Dundagas — Kolkas ceļā rokās sadodas simtiem ļaužu

Dundagas novads

31. augustā Dundagas novadā norisinājās pēdējais lielākais šīs vasaras pasākums — Senās uguns nakts un stafetes skrējiens «Sirdspuksti jūrai». Skrējiens no Dundagas līdz Kolkai notika jau astoto reizi, un šoreiz tā devīze bija «Kopā mēs varam!».
Pēc pašu iedzīvotāju iniciatīvas Dundagas novada iedzīvotāji un citi tika aicināti stāties kopīgā ugunsnakts ceļā no Dundagas līdz jūras krastam Kolkā, lai roku rokā atbalstītu uguns un gaismas nesējus. Ļaudis bija aicināti apliecināt kopīgo vēlēšanos par pozitīvām pārmaiņām. Par gudriem, godprātīgiem vadītājiem, kuriem blakus ir gudri padomdevēji un palīgi.
Par kritisku spēju domāt, atbalstīt un pieņemt lēmumus, kas virzīti uz novada kopēju attīstību. Ugunsnakts ceļš bija turpinājums sabiedrības attieksmes demonstrējumam, kas aizsākās 22. augustā Dundagā kā protests pret Dundagas novada domes darba stilu, deputātu attieksmi pret saviem pienākumiem un viņu darba devējiem — iedzīvotājiem.
Ugunsnakts ceļš iesākās Dundagā trijos dienā. Pirmos stafetes skrējējus — gaismas nesējus — ceļā izvadīja krietns dundadznieku pulks. Nevejas iedzīvotājiem bija piepulcējušies arī vīdalnieki. Turpmākajā ceļā ļaužu skaits arvien pieauga. Nonākot Mazirbes ciemā, skrējējus jau sagaidīja ap diviem simtiem atbalstītāju. Košrags, Pitrags, Saunags, Vaide — rokās sadevušos cilvēku simti, smaidi, dziesmas, uzmundrinājumi. «Kopā mēs varam!» — tā skanēja visa ugunsnakts ceļa garumā. Kolkasragā gaismas nesējiem uzgavilēja vairāki simti ļaužu, īpaši sveicot Albertu Jasānu, kurš vienīgais bija noskrējis visu ceļu. Garais cilvēku gājiens aizvijās līdz Kolkasragam, lai vienotos tautas himnā «Pūt, vējiņi!».
Senās uguns nakts rituāls turpinājās liedagā pie Kolkas tautas nama. Svinīgi tika sagaidīti visi skrējiena dalībnieki, un viņiem bija gods iededzināt lielo ugunskuru. Tika iedegti arī iespaidīgie ugunstorņi jūrā. Dziedāja un dejoja dundadznieces un kolcenieces, bet uguns rituālu sirsnīgi un viedi vadīja Rūta Abaja. Novada kultūras darba organizatore Smaida Šnikvalde aicināja visus atcerēties šodienas fantastisko vienotību arī nākotnē, kad mums kopīgi būs jāaizstāv savas intereses lielākā novadā.
Gaišā noskaņā izskanēja arī Marta Kristiāna Kalniņa grupas koncerts. Ļaudis vēl ilgi kavējās jūrmalā, priecājoties par uguns spēku un baudot skaistās, vēl vasarīgās zvaigžņotās nakts burvību. Tik daudz gaišu smaidu, spožu acu, emocionāla saviļņojuma un pozitīva starojuma sen nebija pieredzēts. Dundagas — Kolkas ugunsnakts ceļš bija lielisks apliecinājums tam, ka mūsu tautā ir dzīvs taisnīguma gars un ļaudis ir gatavi celties kājās, lai aizstāvētu savu novadu pret tumsonību.

Baiba Šuvcāne
Kolkā