Ēdināšana skolās «Covid-19» ierobežošanas apstākļos

Izglītība

Jau tuvojoties jaunajam mācību gada iesākumam, izglītības iestāžu un ēdināšanas organizētāju vidū aktualizējās jautājums par bērnu ēdināšanu, lai ievērotu valstī noteiktos «Covid-19» ierobežošanas pasākumus. Skolās aktuāls kļuva jautājums, kā organizēt pusdienu starpbrīžus, lai izvairītos no vīrusa un tajā pašā laikā bez liekas drūzmēšanās paēdinātu skolēnus.
Sazinoties ar Talsu novada izglītības pārvaldes vadītāju Uldi Katlapu, noskaidrojām, ka ēdināšanas organizācijas jautājums ir katras izglītības iestādes un ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja pārziņā un ir bijušas tikšanās, kur par šo jautājumu spriests skolas vadības, vecāku, skolotāju, ēdināšanas sniedzēju pārstāvju starpā. U. Katlaps nesaskata, ka šis jautājums kādai Talsu novada izglītības iestādei varētu sagādāt problēmas. «Katrai mācību iestādei ir savs ērtākais risinājums, bet lielākoties mācību iestādes organizēs garākus starpbrīžus vai kādu noteiktu stundu atvēlēs tieši ēdināšanas procesam, ierobežojot lielākas pulcēšanās iespējamību, savukārt mazākās skolās skolēnu pakliedēšana ēdināšanas procesā, lai nebūtu klašu kontakta, ir vienkāršāka,» skaidro izglītības pārvaldes vadītājs.
Balstoties uz šā brīža epidemioloģisko situāciju valstī,
Izglītības un zinātnes ministrija noteikusi, ka no 1. septembra izglītības process organizējams klātienē, taču jāievēro vairāki drošības pasākumi, proti, jāno­drošina savlaicīga sabiedrības informēšana, jāievēro personiskā higiēna un jāseko līdzi savam veselības stāvoklim, nepieciešamības gadījumā nodrošinot distancēšanos. Ministrijas noteiktā kārtība paredz: katra pašvaldība izstrādā kopējās vadlīnijas un ieteikumus, lai pēc tam izglītības iestāžu vadītāji precīzi varētu organizēt mācību procesu un citas norises katrā konkrētā izglītības iestādē. Saskaņā ar izstrādātajiem ieteikumiem izglītības iestāde nosaka kārtību, kādā tiek nodrošinātas «Covid-19» infekcijas izplatības ierobežošanas prasības. Tās balstās uz pamatprincipiem, kas noteikti valdības šā gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 «Epidemioloģiskās drošības pasākumi «Covid-19» infekcijas izplatības ierobežošanai» paredzēto prasību ievērošanai. Lai nodrošinātu distancēšanās iespēju, piemēram, koplietošanas telpu piepildījuma un bērnu plūsmas organizēšanā, skola var izmantot vairākus rīcības modeļus. Piemēram, varēs noteikt atšķirīgu mācību stundu sākuma un beigu laiku dažādām klasēm, iestādes rīcībā esošo visu telpu kopumu mācību organizēšanai un klašu vai grupu izvietošanu, kā arī var organizēt mācību procesu maiņās un ieviest citus pasākumus. Arī Uldis Katlaps sarunā akcentē, ka mācību iestāde pati vienojas ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju par labāko risinājumu, ievērojot ie-stādes esošo mācību stundu plānojumu, lai iespēju robežās mazinātu grupu vai klašu savstarpējo sastapšanos.
Sazinoties ar Dundagas vidusskolas vadību,
direktore Aiga Štrausa komentē, ka izglītības iestādē izglītojamo ēdināšana tiks organizēta pa klašu grupām un atbilstoši konkrētam laikam pie noteikta galda, ievērojot distancēšanās pasākumus, bet Rojas vidusskolas direktore Santa Veide plašāk pastāsta, ka izglītojamie pusdienos divās maiņās, kā jau ierasts. Sākumskolas skolēni no 1. līdz 3. klasei ēdīs pirmajā maiņā, bet no 4. līdz 12. klasei pusdienos otrajā maiņā. «Lai neveidotos rindas pie kases lodziņa, 4. klasei ir klāts galds, jo pusdienām ir valsts finansējums, bet pārējiem ir sadalīts laiks pa desmit minūtēm, lai neveidotos rinda pie ēdiena izsniegšanas.
Mēs neko citādāk nevarējām pārlikt, jo esam pakļauti transporta kursēšanai, sporta skolas un mūzikas skolas laikiem. Esam elastīgi un skatīsimies, kā viss ritēs. Ja būs kādi apdraudējumi, mēs momentā pāriesim uz B modeli, proti, uz mācībām attālināti, kas nosaka, ka 1.—6. klases skolēni mācās skolā, bet pārējie mācības apgūst attālināti. Pagaidām jau situācija izskatās cerīga, bet redzam tomēr, kas notiek kaimiņos. Mēs skatīsimies arī pirmajā nedēļā, kā būs ar šo ēdināšanas kārtību. Ja būs sastrēgumi un manīsim, ka nav kas kārtībā, droši vien tad liksim kādu trešo laiku ēdināšanai,» teic direktore.
Talsu Kristīgās vidusskolas direktore Inguna Gruzniņa pastāsta, ka skolā pagarināti ēšanas starpbrīži un īpaša vērība tiks pievērsta roku mazgāšanai un dezinfekcijai, bet pedagogi uzraudzīs, vai skolēnu vidū nenotiek drūzmēšanās. Savukārt Talsu 2. vidusskolas direktors Oļegs Solovjovs atklāj, ka viņa vadītajā izglītības iestādē ēdināšana tiks organizēta sešās plūsmās ierasto trīs plūsmu vietā, lai nebūtu savstarpējas saskarsmes starp klasēm. «Sanāk tā, ka būs sešas plūsmas, kurām būs dažādi laiki. 20 minūtes paredzētas katrai plūsmai. Galdus klās tā, lai būtu ievēroti attālumi starp klasēm. Uz atsevišķu klasi skatāmies kā uz vienu kopienu. Tika izveidots stundu saraksts, kas tika sakārtots bloka stundās, kas ļaus realizēt šīs plūsmas,» informē O. Solovjovs par Talsu 2. vidusskolas, kurā mācības uzsāk 797 skolēni, risinājumu ēdināšanas organizēšanā, uzsverot, ka tiks uzraudzīts, kā veiksies pirmajā nedēļā, pat pirmajās dienās, lai vajadzības gadījumā varētu veikt kādas korekcijas.
Talsu 2. vidusskolas ēdināšanas pakalpojuma nodrošinātāja
SIA «Saltums Kandavā» vadītāja Stefānija Neiberga teic, ka iepriekšējā mācību gada «Covid-19» laika ierobežojumi bija grūts laiks visiem, bijuši dažādi risinājumi no valsts puses, runājot par sociālā nodokļu atmaksu, lai varētu uzsākt darbu septembrī, kas vērtējams pozitīvi. Savukārt no Talsu novada pašvaldības puses varējusi būt lielāka pretimnākšana un izpratne, ja tiek runāts par ēdinātāju pārtikas paku izdales jautājumu, kas citās pašvaldībās tika risināts veiksmīgāk. «Protams, ir smagi septembrī uzsākt darbošanos, bet uzņēmējam ir jārēķinās ar dažādiem apstākļiem, tādēļ ražīgi strādājām visu vasaru, lai neapstātos. Talsu 2. vidusskolā, Valdemārpils vidusskolā, Sabiles pamatskolā, kur nodrošinām ēdināšanu, jāuzteic skolas direktori, kas ir ļoti pretimnākoši jebkurā situācijā, līdz ar to esam pozitīvi noskaņoti. Bija tikšanās, kurā runājām, kā sniegt pakalpojumu un kā nodrošināsim ēdināšanu. Ja uzņēmējam un mācību iestādes vadībai ir labs kontakts, viss ir risināms, un sadarbība ir veiksmīga,» teic S. Neiberga.