Modernizē darbu, lai nāktu pretī klientiem

Lauksaimniecība

Lielai daļai mūsu pusē dzīvojošo nākas saskarties ar Lauku atbalsta dienesta sniegtajiem pakalpojumiem, jo tas administrē dažāda veida atbalstu, kam pieteikties var lauku uzņēmēji, ražotāji un pašvaldības. Šoreiz sarunā ar Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītāju Juzefu Kļavu uzzinām, kādi jauninājumi ieviesti, lai atvieglotu darbu ar klientiem, un kas vēl šogad gaidāms.
— Kas pašlaik Lauku atbalsta dienestā ir jauns un būtu jāzina lauksaimniekiem?
— Lauku atbalsta dienests ir moderns un mūsdienīgs, kas platību maksājumu un projektu administrēšanā izmanto jaunākās tehnoloģijas. Pateicoties Elektroniskajai pieteikšanās sistēmai (EPS) un tās pilnveidošanai, pērn oktobra vidū valstī kopumā platību maksājuma avansus saņēma 39,5 tūkstoši klientu, izmaksātā summa — 80 miljoni eiro. Arī bioloģiskajā lauksaimniecībā strādājošie avansus saņēma oktobrī, kā līdz šim nebija. To veiksmīgi varēja izdarīt, jo bioloģiskās lauksaimniecības sertificējošās iestādes uzsāka informācijas apmaiņu elektroniski.
Esam mūsu klientus informējuši par dienesta izstrādāto aplikāciju telefoniem, ar kuru palīdzību iespējams sekot līdzi aktuālajai informācijai no dienesta, sazināties ar mums un nokārtot nepieciešamos jautājumus.
Pie inovatīviem risinājumiem minams, ka dienests uzdevumu veikšanai izmanto arī no satelīta iegūtus datus, lai sekotu līdzi, vai tiek ievēroti noteiktie lauku aptrādes termiņi, vai platību pieteikumos ir deklarēta atbilstoša kultūra attiecīgajā platībā un tā kopta. Dienests paplašinājis arī dronu izmantošanu pārbaudēs uz vietas saimniecībās. Domājam arī par tādu dronu izmantošanu, ar kuriem varētu ne tikai fotografēt, bet arī uzmērīt vajadzīgās lietas.
No 2. marta līdz 31. jūlijam īstenosim pilotprojektu, kurā dienesta reģionālās pārvaldes veiks klientu apkalpošanu telefoniski no 7.00 līdz 20.00 zvaniem uz vienoto klientu apkalpošanas numuru 67095000. Tas dos iespēju klientiem sazināties ar dienestu un saņemt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.
2018. gadā dienestā darbu sāka robots Varis, kas atlasa informāciju no citu iestāžu reģistriem, datu bāzēm un pārbauda, vai attiecīgais projekta iesniedzējs atbilst atbalsta saņemšanas kritērijiem. Šogad darbu uzsāka arī virtuālā asistente — robots Ieva, kas atbild uz klietnu jautājumiem jebkurā diennakts laikā. Robots vēl mācās, jo pašlaik spēj atbildēt uz vairāk nekā 400 dažādu jautājumu.
— Šomēnes lauku uzņēmējiem EPS ir pieejams provizoriskais vienotā platību maksājuma iesniegums, ko var sākt aizpildīt. Pastāstiet, lūdzu, mazliet par to!
— Šo iesniegumu var sākt aizpildīt no 14. februāra. Šāds piedāvājums dienesta vēsturē ir pirmo reizi. Redzam, ka cilvēki šo rīku izmanto. Piedāvātā iespēja dod platību maksājumu aizpildīt pakāpeniski, sazīmējot iesētās ziemāju platības, savlaicīgi aprēķināt zaļināšanas un citas prasības. Šī iesnieguma forma arī EPS parādās kā provizoriskais iesniegums, lai neveidotos situācija, ka klients, aizpildot šo iesniegumu, domā, ka viss ir izdarīts. Kad tuvosies platību maksājuma iesniegšanas laiks, klientam parādīsies ziņa, ka nav nospiesta gala poga, lai pieteikums būtu iesniegts dienestā.
Šogad plāntos, ka platību maksājuma iesniegumus varēs iesniegt no 8. aprīļa līdz 22. maijam, ar procentu samazinājumu par katru nokavēto dienu — līdz 15. jūnijam. Martā ir plānotas arī mācības, kā arī izbraukumi uz novada vietām, lai palīdzētu lauksaimniekiem aizpildīt platību maksājuma iesniegumus. Šogad būtisku izmaiņu platību maksājumu saņemšanas noteikumos nav. Jaunas saistības «Bioloģiskās lauksaimniecības attīstībā» (BLA) vairs netiks uzņemtas. Līdzšinājie BLA klienti, kuriem 2019. gads bija pēdējais saistību gads, var par vienu gadu pagarināt saistības. Jaunas saistības varēs uzņemties tikai aktivitātē «Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos».
Šogad kā jaunums minams, ka ir izstrādāts «Mazo ražojošo lauksaimnieku atbalsta pasākums», kur atbalstu saņems mazās lauku saimniecības.Valsts tam atvēlējusi četrus miljonus eiro. Pieteikums šā atbalsta saņemšanai nebūs jāiesniedz, bet to piešķirs, pamatojoties uz 2019. gada platību maksājuma pieteikumu. Atbalstu saņems tās mazās saimniecības, kurām apstiprinātā Eiropas Savienības tiešo maksājumu kopējā summa 2019. gadā ir vismaz 100 eiro un nepārsniedz 1200 eiro, kā arī atbalstam deklarētā platība nepārsniedz septiņus hektārus. Atbalsta summu aprēķinās 50 procentu apmērā no 2019. gadā apstiprinātās Eiropas Savienības tiešo maksājumu summas. Maksimālā izmaksājamā summa vienam pretendentam ir 1250 eiro. Tiešo maksājumu atbalstam noteiktā platība, kuras kultūraugu un lauksaimniecības zemes izmantošanas veids nav ilggadējie zālāji, klūdziņprosa, miežabrālis, apse, kārkli, baltalksnis, nezāles vai platība, par kuru nevar saņemt atbalstu, ir vismaz 0,3 hektāri vai laikaposmā no 2019. gada 15. maija līdz 15. septembrim tā īpašumā esošo lauksaimniecības dzīvnieku skaits vidēji ir vismaz viena nosacītā liellopu vienība atbilstoši Lauksaimniecības datu centra dzīvnieku reģistra datiem. Šo atbalstu saņems arī mazajā lauksaimniecības shēmā esošās saimniecības, ja tās atbildīs visiem minētajiem kritērijiem. Atbalstu plānots izmaksāt pavasarī.
No 7. februāra līdz 1. aprīlim lauksaimnieki var iesniegt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanas pieprasījumus. Jāatgādina, ka precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz, ja piesakāmā platība ir sakopta, laukā nav krūmu, celmu, kūlas un zeme ir sastrādāta tiktāl, lai varētu sēt kultūraugus. Dienests iesniegumu lauku bloku precizēšanai var noraidīt, ja izmaiņas ir mazākas par 0,1 hektāru vai divi procenti no lauku bloku platības. Kopumā pārvaldē platību maksājumos no jauna iekļauto hektāru skaits, kur nav tikai lauku bloku precizēšana, katru gadu ir vairāk nekā tūkstoš hektāru, kas ir ļoti daudz.
— Kādi atbalsta pasākumi šogad gaidāmi?
— Šogad būs atvērta kārta atbalstam ieguldījumiem mazajās lauku saimniecībās, kur vienam pretendentam iespējams saņemt 15 tūkstošus eiro. Šajā kārtā finansējums būs mazāks. Iespējams, projektus rindos, ņemot vērā visus dienestā iesniegtos, jo atsevišķi pārvaldēm konkrēts finansējums nebūs iedalīts. Šim atbalstam varēs pieteikties no 14. aprīļa līdz 14. maijam.
Drīzumā būs pieejams atbalsts profilaktisko pasākumu jeb biodrošības ievērošanai putnkopības nozarē.
Finansējums palicis pāri pasākumā atbalsts meža bojājumu profilaksei un atjaunošanai, ko nodarījuši ugunsgrēki, dabas katastrofas, katastrofāli notikumi, ko plānots novirzīt projektiem, kas iesniegti meža ieaudzēšanas pasākumā, kur finansējuma pietrūka. Mūsu pārvaldē tie ir 14 projekti. Līdzko būs lēmums, varēsim pabeigt šo projektu vērtēšanu, jo nauda sanāk visiem.
Par riska un lauksaimniecības dzīvnieku apdrošināšanu — kārta varētu būt atvērta līdz 1. septembrim. Iecere ir sagaidīt visus pieteikumus un veikt to rindošanu. Pēc provizoriskās informācijas, sava naudas kvota būs lauksaimniecības dzīvnieku un sējumu aprošināšanai.
Par citiem atbalsta pasākumiem pagaidām ziņu nav.