«Atbalss» atzīmēja 55. jubileju

Kultūra

Decembrī Talsu tautas namā senioru koris «Atbalss» atzīmēja 55. jubileju.
Neiedziļinoties kora vēsturē, ko ļoti izsmeļoši un jauki izdarīja vakara vadītāja Līksma), pasākumu brīnišķīgi ievadīja kokles skanējums. Pēc jubilāra nodziedātajām piecām dziesmām mūsu vakaru kuplināja Stendes vīru vokālais ansamblis, kā arī Baibas Veismanes-Rezongas dziedošās meitenes. Paldies kolektīviem un īpaša pateicība Baibai par skaisto solo dziedājumu, izpildot dziesmu «Savās mājās, savā Tēvijā» un «Talsu mijkrēsli» koncerta noslēgumā! Vislielākais paldies Talsu domei par pateicības rakstu piešķiršanu ilggadējiem dziedātājiem, paldies par atzinību un laba vēlējumiem Talsu tautas nama vadītājai un visām tautas nama darbiniecēm!
Mūsu korī ir ap 50 dalībnieku, īpašs prieks par vīru balsīm, kuras papildinājās no bijušā vīru kora. Uz svinībām tika aicināti bijušie koristi, draugi, koru pārstāvji no 18 Latvijas novadiem un pilsētām, ar kuriem mūs saista liela un ilga draudzība.
Diriģente Astrīda, kura kori vada no 1997. gada, bija sarūpējusi ikvienam dziedātājam jauku dāvaniņu, arī pieminot to, cik katrs ilgi darbojas korī.
Paldies visiem klausītājiem, sponsoriem, mūsu kora vīriem, sveicējiem par skaistajiem ziediem un laba vēlējumiem! Īpašs paldies vakara vadītājai Līksmai!
Gaidām jaunas balsis mūsu kora rindās.

Vanda Ronberga,
kora prezidente