroli un konstatēja neatbilstības būvdarbu izpilddokumentācijas noformēšanā. Biroja pārstāve Elīna Balgalve «Talsu Vēstīm» skaidroja, ka šā gada 12. martā birojs izdeva atzinumu, kurā minēts pārkāpums — būvdarbu žurnālā nav reģistrēti atbilstošos datumos faktiski veiktie būvdarbi. Pārkāpums jānovērš norādītajā termiņā — līdz 19. martam. «Izvērtējot lietas apstākļus, tai skaitā, ka būvdarbi ir veikti atbilstoši būvprojektam un, ievērojot tehnoloģiskās prasības, administratīvā lieta netika ierosināta, taču informāciju par atzinumā konstatēto pārkāpumu birojs nosūtīs arī Latvijas Būvinženieru savienībai, kas uzrauga būvspeciālistu profesionālo darbību. Pārkāpums tika konstatēts, biroja būvinspektoram 5. martā veicot objekta būvdarbu kontroli. Tika secināts, ka būvdarbu žurnālā laika posmā no 2020. gada 19. decembra līdz 2021. gada 3. februārim nav reģistrēti faktiski veiktie būvdarbi — lifta šahtas metāla konstrukciju montāža, gaiteņu grīdas flīzēšanas darbi un kāpņu telpas laidu demontāža,» norāda E. Balgalve.
Interesējoties, kāda rīcība sekos no pašvaldības, kas saņēmusi Būvniecības valsts kontroles biroja atzinumu, puses, pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fedko skaidro, ka būvdarbus Talsu Valsts ģimnāzijā bija paredzēts īstenot 16 nedēļās, tomēr būvprojektā konstatēto neatbilstību dēļ noteiktos izpildes termiņus nebija iespējams nodrošināt. «Būvdarbu laikā būvuzņēmējs Talsu novada pašvaldībā iesniedzis sešus aktus par konstatētajām neatbilstībām starp izstrādāto būvprojektu un reālo situāciju objektā. Iesniegtajos aktos būvuzņēmējs norādīja uz būtiskām nepilnībām būvprojektā, kas ietekmēja būvdarbu procesu un darbu iekļaušanos laika grafikā. Bija fiksētas neatbilstības kāpņu laidnēs, lifta šahtu izbūvē, izmaiņas bija nepieciešamas risinājumos, kas skar ēkas nesošās konstrukcijas, bija jāpārvērtē ugunsdrošības prasību izpilde. Tā kā ēka ir trešās grupas būve, tad jebkurām izmaiņām, kas skar būvkonstrukciju daļu, bija jāveic ekspertīze, kas savukārt prasa laiku, un tikai pēc tam bija iespējams izmaiņas saskaņot būvvaldē. Šo iemeslu dēļ būvobjektā no 2020. gada 18. decembra līdz 2021. gada 4. martam bija noteikts tehnoloģiskais pārtraukums. Talsu novada pašvaldība vērsusies Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, lai precizētu tālākās nepieciešamās darbības projekta dokumentācijas sakārtošanā. 5. martā Talsu Valsts ģimnāzijā ieradās Būvniecības valsts kontroles biroja pārstāvji, lai apsekotu objektu. Savā atzinumā biroja būvuzrauga, kas ir Talsu novada pašvaldības pārstāvis šajā procesā, darbībā pārkāpumus nav konstatējis, taču ir secināts, ka būvuzņēmējs tehnoloģiskā pārtraukuma laikā veicis flīzēšanu un lifta šahtas konstrukcijas montāžu. Biroja inspektors uzdevis būvuzņēmējam veikt labojumus būvdarbu žurnālā, atbilstoši veikto darbu apjomam tehnoloģiskā pārtraukuma laikā. Būvuzraugs izvērtēs izdarīto ierakstu atbilstību faktiski padarītajam un pašvaldībai sniegs atzinumu par veikto darbu apjomu un dienu skaitu, kas nepieciešamas darbu veikšanai. Pēc šī atzinuma saņemšanas pašvaldība informēs būvuzņēmēju, ka no tehnoloģiskā pārtraukuma tiek atskaitītas tās dienas, kad veikti būvdarbi, un pieprasīs būvuzņēmējam iesniegt precizētu darbu izpildes laika grafiku,» skaidro pašvaldības pārstāve.
Tāpat esot zināms, ka bez jau piešķirtā papildu finansējuma darbiem, tas būs nepieciešams vēl. «Šobrīd ir zināms, ka būs nepieciešams papildu finansējums, lai varētu nodrošināt ēkas nodošanu ekspluatācijā. Pašlaik būvuzņēmējs ar būvuzraugu vērtē būvprojekta izmaiņu sējumā iekļautos risinājumus, atsevišķām pozīcijām ir pieprasīti skaidrojumi no autoruzrauga, tiek precizēti ugunsdrošo durvju izmēri. Ekspertīzes dokumentācijā konstatēta tekstuālās daļas nesakritība ar rasējumiem, tādēļ būvprojekta autors iesniedzis skaidrojošu vēstuli ekspertīzes veicējam par konstatētajām tehniskajām neprecizitātēm. Atbilde no ekspertīzes veicēja vēl nav saņemta. Būvuzraugs pēc visu papildu nepieciešamo darbu tāmēšanas nodrošinās papildu finansējuma sadalīšanu divās daļās: pirmajā daļā būs iekļautas izmaksas, kas nepieciešamas, lai ēku nodotu ekspluatācijā, bet otrajā daļā tiks precizētas pasūtītāja vēlamās izmaksas. Par šiem jautājumiem lēmums būs jāpieņem Talsu novada domei. Tā kā pārkāpumus objektā konstatējis Būvniecības valsts kontroles birojs, tad tikai tas ir tiesīgs piemērot vai nepiemērot sodu būvdarbu veicējam, izvērtējot pārkāpumu būtiskumu un to ietekmi uz būvdarbu kvalitāti,» saka pašvaldībā. To, cik liels finansējums vēl papildu ģimnāzijas atjaunošanas darbiem būs nepieciešams, pašvaldības pārstāve gan nenosauc.