Tiesas spriedums izpildīts

Dundagas novads

27. februārī Dundagas novada domes sēdē deputāti skatīja jautājumu par tiesas sprieduma (process, kurā Dundagas novada pašvaldība tiesājās ar 2019. gada 9. augustā atlaisto Kolkas pagasta pārvaldes vadītāju Aldi Pinkenu par viņa atjaunošanu amatā) izpildes apstiprināšanu. Šāds domes lēmums bija nepieciešams, lai no pašvaldības varētu samaksāt kopējās šā sprieduma izpildes izmaksas, kas ir 8866,27 eiro. Lēmumu sēdē esošie deputāti arī vienbalsīgi atbalstīja.
20. februārī «Talsu Vēstis» nosūtīja e-pastu Dundagas novada domes deputātiem, kuri piedalījās 2019. gada 9. augusta sēdē, lai uzzinātu viedokli par tiesas spriedumu un kāds ir viņu vērtējums un secinājumi pēc notikušā. Kam būtu jāuzņemas atbildība par notikušo, zinot, ka tiesāšanās un tiesas lēmuma izpilde prasīja arī vairākus tūktošus eiro no pašvaldības budžeta? Tāpat par šo tiesvedību viedokli jautājām darbā atjaunotajam Kolkas pagasta pārvaldes vadītājam Aldim Pinkenam. No astoņiem pašlaik esošajiem deputātiem, kas piedalījās pērn augustā minētajā domes sēdē, atbildes sniedza četri. Tiesa, tās arī pilnībā nesniedz konkrētas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.
Aldis Felts, Dundagas novada domes priekšsēdētājs, balsoja par Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja atlaišanu. Viņš saka: «Tiesas spriedumu apspriest nav lietderīgi, tas ir jāpilda. Pieņemu, ka tiesai nebija viegli pieņemt lēmumu, jo šā darba strīda vienā pusē bija personīgi motivēts pašvaldības darbinieks ar labām oratora prasmēm, otrā — pastarpināti informēts un neitrāls pašvaldību pārstāvošs jurists. Izpilddirektorei, kura sagatavoja un piedāvāja lēmuma projektu par darba uzteikumu Kolkas pagasta pārvaldes vadītājam un īstenoja darba uzteikumu, neizdevās pārliecināt tiesu par tā juridisko pamatotību. Tiesa ir atzinusi, ka darbinieks ir pārkāpis darba līguma nosacījumus, tomēr ne tādā mērā, lai uzteiktu tam darbu. Tā ir atcēlusi darba uzteikumu, tomēr nav atcēlusi domes lēmumu, kas ļauj domāt, ka ir iegūts rezultāts, neskarot sirdsapziņu. Es nekad neesmu spēļu zālē spēlējis azartspēles, jo zinu, ka spēlētāji kopumā vienmēr būs zaudētāji un nopelnīs organizētāji. Līdzīgi ir ar tiesvedību, kurā dalībnieki kopumā būs zaudētāji un ieguvēji būs šo procesu apkalpojošie juristi. Tāpēc pēc konsultācijām nešauboties izmantoju savas pilnvaras un pārtraucu pašvaldības dalību turpmākā tiesvedības procesā. Šī tiesvedība mums visiem bija ļoti noderīga skola, gan tiem, kuri tajā bija iesaistīti, gan tiem, kuri to vēroja no malas. Šoreiz par to maksā Dundagas novada pašvaldība. Ja mēs meklēsim atbildību, tad rūpēšos, lai tas notiek likumīgā ceļā. Ar savu personisku vērtējumu nevēlos izraisīt jaunu ļaunuma izvirdumu, nevēlos atbalstīt tos, kuri šķeļ sabiedrību ar maldīgiem faktiem, skaitļiem un apgalvojumiem. Vēlos, lai tiktu cienīti cilvēki, viņu viedoklis, darbs un reputācija.»
Deputāte Regīna Rūmniece, kura arī balsoja par Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja atlaišanu, saka: «Uzskatu, ka tiesas spriedums ir atbilstošs pēc būtības. Piekrītu, ka tiesāšanās un sprieduma izpilde ir prasījusi pašvaldībai zināmus finanšu resursus. Jautājums par atbildību tiks izvērtēts, lai turpmāk līdzīgas situācijas, kad darba strīdi starp darba devēju un darba ņēmēju nesamilztu līdz tiesvedībai.»
Par Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja atstādināšanu roku pacēla arī deputāts Gunārs Kristiņš. «Tiesas sprieduma apstrīdēšanai nav pamata. Tas, ka pašvaldībai radīsies attiecīgi zaudējumi, ir pašsaprotami. Kuram jāuzņemas atbildība, ir vēl diskutējams jautājums, jo lēmuma projektu sagatavoja izpilddirektore ar juriskonsultu. Balsoju tā, kā lēmuma projektu tika sagatavojusi izpildvara,» teic G. Kristiņš.
Šie izdevumi jāpiedzen
Savukārt deputāts Madars Burnevics, kurš balsoja pret pārvaldnieka atcelšanu no amata, tiesas spriedumu vērtē pozitīvi, lai gan tas ir nelabvēlīgs pašvaldībai. «Uzskatu, ka nedrīkst būt un nav pieļaujama situācija, ka vienas personas (izpilddirektores) iegribas un personiska nepatika stāv augstāk par tiesiskuma principiem. Mans vienīgais jautājums ir, vai pašvaldības vadītājs un viņa četri «ieroču nesēji» no tā izdarīs kādus secinājumus? Uzskatu, ka situācijā, kad tiesas spriedums ir nelabvēlīgs pašvaldībai un tai uzlikts par pienākumu samaksāt prasītājam vidējo izpeļņu par darba piespiedu kavējuma laiku un morālo kompensāciju 8303,40 eiro apmērā, kā arī valsts nodevu 628,06 eiro apmērā, nav pareizi un nedrīkst būt tā, ka šie izdevumi tiek maksāti no nodokļu maksātāju naudas. Pašvaldībai ir jāizpilda tiesas spriedumā noteiktais, bet uzskatu, ka regresa prasībai ir jābūt un šie izdevumi ir jāpiedzen no atbildīgajām personām. Pašvaldības aizstāvības nodrošināšanai tiesā tika algots zvērināts advokāts. Uzskatu, ka arī šie izdevumi būtu regresa prasības ietvaros pieprasāmi no atbildīgajām personām. Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts vienmēr ir uzstājis, ka pašvaldības resursi nedrīkst tikt izšķērdēti vai izlietoti neapdomīgi, šis ir tas gadījums, kad tas ir acīmredzami noticis.
Attiecībā uz atbildību un to, kuram cik liela loma tajā ir, domāju, ka atbildība ir jāuzņemas gan izpilddirektorei, kura bija lēmumprojekta sagatavotāja, gan juriskonsultam, kurš bija tā saskaņotājs, gan pieciem deputātiem, kuri bija tik ļoti pārliecināti par lēmumprojekta pareizību. Vai atbildība dalāma solidāri, zinu, ka ir valsts institūcijas, kas to var izlemt, un uzskatu, ka tas tām arī šajā gadījumā ir jādara. Tāpat uzskatu, ka nav izpildīts spriedumā noteiktais par atvainošanos Kolkas pagasta pārvaldes vadītājam Aldim Pinkenam, jo šajā gadījumā nav ievērots samērīguma princips — veids un apjoms, kādā tika nodarīts morālais kaitējums medijos, nav pielīdzināms divām rindiņām ar sausu atvainošanos, savu kļūdu un vainas neatzīšanu,» uzskata M. Burnevics.
Savukārt pēc visa notikušā darbā atjaunotais Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens teic: «Tas, ka Dundagas novada pašvaldība nepārsūdzēja Kurzemes rajona tiesas spriedumu un tas stājās spēkā, apliecina, ka pašvaldība nav atradusi pietiekamu pamatojumu un iespējas turpināt šo tiesvedību. Tā ir pašvaldības piekrišana tiesas spriedumā konstatētajam: pašvaldības vaina ir pierādīta un pašvaldība par to ir sodāma. Esmu gandarīts, ka ir iegūts apstiprinājums tieši tam visam, ko es un ļoti daudzi ļaudis dažādos veidos iebilda jau no pagājušā gada augusta un pat vēl agrāk — pašvaldības rīcība ir prettiesiska! Pārtrauciet šo patvaļu! Sprieduma nepārsūdzēšana, protams, šobrīd vēl neapliecina un negarantē to, ka Dundagas novada atbildīgās amatpersonas nekavējoties un neatliekami veiks uzlabojumus savā darbā un savā attieksmē. Tiesa, nosakot atlīdzību naudas izteiksmē, ir konkrēti norādījusi: «Noteiktais kaitējuma kompensācijas apmērs vienlaikus izpildīs preventīvu funkciju, tas ir, atturēs atbildētāju no līdzīga aizskāruma nodarīšanu nākotnē, jo ar šo spriedumu tiek norādīts uz taisnīgas un vienlīdzīgas attieksmes īstenošanu attiecībā uz saviem darbiniekiem.»
Ceru tuvākajā laikā saskatīt to, ka par mūsu domstarpību cēloņsakarībām ir izdarīti atbilstoši secinājumi un Dundagas novada pašvaldībā turpmāk vairs netiks pieļautas situācijas, kad personīgu nepatiku un problēmas mēģina risināt, nelietderīgi izmantojot savas pilnvaras un novada budžetu. Tiesas sprieduma izpilde pati par sevi uzlabojumus negarantē, jo tas viss notiek it kā bezpersoniski — atvainojas pašvaldība, naudu izmaksā no pašvaldības budžeta. Šobrīd nav saskatāma nekāda personīga atbildība no tiem, kuru dēļ pašvaldības budžetam un reputācijai šāds kaitējums ir nodarīts. Secinājumi nav jāizdara pašvaldībai, secinājumi ir jāizdara pašvaldības amatpersonām.»