Talsu novada budžets — 41, 5 miljoni eiro

Talsu novads

28. janvārī Talsu novada domes sēdē deputāti pieņēma 2021. gada budžetu. Lai gan galvenās diskusijas par budžetu notika komiteju sēdēs, bez tām neiztika arī domes sēdē, kur deputāti pauda dažādus viedokļus. Informējot par sastādīto šī gada budžetu, domes priekšsēdētāja Sandra Pētersone minēja, ka šis ir izaicinājumu un kompromisa budžets.

Par vairāk nekā miljonu mazāks
Neskatoties uz to, ka šogad notiks administratīvi teritoriālā reforma, kurā apvienosies Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novads, pieņemtais budžets ir sastādīts visam gadam. Tas ir sabalansēts, deputātiem teica pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Ilze Lagzdiņa.
Pirms detalizētākas budžeta izskatīšanas un diskusijām, Talsu novada domes priekšsēdētāja Sandra Pētersone pauda, ka šajā laikā budžeta plānošana, kas ietver gan iestāžu ikdienas uzturēšanas izdevumus, gan ieguldījumus novada attīstībai kopumā, ir zināms izaicinājums. Šogad būtiskus līdzekļus no pašvaldības maka prasa arī valstī noteiktās izmaiņas dažādos likumos un normatīvajos aktos.
«Valsts budžeta likuma izmaiņas, kurās noteikts pašvaldības budžeta ieņēmumu samazinājums iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļā un līdz ar to samazinājums dotācijai no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, kopumā Talsu novadam 2021. gadā veido ieņēmumu samazinājumu 1,184 miljonu eiro apmērā attiecībā pret 2020. gadu. Valdības pieņemto lēmumu izpildei palielināt minimālo darba algu no 430 uz 500 eiro, kā arī palielināt garantēto minimālo ienākumu līmeni no līdzšinējiem 64 eiro līdz 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā, ir būtiska ietekme pašvaldības izdevumu sadaļā. Kopumā tie ir aptuveni 0,8 miljoni eiro,» teica domes vadītāja.

Samazinās galvenās ieņēmumu pozīcijas
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, ko ik gadu saņem pašvaldība, ir lielākais pašvaldības budžeta ieņēmumu veids. Šī nodokļa summa, salīdzinot ar pagājušā gada sākotnējo plānu, samazinājusies par 838 001 eiro. Nodokļa īpatsvars budžeta kopējos ieņēmumos ir 13 308 431 eiro. «Faktiski ieņēmumu ziņā esam atsviesti piecus gadus atpakaļ,» deputātiem par galveno budžeta ieņēmuma pozīciju sacīja finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja I. Lagzdiņa.
Dotācija no pašvaldības izslīdzināšanas fonda ir 7 802 954 eiro un, salīdzinot ar pagājušo gadu, tā samazinājusies par 367 576 eiro.
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi īpatsvars budžeta ieņēmumu daļā ir 1 217 831 eiro. Šī nodokļa par ēkām un būvēm apjoms plānots 371 864 eiro apmērā. Pašvaldībā informē, ka pietiekami liela daļa no šiem nodokļiem ir arī cilvēku nenomaksātā summa jeb parāds, kas sastāda 120 tūkstošus eiro.
Dabas resursu nodoklis plānots 300 000 eiro, bet azartspēļu nodoklis — 27 000 eiro apmērā.
Nenodokļu ieņēmumu veidā šogad nodevas par speciālu atļauju, licenču izsniegšanu un valsts un pašvaldības nodevas plānotas, izvērtējot 2020. gada ieņēmumus,— attiecīgi valsts nodevas 15 000 eiro un pašvaldību nodevas 20 000 eiro apmērā. Tomēr šo maksājumu īpatsvars budžeta ieņēmumu daļā ir neliels. Sodus un sankcijas (uzskaita administratīvos sodus, ko aprēķina pašvaldības policija un administratīvā komisija), izvērtējot iepriekšējā gada ieņēmumus, šogad plānots iekasēt 12 000 eiro apmērā. Pārējie nenodokļu ieņēmumi plānoti 15 000 eiro.

Ieņēmumi no valsts budžeta
paredzēti 6 367 065 eiro, atskaitot dotāciju no finanšu izlīdzināšanas fonda. Mērķdotācijas pedagogu algām un nodokļiem ieplānotas laika periodam no 1. janvāra līdz 31. augustam. Mērķdotācija pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām plānota 2 966 812 eiro. Mērķdotācija interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēta 171 141 eiro. Mērķdotācija pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus, noteikta 244 264 eiro. Mērķdotācija pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir 492 588 eiro apmērā. Mērķdotācija pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir 24 861 eiro (visam gadam). Mērķdotācija profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm 2021. gadam paredzēta 349 957 eiro.
Pašvaldības saņemtais valsts budžeta transferts noteiktam mērķim (ceļu fondam) noteikts 1 025 150 eiro apmērā.
Plānots gūt ieņēmumus arī no pašvaldībām par skolēniem, kuri apmeklē Talsu novada pašvaldības izglītības iestādes. Tā plānots iekasēt 100 000 eiro. Ieņēmumi par sociālo pakalpojumu funkciju nodrošināšanu plānoti (pansionāts «Lauciene») 270 000 eiro apmērā.
No budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem kopumā plānoti ieņēmumi 1 575 000 eiro. Šeit ir ieņēmumi par dažādiem maksas pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības iestādes un struktūrvienības.
Liels ir arī naudas līdzekļu atlikums no pagājušā gada, kas uz šī gada 1. janvāri ir 8 054 257 eiro.
Budžeta finansēšanai no Valsts kases saņemtie kredīti paredzēti 1 575 214 eiro apmērā. Tie ir: projekta «Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā» (Talsu Valsts ģimnāzijai) īstenošanai ieplānots 354 640 eiro, projekta «Publiskās infrastruktūras attīstība Stendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai» īstenošanai paredzēti 517 585 eiro, projekta «Talsu pamatskolas iekšējo inženierkomunikāciju atjaunošana» īstenošanai novirzīti 42 701 eiro, projekta «Publiskās infrastruktūras attīstība Talsos rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai, 2. kārta» īstenošanai paredzēti 386 433 eiro, projekta «Rīgas ielas Talsos atjaunošana un pārbūve» īstenošanai novirzīti 273 855 eiro.

Izdevumi
Šī gada novada budžets izstrādāts, paredzot finansējumu visu iestāžu un to struktūrvienību saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Plānojot gada darba algas fondu visiem darbiniekiem, kuru atalgojumu finansē no Talsu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, ierēķināts atvaļinājuma pabalsts 50 procentu apmērā no mēnešalgas, finansējums darbinieku aizvietošanai 1,2 procentu apmērā. Ieplānota prēmija 50 procentu apmērā no mēnešalgas pēc darbinieku ikgadējo rezultātu novērtēšanas. Ieplānota veselības apdrošināšana no pašvaldības budžeta finansētajiem sociālajiem, bāriņtiesas un pansionāta «Lauciene» darbiniekiem un pašvaldības policijas darbiniekiem. No 1. janvāra ieplānots finansējums minimālās darba algas pieaugumam, zemo darba algu paaugstināšanai, darba algu paaugstināšanai sociālā dienesta darbiniekiem.

Pārvaldes izdevumu
īpatsvars budžetā — septiņi procenti no visiem pašvaldības plānotajiem izdevumiem, atskaitot mērķdotācijas, (2 943 498 eiro). Pārvaldes izdevumiem plānots atalgojums un sociālās apdrošināšanas izmaksas domes priekšsēdētājam un domes priekšsēdētāja vietniekiem, 14 deputātiem, visu komisiju locekļiem, centrālās administrācijas, pilsētu un pagastu pārvalžu darbiniekiem, pabalsti bijušajiem pilsētu un pagastu pašvaldību priekšsēdētājiem/vietniekiem. Izdevumi pašvaldības darbības nodrošināšanai plānoti sakaru pakalpojumu apmaksai, zvērināta revidenta pakalpojumiem, administratīvās darbības nodrošināšanai, administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai. Ieplānots arī atlaišanas pabalsts pašvaldības domes deputātam, kurš ir atbrīvots no iepriekšējā amata (dienesta, darba) sakarā ar ievēlēšanu algotā amatā domē, pēc tam, kad viņš līdz ar deputāta pilnvaru izbeigšanos ir beidzis pildīt šā amata pienākumus un viņu divu nedēļu laikā nevar nodrošināt ar iepriekšējo vai līdzvērtīgu darbu.

96 aizņēmuma līgumi
Pašvaldības budžeta parāda darījumiem — kredītiem un līzinga procentu samaksām 2021. gadā paredzēti 90 000 eiro. Procentu maksājumi paredzēti līdz šim ar pašvaldību noslēgto aizņēmumu līgumu procentu apmaksai. Uz 1. janvāri Talsu novada pašvaldībai saistoši ir 96 noslēgti aizņēmumu līgumi ar Valsts kasi.

Sabiedriskajai kārtībai un drošībai novirzīti
364 936 eiro. Pašvaldības policijas darbībai — 348 588 eiro. Papildus ieplānots finansējums šoka pistoles iegādei 1186 eiro apmērā. Pašvaldības policijas budžetā ieplānots finansējums pakalpojuma sniegšanai par alkohola vai atkarīgu vielu reibumā nonākušu personu uzturēšanos. Šajā izdevumu kategorijā ir plānoti izdevumi civilās aizsardzības komisijas un ugunsdzēsēju komandu darbības nodrošināšanai Laucienes un Virbu pagasta pārvaldē.

Ekonomiskās darbības izdevumiem
pašvaldība plānojusi 2 210 329 eiro. Sabiedrisko attiecību vajadzībām plānoti 75 890 eiro. Šajā izdevumu tāmē ir izdevumi pasākumu nodrošināšanai 21 000 eiro («Talsu bruncī ieaustie», Valsts svētku pasākumam, bērnu un jauniešu dienai skeitparkā, lielajiem deju svētkiem, spēlei Talsu novada popularizēšanai u.c.), reklāmas pasākumu nodrošināšanai, tīmekļvietnes uzturēšanai un uzlabošanai, reprezentācijas suvenīru iegādei, muzikālo soliņu uzstādīšanai Talsu pilsētā. Novada reprezentācijas pasākumiem plānots finansējums 102 324 eiro apmērā. Šajā izdevumu pozīcijā paredzēts finansējums Talsu novada pašvaldības balvām par izciliem sasniegumiem un ieguldījumiem Talsu novada attīstībā izmaksai, dalības maksa Latvijas Pašvaldību savienībā un Izpilddirektoru asociācijā, starptautisko sadarbības partneru uzņemšanai. Pašvaldības informatīvā izdevuma izdošanai un izplatīšanai ieplānoti 31 366 eiro.
Tāpat budžetā ieplānots līdzfinansējums vairākām vajadzībām, kā biedrību projektiem 30 000 eiro apmērā (tai skaitā Talsu novada jauniešu iniciatīvu konkursa īstenošanai 3000 eiro), daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanai 24 000 eiro; vecpilsētu ēku restaurācijai 30 000 eiro; kanalizācijas sistēmu pieslēgumu nodrošināšanai 20 000 eiro; energoefektivitātes pasākumu nodrošināšanai daudzdzīvokļu mājās 10 000 eiro; konkursam «Dari Talsu novadam» 15 000 eiro; kultūras un tūrisma projektiem 12 000 eiro.
Budžetā ieplānoti līdzekļi vides pieejamības sakārtošanai 10 000 eiro apmērā. Savukārt izdevumi programmā «Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem» jeb rezerves fondā līdzekļi būs 120 000 eiro.
Vides aizsardzības un pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai
plānots izlietot 8 609 975 eiro. Vides aizsardzības budžeta pašvaldības daļa ieplānota 2 593 154 eiro apmērā. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas budžets ieplānots 6 016 821 eiro apmērā. Šajā izdevumu sadaļā paredzēti izdevumi ikdienas darbiem — dzīvnieku aizsardzības pasākumiem, tai skaitā dzīvnieku patver-smes uzturēšanai, ielu apgaismošanai un uzturēšanai, kapu uzturēšanai, koku apzāģēšanai, parku sakopšanai, zālāju pļaušanai, ūdensapgādei, kanalizācijai, siltumsaimniecībai (kur nepieciešams), teritorijas apzaļumošanai, apkopšanai, atkritumu savākšanai, pļaušanai, labiekārtošanai un komunālo pakalpojumu nodrošināšanai teritorijās, kur tas ir nepieciešams. Šogad līdzekļi paredzēti tādām aktivitātēm kā septiņu jaunu automašīnu un divu mikroautobusu līzinga maksājumiem 60 000 eiro; ēku un kustamās mantas apdrošināšanai 10 000 eiro; būvprojektu izstrādei projektu sagatavošanai 1 129 563 eiro, bērnu un sporta laukumu ikgadējai pārbaudei 5934 eiro; elektrības mērījumiem un darba aizsardzības līdzekļiem 12 000 eiro; publisko ēku apsekošanai un inventarizācijas lietu izgatavošanai — 13 280 eiro.

Pilsētu un pagastu pārvaldēm
piešķirts finansējums prioritāro pasākumu īstenošanai. Vislielākais finansējums 200 tūkstoši eiro apmērā tas ir Talsu pilsētas pārvaldei. To paredzēts izlietot vairākiem mērķiem. Talsu Galvenās bibliotēkas apkārtnes labiekārtošanas otrās kārtas īstenošanai — 96 000 eiro, nekustamā īpašuma Saules ielā 7a Talsos labiekārtošanai 65 000 eiro; būvniecības dokumentācijas izstrādei gājēju ceļa atjaunošanai un apgaismojuma ierīkošanai pie īpašuma Dundagas ielā 6 Talsos — 12 000, būvniecības dokumentācijas izstrādei gājēju celiņa atjaunošanai A. Lerha Puškaiša ielas posmā no Dundagas ielas līdz Darba ielai Talsos — 12 000 eiro, kā arī apgaismojuma izbūvei vecajā Fabrikas ielā Talsos — 15 000 eiro. Finansējums atvēlēts arī bērnu laukuma un tirgus sakārtošanai.
Nozīmīgi darbi šogad plānoti arī pagastu pārvaldēs. Minēsim tikai dažus no tiem. Stendes pilsētas pārvaldei — pilsētas bērnu rotaļu laukuma labiekārtošanai — 4900 eiro; Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldei brīvdabas estrādes atjaunošanai Sabilē — 3000 eiro; Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldei aktīvās atpūtas, sporta un ārtelpas infrastruktūras atjaunošanai un izveidei Valdemārpils pludmalē — 9536 eiro; Lubes pagasta pārvaldei Lubes tautas nama iekštelpu atjaunošanai — 4400 eiro, kapsētu labiekārtošanai — 1081 eiro, bērnu rotaļu laukuma labiekārtošanai — 1200 eiro. Īves pagasta pārvaldei malkas apkures katla nomaiņai ēkā «Bērnudārzs» — 6944 eiro.

Veselības
pasākumu izdevumiem plānots izlietot 48 916 eiro. Tā ietver dotāciju SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» Talsu filiālei 35 000 eiro apmērā un finansējumu Ķūļciema feldšeru punktam.

Atpūtas, kultūras un sporta jomā
no pašvaldības budžeta finansētajiem izdevumiem paredzēti 4 475 883 eiro. Sporta pasākumiem novadā paredzēti 1 074 860 eiro. Talsu novadā darbojas 24 bibliotēkas, kuru darbības nodrošināšanai budžetā paredzēti 926 006 eiro.
Kultūras iestāžu uzturēšanai plānoti izdevumi 1 505 670 eiro apmērā. Plānots, ka 2021. gadā Talsu novadā darbosies četri tautas nami, pieci kultūras nami, četri brīvā laika pavadīšanas centri, viens saieta nams, trīs muižas, Talsu novada muzejs. Ieplānoti izdevumi lielāko pasākumu finansēšanai, kā Talsu pilsētas svētkiem — 50 000 eiro, Sabiles Vīna svētkiem — 19 010 eiro, brīvdabas koncertam «Tiguļkalnā» — 35 000 eiro, Valsts svētku pasākumam — 8000 eiro, Kurzemes kultūrvēsturiskā novada deju svētkiem «Nurmuižā» — 35 000 eiro. Talsu novada muzejam ieplānots finansējums 383 656 eiro apmērā, paredzot papildu finansējumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta akta prasību izpildei un jumta konstrukciju atjaunošanai 77 900 eiro apmērā. Jaunas kultūras iestādes «Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrs» finansēšanai atvēlēti 88 166 eiro.
Papildus kultūras un sporta pasākumiem budžetā ieplānots finansējums šādām aktivitātēm: 95 000 eiro Talsu Valsts ģimnāzijas sporta halles jumta rekonstrukcijai, laistīšanas sistēmu izbūvei K. Mīlenbaha ielā 34, Talsos — 7342 eiro, skeitparka elementu iegādei — 21 508 eiro, papildu finansējums augsta līmeņa sportistu atbal-stam — 5000 eiro, papildu sporta pasākumu organizēšanai — 14 440 eiro. Mazo opermūzikas svētku Laidzē nodrošināšanai — 3000 eiro; Spāres muižai kāpņu un ieejas laukuma restaurācijai — 10 108 eiro; Ziemeļkurzemes kamerorķestra darbības nodrošināšanai — 6934 eiro un kinoteātrim «Auseklis» jumta virs ieejas durvīm un durvju remontam — 10 000 eiro.

Vislielākā budžeta izdevumu sadaļa atvēlēta izglītībai
— 16 591 451 eiro, kas ietver dažādu finansējumu novadā esošo skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu vajadzībām: algu palielinājumu, mēbeļu, iekārtu iegādei, apkārtnes labiekārtošanas darbiem, dažādu drošību prasību ievērošanai, brīvpusdienu nodrošināšanai skolēniem līdz 7. klasei un citām aktivitātēm. Finansējums atvēlēts arī XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 19 882 eiro apmērā, ieskaņas koncertam 18 000 eiro. Jāmin tik daži no lielākajiem darbiem, ko plānots veikt: Sabiles pamatskolai ugunsdrošības prasību uzlabošanai — 17 370 eiro apmērā, Pūņu pamatskolai mēbeļu iegādei pirmsskolas izglītības vajadzībām 4000 eiro, pirmsskolas izglītības teritorijas labiekārtošanai — 6725 eiro, pirmsskolas izglītības telpu atjaunošanai — 5000 eiro; pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem likme 790 eiro mēnesī, Talsu Valsts ģimnāzijai mēbeļu iegādei — 60 000 eiro; Talsu 2. vidusskolai zemes K. Mīlenbaha ielā 32 iegādei — 139 078 eiro, Upesgrīvas pamatskolas filiāles izveidošanai PII «Ķipars» telpās — 61 440 eiro. Tā kā šajā sadaļā ir plānotas daudzas un dažādas aktivitātes vairākās novada izglītības iestādēs, visu uzskaitīt šeit nav iespējams.

Sociālās aizsardzības
izdevumos finansējums paredzēts 4 429 021 eiro apmērā, kas salīdzinājumā ar 2020. gadu ir palielinājies par 691 020 eiro. Sociālo pabalstu izmaksai paredzēti 849 694 eiro.
Izdevumi bāriņtiesas uzturēšanai ieplānoti 229 282 eiro apmērā. Bāriņtiesas budžetā papildus ieplānoti līdzekļi dažāda veida apmācībām, kursiem un darbinieku veselības apdrošināšanai.
No pirmā marta palielinās uzturmaksa pansionātā «Lauciene» no pašreizējiem 21 eiro dienā uz 23 eiro dienā. Papildu tam, pansionāta vajadzībām ieplānots finansējums jaunu gultu iegādei 47 500 eiro apmērā, būvniecības dokumentācijas aktualizēšanai — 38 768 eiro, piemaksa darbiniekiem no 01.01.2021. līdz 30.06.2021. par darbu «Covid-19» apstākļos — 26 300 eiro.

Pārmaiņu procesā pati pašvaldība
Lai gan vīrusa «Covid-19» izplatības dēļ šis laiks nes daudz nezināmā un pārmaiņas, pēc domes vadītājas S. Pētersones teiktā — arī pašvaldība atrodas pārmaiņu procesā. Plānots ieviest kvalitātes vadības sistēmu, kas nozīmē uzmanības pievēršanu sniegtajiem pakalpojumiem un darbinieku darba kvalitātei, radot to daudz pieejamāku un saprotamāku iedzīvotājiem. Veidojot pretkorupcijas pasākumu plānu, jāizvērtē korupcijas un negodprātīgas rīcības riski un to samazināšanas iespējas pašvaldības darbībā. Mūsdienu tehnoloģiju attīstība liekot daudz nopietnāk pievērsties arī pašvaldības pakalpojumu pieejamībai E vidē. Pašvaldība plāno pievērsties nekustamo īpašumu sakārtošanai. Šajā gadā pašvaldība ir plānojusi rīkoties proaktīvi un budžetā paredzējusi līdzekļus dažādu uzraugošo iestāžu sastādīto aktu novēršanai. Tā kā šajā Eiropas Savienības plānošanas periodā, kas sākas šogad un ilgs līdz 2027. gadam, lielāka uzmanība būs pievērsta energoresursu taupībai, arī pašvaldībā plāno šim jautājumam pievērst lielāku uzmanību. Tāpat arī sadarbībai ar novada komersantiem, kopīgi meklējot labākos risinājumus uzņēmējdarbības atbalstam.