Paaugstina uzturēšanās maksu pansionātā «Lauciene»

Talsu novads

28. janvāra Talsu novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu ar 1. martu paaugstināt klienta uzturēšanās maksu Talsu novada pašvaldības iestādē pansionātā «Lauciene». Tā būs 23 eiro dienā līdzšinējā 21 eiro vietā. Par šo jautājumu domes sēdē izvērtās arī diskusijas deputātu vidū.
Atklāta vēstule
Izskatītajā lēmumprojektā minēts, ka Talsu novada pašvaldības iestāde pansionāts «Lauciene», izvērtējot minimālās algas celšanas ietekmi (no 2021. gada 1. janvāra minimālā alga ir 500 eiro mēnesī līdzšinējo 430 eiro vietā — A.N.) uz budžetu, ir sagatavojis uzturmaksas izcenojuma aprēķinu vienam klientam dienā, kas paredz to paaugstināt no 21 eiro uz 23 eiro par vienu dienu. Tātad, ja mēnesī, piemēram, ir 31 diena, tad uzturmaksa pansionātā ir 713 eiro.
Pāris dienas pirms domes sēdes gan domes vadībai un pārējiem deputātiem, gan «Talsu Vēstu» redakcijai deputāte Inga Gluzda nosūtīja atklātu vēstuli, aicinot šī lēmuma pieņemšanu atlikt un vēlreiz izdiskutēt, meklējot iespējas, kā pašvaldība var piešķirt nepieciešamo finansējumu, lai uzturmaksa klientiem nebūtu jāceļ. Atklātajā vēstulē deputāte aicināja «atlikt jautājuma lemšanu, atgriežot to vēlreizējai izskatīšanai darba grupā, komplekti ar pašvaldības saistošo noteikumu caurlūkošanu un nepieciešamības gadījumā — precizēšanu, labojumu veikšanu vai pārstrādāšanu pilnībā. Nepaaugstināt maksu un neiedzīt vēl lielākā izmisumā tos, kuri nonākuši neapskaužamā situācijā.» Šāds aicinājums izskanējis, jo deputāte uzskata, ka nav ņemts vērā viņas izteiktie iebildumi janvārī notikušajās komiteju sēdēs, iebilstot pret maksas celšanu un aicinājumu pašvaldības darbiniekiem izvērtēt un meklēt veidu, kā pašvaldībai būtu iespēja vajadzīgo summu ieguldīt šajā iestādē.
Izmaksas pamatotas
Jau minētajā domes sēdē I. Gluzda jautāja, vai divu nedēļu laikā ir izdevies noskaidrot mērķa grupu un pamatojumu, lai pašvaldība varētu piešķirt finansējumu pansionātam un uzturmaksa nebūtu jāceļ. Pašvaldības kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas vadītāja Solvita Zemīte pauda, ka nodaļā ir pārbaudīti pansionāta «Lauciene» izstrādātie klienta uzturēšanās maksas paaugstinājuma aprēķini, un konstatēja, ka aprēķins ir sagatavots atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. «Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķinā iekļautās izmaksas ir klasificētas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. Atbilstoši normatīvajiem aktiem grozījumus maksas pakalpojumu cenā var izdarīt, ja ir mainījušās tiešās vai netiešās izmaksas. Sagatavotais maksas pakalpojumu aprēķins ietver izmaksu izmaiņas par 9,5 procentiem jeb 146 022 eiro. Tiešās izmaksas ietver 88 procentu lielu palielinājumu, un būtiskākās pozīcijas no tām ir atalgojuma palielinājums 92 746 eiro apmērā, tai skaitā 77 tūkstoši eiro novirzīti aprūpes personāla algu palielinājumam. Otra būtiskākā tiešo izmaksu pozīcija ir ēdināšanas izdevumu palielinājums — gandrīz 33 tūkstoši eiro apmērā. Netiešo izmaksu palielinājums veido 12 procentus, un būtiskākās no tām ir siltumenerģijas izmaksas. Maksas pakalpojuma cena ir noteikta saskaņā ar plānotajām izmaksām, kuras iestāde ir paredzējusi izlietot, lai sniegtu attiecīgo pakalpojumu, un izmaksas ir ekonomiski pamatotas. Pansionātā uzturas 109 Talsu novada iedzīvotāji, pārējie ir citu pašvaldību klienti. Pansionātu iemītnieku ģimenes jau šobrīd pēc ģimenes materiālās situācijas izvērtēšanas, ko veic sociālais dienests, var saņemt materiālo atbalstu pansionāta izdevumu segšanai. 2020. gadā Talsu novada pašvaldība ir veikusi uzturmaksas piemaksas 341 209 eiro apmērā, un vidēji mēnesī tie ir vairāk nekā 28 500 eiro. Papildus pašvaldība ir piešķīrusi investīcijas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai —107 400 eiro apmērā (deputātiem par šī finansējuma izlietojumu sniegta informācija). Izvērtējot uzturmaksas pieaugumu pie šī brīža situācijas, no 146 tūkstošiem aptuveni 99 tūksošus eiro jeb 68 procentus segtu valsts un pašvaldības finansējums, un tas attiektos uz aptuveni 130 pansionāta klientiem. 32 procentus jeb aptuveni 47 tūkstošus eiro segtu privātpersonas, un tas attiektos uz aptuveni 70 klientiem, no kuriem 40 ir Talsu novada pašvaldības iedzīvotāji. Šis uzturmaksas palielinājums radīs Talsu novada pašvaldības budžeta izdevumos vairāk nekā 50 tūkstošus eiro lielu palielinājumu pabalstos. Lai nodrošinātu pašvaldības budžeta plānošanas un izpildes kontroli, maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins nedrīkst būt mazāks par izmaksām, kas nepieciešamas konkrēta pakalpojuma sniegšanai. Tāpēc aicinu apstiprināt normatīvajiem aktiem atbilstošu pansionāta uzturmaksas pakalpojuma cenu, kā arī dot iespēju iestādei īstenot plānotos aprūpes pakalpojumus un uzlabojumus,» deputātiem situāciju skaidroja S. Zemīte.
Noklausoties pašvaldības darbinieces pausto, deputāte turpināja, ka joprojām nav saņēmusi atbildi, kāpēc pašvaldība nevar piešķirt dotāciju pansionātam, atgādinot, ka pensijas pansionāta iemītniekiem tik būtiski nepieaugs kā uzturmaksa, tuviniekiem būs jārēķinās ar izmaksu pieaugumu. Aicinot vēlreiz pārvērtēt iesniegto uzturmaksas paaugstinājumu, deputāte vērsa uzmanību, vai šis būtu īstais brīdis paaugstināt arī pansionāta vadītāja atalgojumu no 1407 eiro mēnesī uz 1600 eiro. «Iestādes vadītājam sev celt algu, tas ir pēdējais, ko darīt — tad, kad viss ir sakārtots! (..) Šajā gadījumā, ceļot pansionāta iemītniekiem maksu, paaugstināt algas darbiniekiem, kuriem tās ir labas, ir ciniski,» turpināja deputāte.
Diskusijā iesaistījās domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Tropiņš paužot, ka par šo jautājumu runāts turpat divus mēnešus, ņemot vērā visas izmaksas, kas ir un būs pansionātam. «Sapratām, ka tā vairs nevar, jo iestādei jācenšas pašai sevi uzturēt. Nebija tā, ka divās dienās vai pāris stundās tika salikts aprēķins,» teica N. Tropiņš, piebilstot, ka vērtēti dažādi maksas paaugstinājuma varianti, līdz nonākts pie kompromisa lēmuma, ka tie būs 23 eiro dienā, lai gan pēc būtības paaugstinājums varējis būt vēl lielāks.
Pēc diskusijām lielākā daļa deputātu balsojumā nolēma palielināt uzturmaksu pansionātā, balsojumā «pret» esot I. Gluzdai, Ilvai Norenbergai, Kalvim Kalniņam, bet atturoties — Laurim Pīlēģim un Gerdai Zeberiņai.