Līdz 2021. gada 31. decembrim jāreģistrē decentralizētās kanalizācijas sistēmas

Talsu novads

Kopš 2019. gada 4. maija Talsu novadā ir spēkā saistošie noteikumi par decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību. Atgādinām, ka decentralizētās kanalizācijas sistēmas ir jāreģistrē decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā līdz 2021. gada 31. decembrim.
Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju nosaka divi normatīvie akti: Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi un Talsu novada domes saistošie noteikumi. Saistošie noteikumi neattiecas uz jebkuru viensētu vai ciema teritoriju, bet tikai uz šajos noteikumos noteiktām apdzīvotajām vietām — Pastendi, Tiņģeri, Laidzi, Zvirgzdiem, Laucieni, Mundigciemu, Dižstendi, Anužiem, Strazdi, Lubezeri, Pūņām, Jaunpagastu un četrām Talsu novada pilsētām — Talsiem, Sabili, Stendi un Valdemārpili. Visās teritorijās, uz kurām tiek attiecināti saistošie noteikumi, iedzīvotājiem būs jāreģistrē krājtvertnes (asenizācijas) bedres un jānodrošina to atbilstība normatīvajiem aktiem. Ja nepieciešams, tās būs jāpārbūvē, tāpat būs jānodrošina to regulāra izvešana — vismaz reizi gadā. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru uzturēs un aktualizēs SIA «Talsu ūdens». Uzņēmums pieņems iedzīvotāju pieteikumus, kontrolēs reģistrā iekļautos objektus un to atbilstību normatīvo aktu prasībām.
Par decentralizētām kanalizācijas
sistēmām normatīvo aktu izpratnē var uzskatīt visas izbūvētās un izveidotās tilpnes, kur uzkrājas notekūdeņi. Sarunvalodā tās saucam dažādi — krājtvertnes, asenizācijas bedres, nosēdbedres, septiķi utt. Pēc iedalījuma tās klasificē trīs grupās. Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas attīrītos notekūdeņus novada vidē un to kopējā jauda ir mazāka par pieciem kubikmetriem diennaktī. To ekspluatācija notiek atbilstoši ražotāja tehniskajai dokumentācijai (reizi gadā), ja ražotāja, būvnieka vai atbilstoša komersanta izsniegtajā tehniskajā dokumentācijā nav noteikts citādi. Reizi gadā tiek veikta atbilstoša tehniskā apkope. Apkopi veic komersants, kurš specializējies šādu darbu izpildē. Par šīm iekārtām to īpašniekam būs jāiesniedz pirmreizējas reģistrēšanas dokuments un apkopi apliecinoši dokumenti.
Septiķi ir rūpnieciski ražota vai individuāli izgatavota tvertne ar divām vai vairākām kamerām cilvēka radīto notekūdeņu un fekālo nogulšņu nostādināšanai ar pārplūdi vidē pēc nostādināšanas. Īpašniekam jānodrošina, ka notekūdeņi no septiķa vidē tiek novadīti tikai caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu — filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts/grants filtriem, filtrācijas grāvjiem un akām, kā arī niedru laukiem. Pirmreizēji īpašniekam jāiesniedz izbūvi apliecinoši dokumenti. Septiķa izvešanas biežums saskaņā ar normatīvo aktu prasībām noteikts vismaz vienu reizi gadā.
Notekūdeņu krājtvertnēs uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi. Īpašniekam jānodrošina, ka notekūdeņu krājtvertne ir hermētiska un tiek iztukšota tik regulāri, lai nepieļautu notekūdeņu noplūšanu, iztecēšanu vai iesūkšanos grunts slāņos, kā arī nepatīkamo smaku izplatīšanos vidē. Ja mājsaimniecības vidējais ūdens patēriņš ir trīs kubikmetri mēnesī un krājtvertnes tilpums ir trīs kubikmetri, izvešanas biežums ir viena reize mēnesī.
Visās teritorijās, uz kurām attiecināmi
saistošie noteikumi, asenizācijas pakalpojumus var veikt tikai tie uzņēmēji, kuri reģistrēti asenizatoru reģistrā. Šādu reģistru ir izveidojusi un uztur Talsu novada pašvaldības komunālā nodaļa, un tajā iekļauj tikai tos pakalpojuma sniedzējus, kuri ir noslēguši līgumu par asenizācijas notekūdeņu pieņemšanu ar SIA «Talsu ūdens» vai citu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekotāju. Kontroles nolūkos iedzīvotājiem jāsaglabā rēķini vai čeki par asenizācijas pakalpojumu saņemšanu, lai SIA «Talsu ūdens» varētu pārliecināties par to regularitāti atbilstoši bedres tilpumam un ūdens patēriņam.
Minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētās kanalizācijas sistēmas krājtvertnes SIA «Talsu ūdens» noteiks, ņemot vērā krājtvertnes tilpumu un ūdens patēriņu par iepriekšējo kalendāro gadu konkrētajā nekustamajā īpašumā. Aprēķinā tiks ņemta vērā arī tā informācija, kuru decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieki norādīs iesniegumā.
Pieteikumu forma decentralizētās kanalizācijas sistēmu reģistrācijai pieejama www.talsuudens.lv sadaļā «Veidlapas». Papildu informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju var saņemt SIA «Talsu ūdens» (Raiņa ielā 17), zvanot pa tālruni 63222216 vai rakstot uz info@talsuudens.lv.
SIA «Talsu ūdens»