Izpilddirektora ilgstoša neesamība neatbilst labas pārvaldības principam

Talsu novads

Tā kā pēdējā mēneša laikā Talsu novada dome izsludinājusi divas domes ārkārtas sēdes, lai tiku skaidrībā par izpilddirektora pienākumu pildītāju, jautājām Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kā tā vērtē šādu rīcību un to, ka pašvaldība ilgstoši strādā bez izpilddirektora. «Talsu Vēstis» saņēma ministrijas atbildi.
Ministrijas ieskatā domes ārkārtas sēde sasaucama, lai izlemtu tādus steidzamus vai ārkārtas jautājumus, kuru nerisināšana apdraudētu pašvaldības pārvaldes darbību, pašvaldības iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanu vai likumos noteikto interešu aizsardzību. Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 5. panta otrās daļas 3., 4. un 6. punktu domes deputātam domes sēdē ir tiesības iesniegt priekšlikumus vai izteikt viedokli par domes izveidojamo institūciju sastāvu un atsevišķu amatpersonu kandidatūrām, iesniegt priekšlikumus, izteikt piezīmes un iebildumus par sēdes darba kārtību, apspriežamo jautājumu būtību un izskatīšanas secību, kā arī piedalīties debatēs, uzdot jautājumus, sniegt uzziņas. Vienlaikus šā likuma 8. panta pirmās daļas 1. punkts paredz domes deputātam pienākumu piedalīties domes sēdēs.
Ar piedalīšanos domes sēdē saprotama ne tikai deputāta klātesamība domes sēdē, bet arī aktīva dalība domes sēdes darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanā un lēmumu pieņemšanā. Minētais attiecināms arī uz ārkārtas sēdi. Līdz ar to domes priekšsēdētājam, lemjot par ārkārtas sēdes sasaukšanu un tās darba kārtību, ir jāizvērtē, vai ārkārtas sēdē bez objektīva un pietiekama pamatojuma netiks liegtas vai ievērojami ierobežotas domes deputātu iespējas īstenot savas likumā noteiktās tiesības.
Ministrija ir vērsusi Talsu novada pašvaldības uzmanību, ka, ņemot vērā izpilddirektora amata pozīciju, situācija, kurā pašvaldība ilgstoši veic savu darbību bez minētās amatpersonas, nav pieļaujama un turklāt arī neatbilst labas pārvaldības principam. Pašvaldības domes deputāti tika aicināti pilnvērtīgi izmantot savas ārējos normatīvajos aktos paredzētās pilnvaras un pašvaldības iedzīvotāju doto mandātu, proti, konstruktīvi sadarbojoties, nodrošināt izpilddirektora iecelšanu amatā pēc iespējas īsākā termiņā. Ministrija joprojām aktīvi seko līdzi Talsu novada domes darbībām saistībā ar pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā. Lai arī izsludinātajā vakantā amata konkursā izvēlētais pretendents neguva pašvaldības domes vairākuma atbalstu, ministrija no domes ir saņēmusi informāciju, ka šā gada 3. jūnijā ar priekšsēdētāja vietnieka rīkojumu ir iecelts pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs. Minētais rīkojums tika apstiprināts Talsu novada domes ārkārtas domes sēdē šā gada 4. jūnijā.
4.jūnija Talsu novada domes ārkārtas sēdē par izpilddirektora pienākumu izpildītāju iecelta I. Krēķe.