Iepazīstina ar Talsu Galvenās bibliotēkas teritorijas labiekārtošanas projektu

Talsu novads

Talsu novada iedzīvotāji tika aicināti uz Talsu Galvenās bibliotēkas (Brīvības ielā 17a) teritorijas labiekārtošanas būvniecības publisko apspriešanu, kas notika 23. jūlijā Talsu novada pašvaldības mazajā zālē. Jautājumu atnācējiem bija maz, bet vērtīga bija SIA «BM—projekts» pārstāvju sagatavotā vizuālā prezentācija par Talsu Galvenās bibliotēkas teritorijas labiekārtošanu.
Projekta līgums par Talsu Galvenās bibliotēkas teritorijas labiekārtošanu tika noslēgts marta beigās. Pašlaik notiek būvprojekta izstrāde, kas pietuvojusies finiša taisnei. Projekta mērķis ir izstrādāt mūsdienīgu, funkcionāli drošu un kvalitatīvu labiekārtojumu Talsu Galvenās bibliotēkas teritorijā. Mērķa sasniegšanai ir izvirzīti vairāki uzdevumi: ņemot vērā esošās un perspektīvās gājēju un velokustības plūsmas, plānot funkcionālu parka risinājumu, paredzot apgaismojumu un elektrības pieslēgumus. Tāpat plānota zaļo zonu atjaunošana un nogāzes sakārtošana ar iespēju šīs zonas ekspluatēt. Paredzēta bibliotēkas priekšlaukuma reprezentatīvās zonas plānošana un, ņemot vērā teritorijas reljefu, universāla dizaina principu plānošana. Uzdevumos ietilpst arī nolasāmas bibliotēkas īpašās nozīmes veidošana pilsētas kontekstā (ar vides risinājumiem) un apstādījumu koncepcijas veidošana. Projekta ietvaros plānota esošā automašīnu stāvlaukuma atjaunošana un paplašināšana.
Talsu Galvenās bibliotēkas identitāti veido pieci galvenie faktori. Tā ir pati bibliotēka, esošais reljefs, kas ir ļoti mainīgs visā teritorijā, ūdens tilpne — dīķis, skatu līnijas, kas izceļ teritoriju un veidojas reljefa augstākajos punktos, un bagātīgs augu sortiments, kas ir dabīgais biotops un kas novērojams dīķa teritorijā.
Projekts ir sadalīts trīs kārtās. Pirmā kārta paredz bibliotēkas priekšlaukuma labiekārtošanu, kas ir reprezentatīvā zona, otrā kārta — automašīnu stāvlaukuma, bibliotēkas pagalma labiekārtošanu, bet trešā — dīķa teritorijas labiekārtošanu.
Projektā plānotais zonējums paredz, ka pie Talsu Galvenās bibliotēkas ieejas būs reprezentatīvā zona un automašīnu stāvlaukums. Plānota kultūras pasākumu zona, kas atradīsies dīķa teritorijā, piekļaujoties reljefam. Tāpat paredzēts izveidot atpūtas zonu «Pieskaries ūdenim», kur cilvēkiem būs iespēja piekļūt pēc iespējas tuvāk dīķim, un atpūtas zonu ar koka skatu platformām.
Pirmā kārta — bibliotēkas priekšlaukums
Veicot gājēju kustības analīzi, tika secināts, ka nepieciešama jauna gājēju pāreja uz Andreja Pumpura ielas, kas sasaista bibliotēkas priekšlaukumu ar galveno ieeju un blakus esošo teritoriju. Viens no galvenajiem teritorijas akcentiem būs kāpnes — individuāla dizaina, ar īpašām atpūtas vietām, lai veidotos atpūtas zonas un pie pašas bibliotēkas ieejas varētu lasīt grāmatas, atpūsties un baudīt apkārtējo vidi. Bibliotēkas priekšlaukuma segumā tiks iestrādāta Talsu pilsētas karte, kas gan vietējiem iedzīvotajiem, gan tūristiem noderēs kā orientieris, lai saprastu, kur pilsētā atrodas galvenie apskates objekti. Priekšlaukumā paredzēts izvietot solus ar viedierīču uzlādes stacijām, atkritumu urnas un velosipēdu novietnes. Vēl šajā teritorijā paredzēts Talsu Galvenās bibliotēkas reklāmas pilons, kas būs novietots uz esošās nogāzes, sapludinot to ar plānotajiem apstādījumiem. Priekšlaukumā paredzēti grāmatu slēpņi, kas darbosies kā grāmatu apmaiņas punkti. Mazāki slēpņi būs novietoti zonās pie trepēm. Apstādījumus veidos ziemciešu un sīpolpuķu stādi. Diennakts tumšajā laikā paredzēts arī apgaismojums.
Otrā kārta — transportlīdzekļu stāvlaukums un saimniecības zona pie bibliotēkas
Stāvlaukumā paredzētas 19 stāvvietas, no kurām divas paredzētas personām ar kustību traucējumiem. Stāvlaukums būs sasaistīts ar blakusesošo teritoriju. Saimniecības zonā atradīsies konteineru novietošanas zona, un to no blakusesošās zonas plānots atdalīt ar puķu kastēm. Ņemot vērā, ka pie šīs zonas atrodas jaunās bibliotēkas otrā ieeja, kas ir ieeja arī uz jauniešu centru, paredzētas papildus velosipēdu novietnes. Visā teritorijā paredzēts izvietot arī atkritumu urnas suņu ekskrementiem, lai atvieglotu suņu saimniekiem ikdienu.
Trešā projekta kārta — dīķa teritorija
Tika secināts, ka teritorijā veidosies vairāki ieejas mezgli, galvenokārt no bibliotēkas puses. Otra ieeja būs no 1905. gada ielas. Dīķis tiks apdzīvots pa perimetru, apkārt būs dažādu nozīmju koka laipas. Viena no galvenajām laipām būs kultūras pasākumu norises vieta. Laipa projektēta tā, lai tā būtu izmantojama kultūras pasākumu organizēšanā un pielāgotu sēdēšanas zonas koka sēdvirsmām. Visas koka laipas ir veidotas dažādos līmeņos, lai būtu iespēja pieskarties ūdenim. Pretī lielajai laipai atradīsies mazāka laipa, kas būs sasaistīta ar blakus esošo spēļu laukumu. Uz dīķa esošā laipa veidos tiltu — uz tā tiks izvietoti soliņi un atpūtas elementi, kas veicinās grāmatu lasīšanu un atpūšanos dabā. Viens no galvenajiem kokaugiem būs Himalaju bērzs un Šveices kārkls, kas sasaistās ar dīķa biotopu. Labiekārtojuma elementi būs gan ražotāju specificēti, gan individuāla dizaina. Individuāla dizaina būs bibliotēkas reklāmas pilons, koka laipas, pīļu māja dīķī, grāmatu slēpņi, atpūtas zviļņi un Talsu pilsētas karte. Apstādījumu koncepcijā galvenokārt izvēlēti augi, kas sasaistās ar ūdens klātbūtni un zilo toņu elementiem. Galvenokārt izvēlētas zāļveida ziemcietes vai ziemcietes zilajos toņos.