Pensionāri — kolektīvs spēks, kas jāuzklausa

Ziņas

Janvāra izskaņā Talsu tautas namā aizvadīta Talsu pensionāru biedrības kopsapulce. Tās laikā seniori atskatījās uz paveikto, novērtēja biedrības darbu, pieņēma rezolūciju un ievēlēja jaunus valdes locekļus.
Pērn gada noslēguma kopsapulcē tika lemts par izmaiņām valdes sastāvā, kā rezultātā valdē tika ievēlēta Ingrīda Bleikša (sekretāre). Valdes priekšsēdētājas pienākumus 2019. gadā pildīja Rita Tomsone, grāmatvedes pienākumus — Maija Švarca, valdes locekles pienākumus — Astra Erdmane, bet kasieres pienākumus — Melita Valdemāre. Par revidentu tika ievēlēts Arvīds Dailidovičs. Pārskata gadā sakārtots pensionāru biedrības dokumentu arhīvs un aizvadītas 12 valdes sēdes, kurās pārrunātas tā brīža aktualitātes. Sākot no 2020. gada, valde veidos savu pasākumu plānu un tāpat kā iepriekš iespēju robežās piedalīsies dienas centra organizētajos pasākumos. Analizējot iepriekšējo gadu finanšu plāna ieņēmumu un izdevumu daļas izpildi, sastādīts finanšu plāns 2020. gadam. Saistībā ar preču un pakalpojumu cenu izmaiņām valde 8. janvārī nolēma palielināt biedru naudu līdz sešiem eiro (sākot no 2021. gada 1. janvāra). Līdz 2020. gada 1. janvārim biedrībā darbojās 199 seniori. Pērn biedrībā iestājās 43 seniori, mūžībā aizgāja pieci, bet nesamaksātas biedru naudas dēļ tika atskaitīti deviņi.
2019. gadā izveidojušies
un aktīvi sākuši darboties divi jauni senioru interešu klubi — «Dziesmu prieks» Vijas Ivanovskas vadībā un angļu valodas klubs Mārītes Tētiņas vadībā. «Mūsu novada seniori — pensionāru biedrības biedri — ir ļoti aktīvi un spēj iekļauties vairāku klubu darbībā. Regulāri aicinām klubu dalībniekus iestāties biedrībā, interesējamies par viņu vēlmēm un iespēju robežās sniedzam materiālu atbalstu. Klubiņiem ir ļoti aktīvi un radoši vadītāji, kuri bez atlīdzības organizē un vada nodarbības. Paldies senioriem, kuri šogad aktīvi iesaistījās manā labdarības akcijā «Siltas kājas senioriem»! Paldies klubiņiem «Pieskāriens» un «Pūra lāde», kas kopā noadīja 100 pārus zeķu, un visām pārējām adītājām! Paldies klubiņam «Vācu draugi», kas sniedza materiālu atbalstu, palīdzēja sagatavot paciņas Laucienes pansionāta un Latvijas Sarkanā Krusta iemītniekiem Laidzē, kā arī dāvanas klubu vadītājiem! Paldies klubiņam «Pikantais kumosiņš», kura saceptās piparkūkas baudījām Ziemassvētku pasākumā! Par satamborētajiem eņģelīšiem un čībiņām īpašs paldies Valentīnai Vecriņķei un Birutai Gulbei! Paldies Dainai Muriņai par Ziemassvētku apsveikuma kartītēm un skaistajiem galda dekoriem!» pateicās R. Tomsone.
Viņa norādīja, ka Talsu pensionāru biedrība atjaunojusi sadarbību ar Latvijas Sarkanā Krusta Talsu nodaļas dienas centru «Stūrīši». Interešu klubi «Fantāzija» un «Praktiskā latviete» uz aicinājumu doties pieredzes apmaiņā atsaucās pirmie. Viņiem sekoja ceļotāju klubs «Globuss», bet ar dienas centra dalībniekiem rudenīgā pastaigā devās nūjotāju klubs «Ņiprie». Dienas centra vadība un pastāvīgie apmeklētāji viesus sagaidīja ļoti sirsnīgi. Seniori devās ciemos arī pie Laucienes pansionāta iemītniekiem, kuri neiztrūkstoši piedalās sporta aktivitātēs. Līnijdejotāju kluba «Pieskāriens» dalībnieces vairākkārt demonstrēja priekšnesumus Laucienes pansionātā, bet zolīšu klubs organizēja izbraucienus — turnīri kopā ar Laucienes pansionāta iemītniekiem notika arī Talsu sporta namā. Laucienē izstādīti interešu klubu «Fantāzija» un «Praktiskā latviete» darbi, un stāstā par ceļojumiem dalījās ceļotāju klubs «Globuss». Biedrība atbalsta arī Talsu invalīdu biedrības «Cerība» organizētos sporta pasākumus, aktīvi piedalās sadziedāšanās pasākumā ar citu novadu senioriem, iespēju robežās atbalsta sporta dienas un piedalās vasaras sporta pasākumā pie Pļavu ezera, kā arī citās aktivitātēs.
Startējot Talsu novada pašvaldības kultūras un sporta attīstības nodaļas rīkotajā projektu konkursā, biedrība guva atbalstu 610 eiro vērtībā. Projekta ietvaros 45 pensionāru biedrības biedri devās braucienā uz Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, Nacionālo bibliotēku un atceļā apskatīja Jūrmalas brīvdabas muzeju. Projektā bija iekļautas arī divas lekcijas Talsos. Par latviešu portretu glezniecību vēsturē un mūsdienās stāstīja mākslas zinātnieks Eduards Dorofejevs. Otru lekciju par Lidijas Auzas nenovērtējamo mākslas ieguldījumu Talsu interjerā vadīja mākslas zinātniece Ilze Putniņa, kura biedrībai uzdāvināja trīs mākslas grāmatas.
Jūnijā biedrības valde organizēja
Antona Kivlenieka grāmatas «Mana mūža grāmata» reprezentāciju dienas centrā, kurā piedalījās Antona Kivlenieka bijušie darba kolēģi un citi interesenti — kopā vairāk nekā 40 personu. Rudenī līnijdejotāju klubs «Pieskāriens» svinēja desmit gadu pastāvēšanas jubileju, bet 1. oktobrī valde organizēja senioru dienas pasākumu, ko apmeklēja 45 seniori. Pasākumā piedalījās Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols, koncertu sniedza Vija Ivanovska un Andris Asafrejs, bet asumiņu pasākumam piešķīra Lilita Freiberga. Pēc tam sekoja kopā būšana pie kafijas un cienasta, ko gatavoja paši seniori.
Aizvadītajā gadā Talsos viesojās Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāja Aija Barča. 10. augustā paredzēta Latvijas Pensionāru federācijas valdes izbraukuma sēde, lai kopā ar Talsu novada domes vadību un Talsu pensionāru biedrības valdi pārrunātu senioriem nozīmīgus jautājumus. Pērn Latvijas Pensionāru federācijas valdē kā Kurzemes nodaļas pārstāve tika ievēlēta Ieva Indriksone, kura apmeklēja valdes sēdes un informēja par Latvijas Pensionāru federācijas aktivitātēm. «Atbalstām to, ka Latvijas Pensionāru federācija aktīvi iestājas par pensiju indeksāciju divas reizes gadā — kā tas bija noteikts laikā pirms mūsu valsts ekonomiskās krīzes. Atbalstām Latvijas Pensionāru federāciju, lai Saeimā tiktu nodibināta apakškomisija, kas risinātu pensionāriem tik svarīgos jautājumus. Šīs ir lietas, ko mums vajadzētu pieņemt un iesniegt Latvijas Pensionāru federācijā. Mēs esam Latvijas pensionāri — viens vesels, kolektīvs spēks, kas valdībai būtu jāuzklausa!» uzsvēra R. Tomsone.
Vienlaikus viņa norādīja, ka talseniekiem ir paveicies, — tāda sadarbība, kāda pensionāriem ir ar Talsu novada domi, ir reti kurā novadā. Domes vadība aktīvi piedalās biedrības organizētajos pasākumos, pensionāri tiek uzklausīti un iespēju robežās atbalstīti visās jomās. R. Tomsone pauda cerību, ka arī turpmāk šis kopdarbs nāks par labu iedzīvotājiem, kuri savu darba mūžu ir atdevuši Talsu novada izaugsmei. Par pretimnākšanu gan ar padomu, gan praktiski, viņa pateicās arī Talsu tautas nama kolektīvam, aktīvajai biedrības valdei, revidentam un visiem, kuri brīvprātīgi, uz entuziasma pamata, ieguldot savus personīgos līdzekļus un brīvo laiku, palīdz senioriem dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi.
Noklausījušies valdes priekšsēdētājas
un revidenta sagatavoto ziņojumu par biedrības darbu 2019. gadā, seniori nolēma biedrības darbu atzīt par teicamu. Tika pieņemts lēmums 2020. gadā turpināt aktivizēt un veicināt biedrības biedru iniciatīvu pensionāru dzīves kvalitātes uzlabošanā, iespēju robežās materiāli atbalstīt Talsu senioru interešu klubus, palīdzēt tiem organizatorisko un metodisko jautājumu risināšanā, turpināt līdzšinējo sadarbību ar Latvijas Pensionāru federāciju, Talsu novada pašvaldību, Talsu novada sociālā dienesta dienas centru, pagastu senioru klubiem, Talsu diabēta biedrību, Talsu invalīdu biedrību «Cerība», Talsu novada fondu, Kurzemes NVO centru, Talsu sporta namu, Talsu tautas namu, novada sporta un kultūras ie-stādēm un citu novadu senioru organizācijām. Biedrība turpinās attīstīt un pilnveidot sadarbības formas ar Latvijas Sarkanā Krusta Talsu nodaļu un pansionātu «Lauciene», aizstāvēt pensionāru intereses Latvijas Saeimā, valdībā, pašvaldībā un citās organizācijās, iespēju robežās piesaistīt sponsoru līdzekļus, atbalsta projektu līdzekļus, uzņēmumu, organizāciju, privāto personu ziedojumus, kā arī citus līdzekļus. Rezolūcijā ietverta arī Latvijas Pensionāru federācijas izvirzīto mērķu un uzdevumu atbalstīšana: ieteikt Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai izveidot apakškomisiju pensionāru problēmu risināšanai, neaplikt ar īpašuma nodokli vienīgo mājokli, neieturēt no pensijām iedzīvotāju ienākuma nodokli, samazināt PVN zālēm un pārtikas produktiem (līdz pieciem procentiem) un pensijas indeksēt divas reizes gadā.
Valdes darba uzlabošanai un paplašināšanai tika pieņemts lēmums ievēlēt valdē vēl divus locekļus — vienu, kurš organizētu sporta pasākumus, un otru, kurš organizētu kultūras pasākumus. Ar balsu pārsvaru valdē tika ievēlēta Inta Mizere un Ingrīda Bīriņa.