Apstiprināts Mērsraga novada pašvaldības budžets

Mērsraga novads

21. janvārī Mērsraga novada domē deputāti skatīja jautājumu par novada šā gada budžetu, ko domes sēdē esošie deputāti vienbalsīgi pieņēma.
Mērsraga novada ekonomiskā un sociālā situācija šogad būtiski neatšķirsies no 2019. gada, rakstīts paskaidrojuma rakstā par budžetu šim gadam. Ekonomiskā attīstība novadā ir atkarīga no stāvokļa zivrūpniecībā un tūrisma nozarē. Vietvara prognozē, ka pakāpeniska tūrisma nozares attīstība dos nelielu uzlabojumu ekonomiskajā situācijā, bet pašreizējās prognozes nesola straujus uzlabojumus zivrūpniecībā, kas ir galvenā nodarbinātību veidojošā nozare. Viens no būtiskākajiem uzdevumiem ir iespēju robežās palēnināt iedzīvotāju skaita samazināšanos, ar ko šai pusē saskaras ne tikai Mērsraga novads.
Šajā budžeta gadā un arī turpmāk pašvaldība turpinās apgūt Eiropas Savienības piedāvāto atbalstu, kā arī citus finansējuma avotus, lai īstenotu dažādus sporta, kultūras un ūdenssaimniecības infrastruktūras izveides un uzlabošanas projektus. Pērn decembrī, kad domes vadītājam Robertam Šiliņam jautājām par šā gada budžetu, viņš pauda, ka šogad svarīga ir Eiropas Savienības atbalstīto projektu īstenošana. Kā nozīmīgākos no tiem viņš nosauc tirgus un velo trases izveidi bērniem un jauniešiem.
Šogad Mērsraga novada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 1 689 979 eiro apmērā, atlikums uz gada sākumu ir 114 566 eiro. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozēti 723 644 eiro (kopā ar šā nodokļa atlikumu no 2019. gada), ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa (kopā ar parādu maksājumiem) plānoti 192 873 eiro.
Pašvaldības ieņēmumu struktūrā liels īpatsvars ir no valsts budžeta un citu pašvaldību budžetiem saņemtajiem maksājumiem. Tie šogad būs 603 592 eiro. Valsts budžeta mērķdotācija pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir 213 756 eiro, mērķdotācija pašvaldības izglītības iestāžu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām — 20 376 eiro. Saskaņā ar pašvaldības noslēgtajiem līgumiem ar Kultūras ministriju par profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmu finansēšanu ministrija 2020. gadā piešķir valsts budžeta finansējumu 41 148 eiro pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānots saņemt 346 313 eiro apmērā. Autoceļu uzturēšanai — 30 868 eiro. Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai (savstarpējie norēķini par citu pašvaldību skolēnu mācīšanos Mērsraga novada izglītības iestādēs) plānoti 45 000 eiro. Zināms, ka savstarpējo norēķinu ceļā Mērsraga novada pašvaldība saņem transfertu maksājumus par 33 audzēkņiem. Savukārt norēķinās ar citām pašvaldībām par 18 audzēkņiem, kas mācās ārpus novada esošajās skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs.
Šogad pašvaldības pamatbudžeta izdevumi plānoti 1 801 664 eiro apmērā. Pašvaldības izpildvarai un finanšu darbībai paredzēts finansējums 203 455 eiro apmērā. Tajos ietilpst finansējums deputātu komitejām un izpildvaras komisijām, domes darbiniekiem, pārvaldes ēkas uzturēšanas izmaksas, izpildvaras darbinieku apmācība, pašvaldības līdzdalības maksājumi, ikgadējās dalības maksas valsts institūcijām, transporta izmaksas, darba drošības nodrošināšanas izmaksas.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, kā arī policijas un ugunsdzēsības darba nodrošinājumam, transporta vienību uzturēšanai un IT sistēmas uzturēšanai paredzēti 243 229 eiro.
Pašvaldības kapitālsabiedrības SIA «Mērsraga ūdens» pamatkapitāla palielinājumam atvēlēti 16 000 eiro un dotācijai 15 000 eiro. Pašvaldības policijas uzturēšana šogad izmaksās ap 19 828 eiro, ugunsdzēsība — 10 143 eiro. Procentu un aizņēmumu apkalpošanas maksājumiem Valsts kasei plānoti izdevumi 6000 eiro apmērā.
Veselības aprūpei un sociālajai aizsardzībai paredzēti 131 727 eiro. Šie līdzekļi paredzēti ambulances ēkas uzturēšanai — 5330 eiro, bāriņtiesai — 19 585 eiro, sociālā dienesta uzturēšanai — 64 689 eiro, uzturmaksai pansionātos — 25 948 eiro, sociālo pabalstu izmaksai — 16 175 eiro, bezmaksas domes informatīvā izdevuma izdošanai — 5030 eiro.
Atpūtai, kultūrai un sportam paredzēti 200 769 eiro, bet izglītībai — 751 690 eiro. Līdzekļus izlietos pirmsskolas izglītības iestādes, vispārējās izglītības iestādes, mūzikas un mākslas skolas mācību programmu īstenošanai, dažādu izglītības pasākumu organizēšanai. Mērsraga vidusskolai atvēlēts 388 851 eiro, PII «Dārta» — 254 441 eiro, mūzikas un mākslas skolai — 88 293 eiro, kā arī norēķiniem ar citām pašvaldībām — 18 000 eiro. Pašvaldība šogad turpinās nodrošināt bezmaksas ēdināšanu skolēniem no 1. līdz 12. klasei.
Jautāts, kā vērtē šā gada budžetu, domes vadītājs R. Šiliņš pauž: «Tas ir salīdzinoši labs un nodrošina nelielas attīstības iespējas. Vienmēr var vēlēties vairāk naudas, bet, zinot, ka iedzīvotāju skaits novadā turpina kristies, joprojām spējam piedāvāt iedzīvotājiem pietiekami plašu un kvalitatīvu medicīnas, sociālo, izglītības, sporta un kultūras pakalpojumu klāstu. Piemēram, brīvpusdienas skolēniem līdz 12. klasei. Šā gada novada budžets ir par aptuveni 100 tūkstošiem eiro lielāks nekā 2019. gadā. No šā pieauguma 55 tūkstošus plānots tērēt kredīta atmaksai par sporta zāli, 20 tūkstoši eiro ir papildu esošajam ceļu fondam un tiks ieguldīti pašvaldības ielu un ceļu sakārtošanā. Atlikušais finansējums sadalīts starp pašvaldības struktūrvienībām materiāltehniskās bāzes uzlabošanai, remontiem un tamlīdzīgām lietām.»