«Es to saucu par manis izmešanu no darba!»

Dundagas novads

9. augusta pēcpusdienā Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts izsludināja domes ārkārtas sēdi, kurā skatīja jautājumu par Dundagas novada pašvaldības iestādes Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja Alda Pinkena atbrīvošanu no amata. Sēde notika tās pašas dienas vakarā 17.30, pēc domes darba laika beigām. Pēc divarpus stundu ilgām sarunām ar piecām balsīm «par» un četrām «pret» deputāti nolēma atstādināt pārvaldnieku no amata.
Domes sēdes sākumā
lēmumprojekta sagatavotāja, izpilddirektore Janita Vanda Valtere sniedza ziņojumu, uzskaitot, kādus rīkojumus un uzdevumus Kolkas pagasta pārvaldnieks nav pildījis, ar savu darbību grāvis pašvaldības reputāciju, tādējādi pārkāpjot vairākus darba līguma punktus. Starp neizpildītajiem rīkojumiem viņa min, ka pārvaldnieks nav ievietojis vajadzīgos dokumentus vienotajā dokumentu aprites sistēmā «Namejs», kas domes vadībai neļauj gūt informāciju par Kolkas pagasta pārvaldē esošajiem dokumentiem.
A. Pinkens pārkāpjot ētikas normas komunikācijā ar Dundagas novada domes priekšsēdētāju, viņam nav amatam vajadzīgās izglītības, viņš esot patvaļīgi noslēdzis līgumu ar komersantu, nesaskaņojot līgumu ar domes juristu, kā arī pārvaldnieks neesot paziņojis par savu prombūtni izpilddirektorei, kad atradies tiesas sēdē, kur ir prasības iesniedzējs pret savu darba devēju jeb pašvaldību. Tāpat A. Pinkens Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājai Evai Frišenfeldei un izpilddirektorei sava atvaļinājuma laikā radījis stresa situāciju brīdī, kad notikusi pārbaude Kolkas pagasta pārvaldē. Tā rezultātā E. Frišenfeldei iestājusies darba nespēja. Kā pārkāpums uzskatāms arī tas, ka pārvaldnieks Kolkas ciema valdei nodevis informāciju par ēkas «Zītari» būvprojekta virzību, ko ciema valde apspriedusi savā sēdē. Izpilddirektore uzskata, ka Kolkas ciema valdei nav jāanalizē pašvaldības amatpersonu rīcība vai izdotie dokumenti, jo ciema valde izveidota, lai nodrošinātu efektīvu un demokrātisku Kolkas pagasta pārvaldes darba organizāciju.
Uzskaitot visu neizdarīto, lēmuma projekta izstrādātāja uzskata, ka pārkāpumi vērtējami kā smagi, jo regulāri tiek pārkāpts darba līgumā noteiktās prasības. Pārvaldnieks kavē pašvaldības darbu — tā vietā, lai pildītu uzdotos darba uzdevumus un rīkojumus, darbinieks oponē un meklē iemeslus, lai tos nepildītu. «Darbinieks pretī raksta iesniegumus un sūdzības, kas kavē pašvaldības darbu, jo vairākiem pašvaldībā nodarbinātiem tiek uzlikts papildu darba slogs, kā arī nelietderīgi tērēti pašvaldības resursi, Ņemot vērā, ka darbinieks darba laikā raksta iesniegumus un sūdzības, viņš nepilda savus tiešos darba pienākumus,» sacīja J. V. Valtere. Tā 9. augustā tapis lēmuma projekts par Kolkas pagasta pārvaldnieka atstādināšanu no amata. «Vērtējot darbinieka pārkāpumus, par kuriem minēts lēmumprojektā, norādāms, ka apstākļi, kādos tie tiek izdarīti, nav pārkāpuma izdarīšanu veicinoši. Respektīvi, pārkāpumi izdarīti apzināti, nevis citu objektīvu apsvērumu dēļ,» sēdē teica izpilddirektore.
Domes sēdē piedalījās arī vairāki desmiti kolcenieku un dundadznieku, kuri lēmumprojekta lasīšanas laikā ik pa laikam skaļāk vīpsnāja un iesmējās par izpilddirektores teikto, tā paužot savu attieksmi pret izskatāmo jautājumu.
Pēc lēmumprojekta nolasīšanas
izteicās deputāti. Tamāra Kaudze interesējās, kāpēc piektdienas pēcpusdienā ir tik liela steiga, lai jau vakarā lemtu par pārvaldnieka atstādināšanu un vēl ārpus darba laika. «Tās ir domes priekšsēdētāja tiesības. Šajā gadījumā es esmu saņēmis lēmuma projektu, kas prasīja steidzamu izskatīšanu,» atbildēja domes priekšsēdētājs Aldis Felts. «Kas ir tik steidzams?» turpināja deputāts Madars Burnevics. «Steidzams ir tas, ka es jau gadu esmu zem ļoti nepatīkama, pretīga spiediena un negribu šim spiedienam pakļaut arī pārējos deputātus,» teica A. Felts. «Vai jūs nevarējāt pagaidīt līdz pirmdienai (12. augustam), kad ir sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde? Šeit ir lēmumprojekts uz 33 lappusēm. Šodien ir darba diena un darba laiks ir līdz 17.00. Īsziņu, ka šodien būs domes ārkārtas sēde, saņēmu 14.20. No kāda ķiršu koka esat nokrituši, ka gribat iestāstīt, ka ar tik apjomīgu informāciju var īsā laikā iepazīties?» sarunu uzturēja M. Burnevics. «Neesam nokrituši no ķiršu koka, sēdi izsludinājām trīs stundu laikā,» turpināja domes vadītājs.
T. Kaudze interesējās par savu deputātes iesniegumu, kurā aicināts sasaukt sēdi, lai skatītu septiņus Kolkas pagasta pārvaldnieka iesniegumus, jo līdz šim deputāti nav nekādā veidā iesaistījušies šī jautājuma risināšanā. «Jā, ir tāds deputāta pieprasījums sasaukt sēdi. Es saprotu, ka tā nebūtu domes sēde, bet parasta sēde,» sacīja A. Felts, konkrētu atbildi tā arī nesniedzot. Sarunā iesaistījās deputāts V. Skuja, kurš pauda, ka nav tāds ģēnijs, lai ar tik liela apjoma lēmuma projektu īsā laikā spētu kārtīgi iepazīties. To pašu pauda arī deputāte Andra Grīvāne. «Pēdējā mēneša laikā mēs deputāti saņemam iesniegumus un signālus, ka kaut kādā veidā lietas nav skatītas atbilstoši tam, kā jābūt. Mēs nereaģējam. Sekoju līdzi izpilddirektores lasītajam, kurā viņa norāda uz tādu, tādu punktu, un es dzirdu, ka tas ir pilnīgi pretējā interpretācijā tam, ko mēs lasījām no Alda Pinkena saņemtajiem ziņojumiem. Man rodas jautājums — kas liek jums domāt, ka tieši šī interpretācija ir pareizā, neizskatot neko citu? Mums ir divi pilnīgi pretēji viedokļi, priekšsēdētāja kungs. Kas liek mums deputātiem ticēt, ka šis ir pareizais viedoklis, jo iepriekš ne reizi neesam nākuši kopā. Mēs esam aprunājuši Aldi Pinkenu aiz muguras sēdēs, izskatot dažādus jautājumus. Deputāts Madars Burnevics ir norādījis, ka šāda aprunāšana ir jābeidz un jāuzaicina Kolkas pagasta pārvaldnieks uz tikšanos, kur šos jautājumus izskatām. Nekas tāds nav noticis. Tagad ir lēmumprojekts un jāpieņem lēmums par Kolkas pagasta pārvaldnieka atstādināšanu. Nav noslēpums, ka mēs apmēram gadu saņemam signālus, ka izpilddirektores darbība balstās tikai uz rīkojumiem un to izpildi, skaļiem apgalvojumiem, ka es te esmu izpilddirektore un kā būs, tā tas arī notiks. Tas vēl jo vairāk liek man šaubīties, ka šī viedokļa puse ir tā pareizā, uz ko man būtu jābalstās, izlemjot atlaist vai neatlaist cilvēku no darba. Kolkas pagasta pārvaldē bija vairākas pārbaudes, kur nekas netika konstatēts. Tajā brīdī, kad redzējām nespēju darboties šīm divām personām, gan domes priekšsēdētājam, gan mums visiem vajadzēja iejaukties un šo lietu risināt. Šobrīd sanāk tā, ka to vai citu rīkojumu nepildīja. Mēs ļoti ātri varam savākt lietas, izdodot ātrus, nepamatotus un neloģiskus/loģiskus rīkojumus. Jautājums ir par samērības principu. Es dzirdu, ka Kolkas pagasta pārvaldnieks nepilda savus pienākumus, bet atvainojiet, es dzirdu, ka viņš nepārtraukti saņem rīkojumus. Kurā brīdī viņš var pildīt pienākumus? Ko darīt cilvēkam, ja viņš uzskata, ka izdotais rīkojums ir nepamatots vai neloģisks? Pildīt vai vērsties augstākā instancē, lai mēģinātu panākt, viņaprāt, taisnību? Gribētu vērst uzmanību samērības principam. Mēs esam pazaudējuši tik daudz labu darbinieku ar iniciatīvām, savu redzējumu, pienesumu, savas vietas patriotismu. Pēdējā ziņa, ka arī domē jurists ir aizgājis no darba. No vienas puses, darbinieks pilda vai nepilda izpilddirektores rīkojumu, no otras puses — pieredze, iniciatīva, redzējums. Kolkas pagasta pārvaldnieks ir daudz pārstāvējis mūsu intereses, ko liecina arī šeit sanākušie cilvēki. Tas apliecina, ka viņu interesēs ir strādāts. Pirms mēs ceļam rokas, aicinātu uzlikt uz svariem divas lietas: izpildīts vai neizpildīts diezgan despotisks mūsu izpilddirektores rīkojums vai tas ieguldītais darbs, kas ir izdarīts līdz šim,» sacīja deputāte.
Tāpat deputāti interesējās par Kolkas pagasta darbinieces E. Frišenfeldes darba nespēju un vai tā radās A. Pinkena dēļ, kā minēts lēmuma projektā. «Vai izpilddirektore ir prasījusi darbinieces viedokli un tas ir rakstiski apstiprināts? Ja viņa pauž tādu pašu viedokli kā A. Pinkens, tad jūs melojat domei,» izpilddirektorei sacīja M. Burnevics. «Kad E. Frišenfelde atgriezīsies no darba nespējas lapas, varēsim noskaidrot viņas viedokli. Eva bija gatava strādāt, sadarboties, bija sagatavoti visi dokumenti,» turpināja izpilddirektore. «Mums ir vajadzīgs Evas viedoklis, jo šis ir atkal viens punkts, kur steidzamies pa priekšu,» atbildēja M. Burnevics.
Sēdē deputāte Tamāra Kaudze aicināja vēlētāju apvienības «Mūsu cilvēkiem» deputātus pacelt acis, ieskatīties sanākušajiem cilvēkiem acīs un izteikt viedokli. Deputāts Māris Napskis teica, ka lēmumprojektu saņēmis 15.00 un atradis laiku ar to iepazīties. Pārkāpumi esot. Savukārt Regīna Rūmniece bilda, ka Kolkas pagasta pārvaldnieks kolcenieku labā darījis daudz, bet šis lēmuma projekts rāda, ka trūkusi komunikācija starp pārvaldnieku un izpilddirektori. «Izlasot lēmuma projektu, ir pārkāpumi, kas fiksēti. Esmu par to, ka Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs ir ļoti daudz devis Kolkai un tās attīstībai, bet tas nenozīmē, ka viņš nevar nepildīt pašvaldības dotos rīkojumus. Kolkas pagasta pārvalde ir pakļauta Dundagas novadam. Mēs nevaram neņemt vērā, ka likums ir likums un tas ir jāpilda. Komunikācijas problēmas netiek risinātas, savstarpēji sēžot pie galda, bet gan datoros ar iekšējiem pārmetumiem viens otram. Esam nonākuši pie tā, ka nespējam vairs strādāt, jo domes darbu paralizē divu cilvēku komunikācija,» teica R. Rūmniece. «Komunikācijai vienmēr ir divas puses,» atgādināja V. Skuja. «Tieši savā pieprasījumā norādīju, ka domes priekšsēdētājs neorganizē sēdi un mums nav bijusi iespēja sanākt kopā un pārrunāt šo situāciju,» atgādināja T. Kaudze. Viņas domu turpināja deputāts V. Skuja, jautājot domes priekšsēdētājam, vai šādā veidā vadot domi, tā ir laba pārvaldība? «Iespējams, šī sēde ir viena no labas pārvaldības sastāvdaļām. Iespējams, arī pēdējā,» atbildēja domes vadītājs, uz ko saņēma klātesošo ūjināšanu.
Vairāk nekā divu stundu garajā domes sēdē diskusijās pārējie divi vēlētāju apvienības «Mūsu cilvēkiem» pārstāvji Gunārs Kristiņš un Jānis Mauriņš neiesaistījās.
Sēdē deva vārdu arī sanākušajiem iedzīvotājiem
«Kāpēc tik daudz darbinieku pamet darbu domē? Es par saviem darbiniekiem cīnos, cenšos viņiem samaksāt labāku atalgojumu, dažādas citas lietas. Pacīnieties par saviem darbiniekiem!» izskanēja viesu mājas «Pītagi» Košragā saimnieces Signes Dišleres aicinājums domes priekšsēdētājam A. Feltam. Vairāku grāmatu autore, kolceniece Baiba Šuvcāne teica, ka pirms kāda laika visi novada iestāžu vadītāji izteica neapmierinātību un neuzticību izpilddirektorei. «Kā es varu paļauties, ka lēmumprojektā uzrakstītais ir patiesība!» Helmī Stalte aicināja cienīt tos īpašos, kas ir savā vietā un laikā. «Nav mums daudz tādu cilvēku. Personīgās attiecības noliksim malā! Paldies Aldim Pinkenam, daudz spara turpmāk labus darbus Kolkā darīt!» Tāpat iedzīvotāji interesējās, vai arī pārējie deputāti paspējuši iepazīties ar lēmumprojektu, vai darba uzteikumā ievērotas visas normas.
Pēc deputātu un sanākušo uzklausīšanas,
arī Kolkas pagasta pārvaldnieks A. Pinkens sniedza komentāru uz katru lēmuma projektā norādīto punktu. «Talsu Vēstīm» viņš saka: «Tas, kas notika pagājušo piektdien, bija ciniskākais, necieņpilnākais un gļēvākais darbs, ko līdzšinējā novada dome no sevis varējusi izspiest. Citādāk to nevar saukt. Man lēmumprojektu par atbrīvošanu atsūtīja 15.00, sēde sākās 17.30. Es to nespēju uztvert kā atklātas un demokrātiskas uz cilvēkiem un likumiem vērstas pašvaldības darbu. Tas, kas piektdienas vakarā tika steidzami saorganizēta sēde, neliecina, ka problēma būtu mans darbs. Šādai rīcībai saskatu tikai vienu mērķi: lai pēc iespējas mazāk būtu publicitātes un vieglāk šo jautājumu atrisinātu. Es to saucu par manis izmešanu no darba! Nezinu, ko šajā brīdī domā mans darba devējs, kāds ir plāns uzteikuma izpildē un kad termiņš uzteikumam sākas. Lēmuma projekts par manis atstādināšanu ir juridiski nekorekts, steigā tapis, ar kļūdām. Tā ir sava veida kulminācija tam, kas brieda, kopš šis sasaukums ir pie varas. Nekas nav beidzies, jo negribu parādīt, ka ar šādām metodēm var strādāt un tas ir arī atļauts. Šis bija brutālisma kalngals, jo vienīgais pamatojums jautājuma steidzamībai par manu atbrīvošanu bija lēmuma projekta iesniedzēja vēlme. Ja tas ir pamatojums atlaišanai, es tam kategoriski nevaru piekrist. Būs jāpierāda, ka nepietiek tikai ar to, ka esi iecelts augstā amatā, lai viss notiktos pēc tava prāta!»
Pēc plašām diskusijām un dažādu viedokļu uzklausīšanas, ar piecām deputātu balsīm «par» un četrām «pret» Kolkas pagasta pārvaldnieku atstādināja no amata. Par A. Pinkena atstādināšanu balsoja Gunārs Kristiņš, Regīna Rūmniece, Māris Napskis, domes priekšsēdētājs Aldis Felts un Jānis Mauriņš, pret — Tamāra Kaudze, Andra Grīvāne, Vilnis Skuja un Madars Burnevics, kurš pēc balsojuma uzreiz pameta sēdes zāli.
Pēc sēdes dažus deputātus, kuri balsoja par A. Pinkena atstādināšanu, un izpilddirektori cilvēki sagaidīja ārpus domes ēkas. Ar skaļiem svilpieniem pavadīja gan deputātu Māri Napski, gan domes priekšsēdētāju Aldi Feltu, kurš pirms iekāpšanas savā automašīnā teica: «Man nav kauns par savu pacelto roku!».
Zināms tiesas spriedums
Sēdē izskanēja, ka Kurzemes apgabaltiesa Liepājā civillietā daļēji apmierinājusi A. Pinkena prasību pret Dundagas novada pašvaldības Dundagas novada domi par disciplinārsoda atcelšanu un morālā kaitējuma atlīdzināšanu. Disciplinārsodu izpilddirektore pārvaldniekam izteica, jo viņš 2018. gada decembra sākumā atļāvās Talsu Televīzijai sniegt komentāru par ētikas komisijas neesamību pašvaldībā. Sagatavoto video materiālu pārraidīja arī Latvijas Televīzija. Otrā instances tiesa lēma, ka izpilddirektores rīkojums par disciplinārsoda piemērošanu ir atceļams un no Dundagas novada pašvaldības piedzīti 70 eiro, kas būtu maksājama no pašvaldības budžeta jeb nodokļu maksātāju naudas. Lēmumu iespējams pārsūdzēt, un, kā «Talsu Vēstīm» norādīja domes vadītājs A. Felts, šo jautājumu vēl plānots skatīt un pieņemt lēmumu par pārsūdzību.

9. augusta vakarā «Talsu Vēstis» sociālajā saziņas tīklā «Facebook» ielika ziņu, ka notiek Dundagas novada domes sēde, kurā lemj par Kolkas pārvaldnieka Alda Pinkena atstādināšanu. Ieraksts radījis plašu rezonansi. Lūk, daži no publiski paustajiem komentāriem gan pie ieraksta, gan to pārpublicējot:
⇒ «Visu cieņu Aldim! Labāku priekšsēdētāju nevar vēlēties! Lai viss labi beidzas! Viņam jāpaliek savā vietā.»
⇒ «Varbūt laiks īstiem līvu vīriem un sievām iztaisnot muguras un piecelties? Kaut kāds Felts ar vēl četriem deputātiem, kuri ar nolaistām ausīm paklausīgi paceļ savas roķeles balsošanai (to var redzēt domes sesijas video… Pašiem šķiet kauns par izdarīto), iznīcina Kolkas pagastu.»
⇒ «Latvijas Trends: «Galvas mainīt.» Ceru, sākums arī efektīvākai sistēmai, pārāk daudz cilvēku uz valsts naudas.»
⇒ «Mazs Ķeizars, kas iedomājas, ka neaizvietojams.»
⇒ «KURŠ būs TAS, kurš iemantos tādu kolcenieku cieņu un mīlestību, kādu ir iemantojis Aldis, nesavtīgi strādājot kolcenieku labā. (..) Līdzcilvēku cieņa un mīlestība netiek iegūta vienlaicīgi ar amatu, bet gan iemantota, godprātīgi strādājot. Tiem, kuri Aldi no amata atbrīvoja, ir vara, bet vai viņiem ir līdzcilvēku cieņa un mīlestība? Šķiet, ka — nē, jo ja tāda būtu, tad nebūtu nepieciešama šāda varas demonstrācija, lai sevi apliecinātu.»
⇒ «Visu laiku ciešākā domubiedra Līvu krasta galvaspilsētā Kolkā — Alda Pinkena — Kolkas virsaiša atlaišanas protesti Dundagā. Dundagas vadība smagi pārvērtē sevi, atlaižot vīru, kurš pelnījis Triju zvaigžņu ordeni par ieguldījumu Līvu un Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un Kolkas kā līvu kultūrtelpas centrālās vietas atmodināšanā. Melnā enerģija darbojās, bet beigu galā neuzvar. Tā vienmēr ir gala rezultātā lemta sakāvei. Gan Kolkā, gan Dundagā, gan līvu sabiedrībā, gan visā Latvijā.»