Kad skolas darbībai klātienē nospiesta STOP poga. Skolotāju pieredze

Izglītība

Katrā lietā var atrast kaut ko pozitīvu, neskatoties uz situāciju. Svarīgi mēģināt atrast ikdienā radošuma dzirksti, kas palīdz nepagurt pat tad, ja šķiet, ka vairs tiešām neko nevaru un nezinu. Ar tādām dalītām sajūtām gada nogalē sapratām: būs atkal attālināto mācību process. Aicināju dalīties pieredzē un pārdomās Mērsraga vidusskolas direktori Ilzi Indruškeviču.

— Tā kā esmu skolas vecāku padomē, zinu, ka tika veikta audzēkņu un vecāku aptauja par attālināto mācību procesu valsts ārkārtējās situācijas apstākļos. Aptauja tika veidota ar mērķi apzināt attālinātās mācīšanās izaicinājumus un ieguvumus. Kā jūs komentētu šo situāciju?
— Jau uzsākot mācību gadu, sapratām, ka attālinātais mācību process diemžēl būs neizbēgams. Ļoti veiksmīga bija sadarbība ar skolas domi mācību gada sākumā, kurā analizējām iepriekšējā perioda veiksmes un neveiksmes, veicām skolēnu, pedagogu, vecāku aptauju. Tās rezultāti sniedza objektīvu informāciju, skolas kolektīvs varēja izstrādāt iespējamo mācību procesa plānu, apgūt nepieciešamās prasmes, lai mācību darbs attālināti uzsāktos sekmīgāk nekā pavasarī. Laicīgi apzinājām nepieciešamo IT daudzumu, lai iespēju robežās varētu nodrošināt skolēnus ar datortehniku. Pārskatot skolas IT resursus, kā arī papildinot tos, esam kopīgi ar vecākiem iespēju robežās nodrošinājuši skolēnus ar nepieciešamajiem IT resursiem. Liels paldies par atbalstu sociālā dienesta vadītājai G. Fībigai, datorspeciālistiem G. Bervaldam un A. Zluģim, mūsu skolas informātikas skolotājai I. Kauliņai un datorklases laborantei S. Pūliņai! Paldies IZM par piešķirtajiem datoriem. Protams, līdz ideālam darbam un nepieciešamai tehnikai ir ļoti daudz nepieciešams. Labākā ziņa — attālinātais mācību darbs ir iespējams.
— Vai skolotāji var tikt galā ar izaicinājumiem un spēj pārvarēt grūtības, ko radījusi ārkārtējās situācijas izsludināšana valstī?
— Mērsraga vidusskolas skolotāji ir lieliski pedagogi. Profesionāli, radoši, ar augstu atbildības sajūtu.
Uzsākot attālināto mācību procesu, ar pedagogiem vienojāmies, ka tiešsaistes stundas dienā nevarētu būt vairāk kā trīs, lai nenoslogotu skolēnus un pasaudzētu audzēkņu redzi. Tādēļ mācību priekšmeti, kuri tika vadīti tiešsaistē Zoom platformā vai e-klases video saziņā, tika noteikti: valodas — krievu, angļu, vācu; eksaktie mācību priekšmeti — matemātika, fizika, ķīmija; vēsture.
Pēc aptaujas rezultātiem, ko veicām, noslēdzoties pirmajam mācību semestrim, un skolēnu, vecāku lūguma, otrajā semestrī esam dienas plānu aizpildījuši ar iespējamām četrām tiešsaistes nodarbībām, lai nodrošinātu arī konsultācijas klašu grupām vai darbu klašu grupām mācību priekšmetu stundās.
Notiek arī individuālās konsultācijas tiešsaistes platformā.
Novembrī skolā darbu uzsāka skolotāja D. Neilande, kas individuāli strādāja ar skolēniem, konsultējot gan matemātikā, gan ķīmijā, gan fizikā. Diemžēl, pasliktinoties epidemioloģiskajai situācijai Latvijā, klātienes konsultācijas un nodarbības bija jāpārtrauc.
Attālinātais mācību process ir sarežģītāks nekā mācību process klātienē. Protams, ka tas maina skolotāja dienas kārtību, jo: jāgatavo tiešsaistes stundas, kuras ir pavisam citādākas nekā stundas klātienē; jāgatavo nepieciešamie materiāli skolēniem — gan izdales materiāli, ar kuriem strādāt mācību stundās, gan informatīvie materiāli, kas tiek ievietoti e-klasē un tiek sūtīti uz mājām; jālabo iesūtītie skolēnu mājas/klases darbi datorā. Tas ir citādāk nekā papīra formātā. Katrs darbs datora ekrānā jāpalielina, jālabo un jāatbild skolēniem.
Minēju tikai dažas no pedagogu dienas darba aktivitātēm, kas papildina ierasto dienas ritmu.
Patiess prieks, ka mēs visi cenšamies un mums izdodas. Protams, ir arī neveiksmes. Bet tikai darot mēs augam, un augam visi kopā! Lieliska bija Ministru kabineta 2. februārī sniegtā ziņa, ka varēsim atkal atsākt klātienes individuālās konsultācijas.
— Zinu, ka mūsu skolā vienmēr ļoti uzsvērts cilvēciskums, personīgās attiecības, komunikācija un ģimeniskums. Attālinātais mācību process saistās ar kaut ko pavisam pretēju, jo mēs vairs nesatiekamies, neesam kopā. Līdz ar to tieši mūsu skolai tas bija ļoti nopietns pārbaudījums. Kā izdodas šīs vērtības saglabāt attālināto mācību laikā?
— Klašu audzinātāji turpina aktīvu darbu, tiekoties gan tiešsaistes nodarbībās, gan saziņā ar telefona starpniecību. Tiek risināti aktuālie mācību un audzināšanas darba jautājumi. Pašpārvaldes jaunieši turpina aktīvi darboties. Liels paldies skolotājām D. Matrozei-Daugelei, S. Laurei un pašpārvaldes prezidentei L. E. Ķiršakmenei! Iepriekšējā semestrī un janvāra sākumā bija neskaidrība, kad un kā atsāksies mācībās. Gaidījām… Gan skolēni, gan mēs. Tā kā darbs neatsākās klātienē, pašpārvalde darbu turpina tiešsaistes sanāksmēs, aktīvi darbojoties attālināti.
Attālināti tiešsaistes nodarbībās darbu uzsākusi sociālā pedagoģe D. Krauze. Tā ir lieliska iespēja interesantas, aktuālas tēmas risināt kopīgi, atrast atbildi uz ikvienu interesējošu jautājumu.
Visu šo laika periodu aktīvi strādājusi skolas psiholoģe S. Stepule, veicot gan individuālas konsultācijas, gan sniedzot atbalsta pasākumus. Skolas logopēde M. Reinfelde turpina darbu, nodrošinot individuālu darbu ar skolēniem.
Mācību priekšmeta tiešsaistes stunda Zoom platformā vai e-klases video saziņas platformā ir citādāka nekā klātienes stunda. Arī šāda veida komunikācija ir jāmācās. Nebūt nav viegli klātienes darbu gan skolēniem, gan skolotājiem mainīt pret komunikāciju datoru ekrānos. Savstarpēja uzticēšanās, cieņa, godīgums — tikumi, kas ļoti aktuāli kļuvuši arī attālinātajā mācību procesā, mācoties šo jaunā veida komunikāciju.
Skolas saimes sveicieni sildīja ikviena sirdi gan valsts svētkos, gan Ziemassvētku laikā. Ikviena priekšnesuma sagatavošana, dejas nodejošana, dziesmas iedziedāšana (pa vienam studijā un, tad samontējot kopā) prasīja lielu uzdrīkstēšanos, atbildības sajūtu un ļoti lielu darbu. Paldies sākumskolas skolotājām D. Kviesei, S. Ivanovai, S. Laurei, D. Krauzei, mūzikas skolotājai D. Krugaļaužai, kora vadītājai un 8. klases audzinātājai A. Kaļiņičenko, audzinātājiem I. Mosai, D. Matrozei-Daugulei, I. Kauliņai, A. Misiķei, Z. Alkšbirzei, I. Grīnbergai-Zaļkalnei, un visiem pedagogiem: L. Lindei, E. Niegliņai, I. Indruškevičam, R. Strautiņai. I. Popenai-Vesmanei, I. Balodei., R. Koroļovai, R. Zvaigznītim. Šajā laika posmā sapratām, cik nozīmīgi un svarīgi ir svētku kopējie pasākumi — Valsts svētku koncerts, Labdarības koncerts un Ziemassvētku pasākumi klātienē.
— Kāds ir jūsu kā iestādes vadītājas mērķis un galvenie noteikumi attālinātajās mācībās? Kā izdevās izveidot pēc iespējas vienotu, audzēk­ņiem draudzīgu, saprotamu vidi?
— Protams, ka galvenais mērķis — sekmīgi organizēt attālināto mācību procesu, lai veiksmīgi īstenotu standartā noteiktās prasības. Pašlaik visaktuālākais ir jautājums, vai skolēnu iegūtais vērtējums ir adekvāts skolēnu iegūtajām zināšanām. Šo jautājumu izmērīt ir ļoti grūti. Iespējams,­ atsākoties mācību darbam klātienē, veicot dažādus diagnosticējošos darbus, varēsim sniegt atbildes uz šo jautājumu.
Kolektīvs strādā, lai šo mērķi sasniegtu. Un vēl aizvien esam jaunu ideju un problēmu risināšanas procesā, lai vēl kvalitatīvāk nodrošinātu attālinātās mācības.
— Pusdienas ar piegādi līdz mājas durvīm, digitālo rīku piešķiršana uz laiku. Kāds vēl ir skolas atbalsts bērniem attālināto mācību laikā?
— Pusdienu piegādes loģistika notiek katru nedēļu, pat vairākas reizes nedēļā. Dotajā brīdī pusdienas tiek piegādātas divos maršrutos katru dienu. Vienā maršrutā dienā tiek nobraukti 80 kilometri, otrā — 65. Pusdienas tiek piegādātas 130 skolēniem. Kopā ar pusdienām līdz skolēniem nokļūst mācību materiāli, mācību līdzekļi, pārbaudes darbi, un mūsu skolas siltie sveicieni.
— Vai arī jums šķiet, ka attālināto mācību laikā tiek veicināta virzība uz kompetencēs balstītu mācīšanos?
— Ikviens mācību priekšmeta skolotājs arī attālinātā mācību procesā cenšas īstenot kompetencēs balstīto mācību saturu. Tas ir liels izaicinājums — sasniegt standartā noteiktos rezultātus. Pedagogi ļoti gaida mācību procesa atsākšanos klātienē, lai īstenotu to mācību saturu, kuru attālināti apgūt ir ļoti sarežģīti.
Piemēram, 7. klasē, mācību priekšmeta — dizains un tehnoloģijas — viens no gala rezultātiem būs darbs, kas tiks drukāts uz multimediju trīs dimensiju printera. Mājas apstākļos tas diemžēl nav iespējams.
— Pastāstiet par jaunajiem mācību priekšmetiem skolā, ko šogad kādās klasēs apgūst!
— Jaunajā standartā mācību saturs organizēts septiņās cilvēka dzīves darbībai nozīmīgās mācību jomās: valoda; sociālā un pilsoniskā joma; kultūras izpratne un pašizpausme mākslā; dabaszinātnes; matemātika; tehnoloģijas; veselība un fiziskās aktivitātes. Katrā no tām izvirzīti būtiskākie pamatjēdzieni, kas skolēnam jāapgūst, lai viņam veidotos vienota izpratne par apkārtējo pasauli un sevi tajā, kā arī mācību jomai raksturīgas prasmes. Mācību saturs papildināts ar caurviju prasmēm un ieradumiem, kas balstīti vērtībās, lai attīstītu skolēnos prasmi mācīties visa mūža garumā un ikdienā rīkoties saskaņā ar savām vērtībām. Visu mācību saturu caurvij tādas prasmes kā kritiskā domāšana un problēmrisināšana, jaunrade un uzņēmējspēja, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība un digitālās prasmes.
1. klasē jaunie mācību priekšmeti — dizains un tehnoloģijas, sports un veselība. 4. klasē skolēni šogad mācās jaunos mācību priekšmetus: otro svešvalodu — krievu valodu, sociālās zinības un vēsturi, teātra mākslu, dizainu un tehnoloģijas, sportu un veselību, datoriku. 7. klasē — teātra māksla, datorika, inženierzinības, dizains un tehnoloģijas, sports un veselība.
— Vai mūsu skolotājiem ir palielināta slodze un konsultācijas skolēniem ārpus plānotā darba laika?
— Skolotāji strādā nestandarta režīmā. No agra rīta līdz vakaram, arī naktī. Paralēli pedagoga darbam, notiek sapulces Zoom platformā, darba plānošana, kursi. Konsultācijas notiek visas dienas garumā, arī ārpus plānotā darba laika.
— Skolotāja būtība ir tāda, ka jābūt atvērtam visam jaunajam, jābūt gatavam dažādiem izaicinājumiem. Šoreiz tas viss notika neplānoti un savā ziņā bija nepatīkami, bet tajā pašā laikā nevar noliegt arī ieguvumus. Kādus ieguvumus jūs kā iestādes vadītāja varat nosaukt, saistībā ar attālinātajām mācībām?
— Protams, ka gan skolēni, gan skolotāji pilnveidoja savas digitālās prasmes. Pedagogi izmēģināja darbu dažādās mācību platformās. Esam izvērtējuši plašo piedāvājumu un uzsākuši darbu vienotās platformās. Dotajā brīdī tiek meklēti jauni risinājumi, lai attālināto stundas darbu padarītu vēl interesantāku un aktīvāku. Attālinātais mācību process vēl vairāk saliedējis skolotājus. Pedagogi viens otru uzmundrina, palīdz, atbalsta. Kopīgi mācāmies, apgūstam jaunas prasmes.
— Pedagogs — tā ir profesija, kur jāpilnveidojas visu mūžu. Attālinātās mācības to tikai vēlreiz apstiprināja, jo tik salīdzinoši īsā laika sprīdī apgūt tik daudz tehnoloģiju, visu saplānot un izdarīt bija liels izaicinājums. Kam gribat pateikt lielāko paldies?
— Vislielākais paldies manam kolektīvam! Pedagogiem, kuri šajā laika periodā meklējuši risinājumus, lai īstenotu kvalitatīvu mācību procesu, mācījušies, pilnveidojuši sevi. Vēl aizvien strādā nestandarta darba režīmā no rīta līdz vēlam vakaram un naktī. Un vēl aizvien ir ar lieliskām idejām, domām, lai mācību procesu pilnveidotu un uzlabotu.
Paldies tehniskajam personālam — virtuves meitenēm — Sintijai, Leldei, Saulcerītei, kas gatavo pusdienas, pako tās. Plāno, organizē visu nepieciešamo, lai skolēni saņemtu garšīgas pusdienas; kurjeru lieliskai brigādei — šoferīšiem Ivaram un Aldim, Inesei, Ievai un Ingrīdai. Liels paldies Vivitai, Aijai, Rasmai, Sanitai gan par mazajiem, gan lielajiem, nepamanāmajiem darbiem, kuri ir tik svarīgi, lai kopīgais mērķis tiktu sasniegts. Liels paldies skolēniem par centību, atbildības sajūtu, toleranci; vecākiem par neizsīkstošu enerģiju, atbalstot skolēnus, palīdzot meklēt atbildes uz visdažādākajiem mācību priekšmetu jautājumiem un noslēpumiem.
Lai veselība, sirdsmiers un spēks turpmākajam darba cēlienam!

Nākamajā laikrakstā pieredzē par attālināto mācību procesu dalīsies Mērsraga skolas pedagogi, skolēni un vecāki.