Ar vienas balss pārsvaru pieņemts Dundagas novada budžets

Dundagas novads

23. janvārī Dundagas novada domes deputāti skatīja šā gada novada budžetu, ko ar vienas balss pārsvaru arī pieņēma. Deputāti arī apstiprināja vairākus darbus, kam šogad atvēlēts finansējums no pašvaldības budžeta.
Ziņojot par šā gada budžetu, domes priekšsēdētājs Aldis Felts pauda, ka novadā gadu no gada turpina samazināties iedzīvotāju skaits. Šā gada 1. janvārī dzīvesvietu novadā kopumā bija deklarējuši 3872 iedzīvotāji (pērn — 3967), Dundagas pagastā — 3022, bet Kolkas pagastā — 850. Pašlaik visvairāk novadā ir cilvēku darbaspējas vecumā — 2330, pēc darbaspējas vecuma — 897, līdz darbaspējas vecumam — 645. Pērn piedzimuši par astoņiem bērniem vairāk nekā 2018. gadā: 21 zēns un desmit meitenes. Dundagas novadā dzīvesvieta deklarēta 35 bērniem, kuri dzimuši 2019. gadā. Reģistrēto bezdarbnieku skaits 2020. gada 1. janvārī bija 89, bezdarba līmenis — četri procenti.
Budžets nedaudz pieaug
Pašvaldības pamatbudžeta 2020. gada ieņēmumi plānoti 4 686 059 eiro apmērā, kas ir par 35 821 eiro vairāk nekā 2019. gadā sākotnēji plānoti (4 650 238 eiro). Lielākais īpatsvars pamatbudžeta ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim — 43,5 procenti jeb 2 038 310 eiro. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi šogad plānoti 238 640 eiro apmērā, prognozētā dotācija no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda veido 1 174 981,00 eiro, tai skaitā atlikums no 2019. gada 25 476 eiro, kas pašvaldības budžetā ieskaitīts šā gada janvārī. Tāpat pašvaldība saņems valsts mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kas plānots 571 294 eiro. Valsts turpina vairs tikai daļēji atbalstīt skolēnu brīvpusdienas no pirmās līdz ceturtajai klasei. Tām valsts dotācija ir 14 642 eiro. Savukārt pašvaldība no sava budžeta arī šajā gadā turpinās nodrošināt brīvpusdienas piektās un sestās klases skolēniem, kā arī segs daļu no brīvpusdienām sākumskolas klasēs.
Prognozēts, ka dotācija skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā un algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem varētu būt 23 940 eiro apmērā. 100 tūkstoš eiro apmērā prognozētas dotācijas pašvaldību autoceļu un ielu būvniecībai, tai skaitā atjaunošanai, pārbūvei, nojaukšanai, projektēšanai, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu autoceļu un ielu projektu īstenošanai, pašvaldības īpašumā esošo ielu un autoceļu uzturēšanai.
Pašvaldības pamatbudžeta šā gada izdevumi plānoti 5 564 506 eiro apmērā (izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem veidojas, jo budžeta izdevumos iestrādāti iepriekšējā gada naudas atlikumi kontos). Šos līdzekļus pašvaldība izmanto savu funkciju nodrošināšanai. No šīs summas 579 195 eiro paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai. Piemēram, novada domes administrācijas uzturēšanai plānots tērēt 253 059 eiro, Kolkas pagasta pārvaldes darba nodrošināšanai — 35 317 eiro, tāpat līdzekļi ieplānoti pašvaldības komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem — 53 953 eiro apmērā, dzimtsarakstu nodaļai — 16 113 eiro un citām funkcijām.
Pietiekami liela summa (110 625 eiro) aiziet arī skolēnu apmācībai jeb pašvaldību savstarpējiem norēķiniem, jo novadā deklarētie skolēni izvēlējušies mācīties citviet.
Izdevumi 84 241 eiro apmērā novirzīti sabiedriskajai kārtībai un drošībai. Bāriņtiesai atvēlēti 34 568 eiro, bet pašvaldības policijai — 49 673 eiro.
Finansējums 725 769 eiro apmērā atvēlēts vides aizsardzībai. Lielākā daļa naudas nonāks Dundagas saimnieciskā dienesta rīcībā — 309 181 eiro, Kolkas saimnieciskajam dienestam tiks 224 094 eiro, ielu apsaimniekošanai novirzīts 120 631 eiro.
Lielākā daļa no izdevumiem jeb 976 451 eiro plānots atpūtai, kultūrai, sportam un reliģijai. Šeit finansējums ieplānots sporta pasākumiem (19 817 eiro), Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem (12 154 eiro), brīvā laika pavadīšanas centram (33 601 eiro), visām piecām novada bibliotēkām, Kubalu skolai — muzejam (45 209 eiro), tūrisma informācijas centram (47 440 eiro), Dundagas kultūras pilij (137 390 eiro), Lībiešu saieta namam (44 238 eiro) un citām aktivitātēm.
Šogad pašvaldība līdzekļus
paredzējusi arī dažādām darbībām jeb rīcībām. Tās ir vairākas, un šoreiz jāmin nozīmīgākie darbi, kas prasīs lielākus finanšu ieguldījumus. Iecerēts uzstādīt granulu apkures katlu mazajā skolā un bērnudārzā «Kurzemīte», atjaunot gājēju ietvi Talsu ielā un izstrādāt brūvprojektu tilta Pils ielā rekonsturkcijai. Dundagas vidusskolā plānota jumta seguma maiņa, Kolkas pamatskolā — ūdensvada nomaiņa, ēdamtelpas remonts, bērnudārzā «Rūķītis» vecākās grupas garderobes un ēdienu izdales telpas remonts, kā arī cokola remonts. Pirmsskolas izglītības iestādē «Kurzemīte» — grupas «Taurenītis» visu telpu remonts un centrālās ieejas vējtvera kosmētiskais remonts. Kolkā plānots izstrādāt apliecinājuma karti centrālās apkures ierīkošanai ēkā «Zītari». Tāpat tai plānots nomainīt jumtu un veikt pārseguma siltināšanu. Iecerēta tirgus ēkas projekta izstrāde Kolkā.
Dundagas centrālajā bibliotēkā nepieciešams bērnu nodaļas remonts. Telpas iecerēts remontēt un paplašināt arī Kolkas bibliotēkā. Savukārt Dundagas mākslas un mūzikas skolā jāiegādājas saksofons, divi pianīni, mēbeles garderobei, kā arī jāuzstāda video novērošanas kameras.
Domes sēdē, izskatot budžetu, vairāki deputāti norādīja, ka šogad tas tapis steigā, zināmu ietekmi atstājusi arī atbildīgo darbinieku atvaļinājuma ņemšana budžeta sastādīšanas laikā. Četri deputāti — Madars Burnevics, Andra Grīvāne, Tamāra Kaudze un Vilnis Skuja — balsojumā par budžetu atturējās arī tā iemesla dēļ, ka no pašvaldības līdzekļiem nāksies segt summu par tiesāšanos ar nu jau amatā atjaunoto Kolkas pagasta pārvaldes vadītāju Aldi Pinkenu. Viņuprāt, tā ir pašvaldības līdzekļu izšķērdēšana.
Jautāts, kā vērtē šā gada novada budžetu, domes vadītājs A. Felts pauž, ka piezīme par sasteigtību budžeta tapšanā ir pamatota. «Lai gan budžetu sastāda laikus, kaut kas tiek atlikts, kāds vēl aiziet atvaļinājumā, un tad ūdens smeļas mutē. Parasti es tieku pieaicināts pie sarunām, kad runājam un liekam budžetu kopā. Šoreiz kaut kā tiku aizmirsts un man ar iestādēm bija jārunā pašam individuāli. Pašvaldības iestādes savas vajadzības un pienākumus zina. Mans vadības stils balstās uz uzticēšanos,» saka domes vadītājs.