«Par to, kas izdevies, kas ne, liecina paveiktie darbi»

Kultūra Sports

Kopš Talsu novada kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītājas pienākumus pilda Egita Murauska, pagājis vairāk nekā trīs mēneši. Viņas pārraudzībā atrodas trīs nozares, un katrai no tām ir savas vajadzības — šobrīd pastiprināta uzmanība tiek pievērsta dokumentācijas sakārtošanai, iedzīvotāju iesaistei un attīstībai visās nozarēs kopumā.

— Veicot strukturālās izmaiņas pašvaldībā, Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centrs pārtapis par kultūras un sporta attīstības nodaļu. Kā tas mainījis darbinieku ikdienu?
— Darbinieku ikdiena būtiski nav mainījusies, jo nodaļā ir pārstāvētas tās pašas nozares — kultūras, sporta un tūrisma informācijas. Mainījies ir darbinieku skaits — centrā bija par trim darbiniekiem vairāk. Nolikumā ir atrunātas katras nozares funkcijas, un katrā no daļām strādā savas jomas speciālisti, tādējādi tiek nodrošināta darbības nepārtrauktība. Vadītāji zina, ko no viņiem sagaidu, un ļoti labi tiek galā ar saviem pienākumiem — tas atvieglo ikdienas darbu. Nodaļa atbild par novada mēroga kultūras un sporta pasākumu organizēšanu un norisi. Tie ir novada čempionāti un sporta spēles, Latvijas mēroga sacensības, novada kultūras pasākumi, starptautiski konkursi, kā arī Dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktības nodrošināšanas pasākumi — kopmēģinājumi, skates, koncerti un svētku pasākumi.
Pirmās iesvētības nodaļas darbā bija Talsu novada kultūras un sporta apbalvojumu pasniegšanas pasākums, kur pirmo reizi kopā aicinājām novada kultūras un sporta pārstāvjus. Tas bija liels izaicinājums, jo neviens nezināja, kāds būs iznākums, kā to uztvers nozaru pārstāvji un vai sasniegsim vēlamo rezultātu. Manuprāt, viss izdevās lieliski, atsauksmes ir pozitīvas no abu nozaru pārstāvjiem, tāpēc arī nākamgad organizēsim kopīgu pasākumu.
— Kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītājas pienākumus pildāt salīdzinoši nesen. Ko šajā laikā izdevies paveikt un pie kā vēl jāstrādā?
— Vadītājas pienākumus pildu no janvāra, taču pēc sajūtām šķiet, ka pagājis daudz ilgāks laiks. Darbs ir ļoti dinamisks — nevaru domāt vienā virzienā, jācenšas aptvert visas trīs nozares. Ļoti daudz laika paņem dokumentācijas sakārtošana. Visās nodaļas pārstāvētajās nozarēs ir nolikumi un noteikumi, kuros jāveic redakcionāli grozījumi. Papildu tam cenšamies uzlabot dažādus nosacījumus, lai tie būtu vieglāk uztverami ikvienam novada iedzīvotājam un veicinātu iedzīvotāju līdzdalību dažādos lēmumu pieņemšanas procesos.
Būtiski ir arī tas, ka Talsu tautas nams ir kļuvis patstāvīgs. Nākotnē tas varētu veidoties par novada kultūras centru, par atbalsta punktu pārējiem novada kultūras centriem un speciālistiem.
Par to, kas izdevies, kas ne, liecina paveiktie darbi. Domāju, ka jāstrādā vēl ir ļoti daudz — ne tikai pie aktuālajiem un plānotajiem notikumiem un pasākumiem novadā, bet pie attīstības visās nozarēs kopumā.
— Kā vērtējat esošo situāciju novadā? Ar kādām problēmām nākas sastapties?
— Situācija katrā no nozarēm ir atšķirīga. Esmu tikusies gan ar novada kultūras, gan sporta, gan tūrisma pārstāvjiem. Lai kaut ko mainītu, uzlabotu, nepieciešams sākt ar esošās situācijas izzināšanu. Papildu tam strādājam pie aktualitātēm, izstrādājam priekšlikumus dažādu procesu uzlabošanai. Cenšos ieguldīt vienlīdz daudz laika visās nodaļas pārstāvētajās nozarēs, lai kādu neatstātu novārtā. Atbalsts ir jūtams arī no citām pašvaldības administrācijas nodaļām — neskaidru jautājumu gadījumā vēršos pie kolēģiem pēc padoma.
— Minējāt, ka šobrīd strādājat pie būtiskām izmaiņām sporta jomā. Kādas izmaiņas paredzēts veikt?
— Sportā dienas aktuālākie jautājumi ir pašvaldības finansiālais atbalsts sportistiem un komandām. Kopā ar komisijas locekļiem izstrādājam jauno nolikumu, kur lielāka uzmanība pievērsta nosacījumiem un kritērijiem. Ir svarīgi, lai nolikums ir viegli uztverams un saprotams. Sportistiem būtisks ir atbalsts dalībai Latvijas, Eiropas un pasaules mēroga čempionātos un spēlēs.
Papildu dienas aktualitāte ir Talsu pilsētas sporta bāzu apsaimniekošanas jautājums. Šobrīd notiek darba grupas sanāksmes un diskusijas par iespējamajiem modeļiem apsaimniekošanas jautājuma risināšanā. Pēc tam izstrādāsim priekšlikumus nākamajam gadam — jāveido sistēma un nosacījumi, kā organizēt nepieciešamos darbus, lai nodrošinātu sporta zāļu, stadionu un sporta laukumu kvalitatīvu apsaimniekošanu. Lai veiktu izmaiņas, jāizstrādā plāns. Nodrošinot lietu kārtību, varam veicināt visu pārējo lietu pakārtotu izdošanos.
— Sadarbībā ar informācijas tehnoloģiju nodaļas speciālistiem izstrādāta sistēma Talsu pilsētas sporta bāzu apmeklētāju reģistrēšanai. Pastāstiet nedaudz vairāk par tās darbības principiem!
— Tiekoties ar speciālistiem, runājām par to, ka jāatrisina sporta zāļu noslodzes jautājums. Aicināju pie sevis informācijas tehnoloģijas nodaļas speciālistus un lūdzu palīdzēt atrisināt šo jautājumu. Izrunājām nepieciešamo, vairākkārt pārskatījām un precizējām sistēmas informāciju, un šobrīd jaunā sistēma ir uzstādīta sporta hallē, Talsu Valsts ģimnāzijas sporta zālē un sporta namā. Sistēma ir vienota — administratori redz visus ievadītos datus. Ikviens apmeklētājs, reģistrējoties pie dežuranta, saņem apmeklētāja karti ar numuru. Turpmāk šo karti apmeklētājs izmanto, ja ierodas atkārtoti vai iegādājies abonementu. Jaunajā sistēmā ievadīts viss esošo sporta zāļu piedāvājums — kad apmeklētājs ieradies, dežurants izvēlēto atzīmē sistēmā.
Apmeklētāju kartes var saņemt nodaļā — tās tiek izsniegtas gan komandām, gan individuālajiem sportistiem. Gada beigās apkoposim reģistrētos datus — noslodzi, sporta bāzu apmeklētāju un apmeklējumu skaitu. Nākotnē mēs vēlētos ieviest sistēmu, kas, noskenējot apmeklētāja karti, pati apstrādātu datus, bet sākam ar vienkāršāko modeli.
— Cik būtisks ieguldījums nākotnē ir multifunkcionālās sporta halles būvniecība?
— Šāda veida ēkas būvniecība ir nozīmīga infrastruktūras pilnveidošanai un jaunu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai. Tā noteikti veicinās arī pilsētas un uzņēmējdarbības attīstību kopumā — radīsies jauni pakalpojumi un jaunas darba vietas. Protams, viss ir atkarīgs no vietas izvēles un piedāvājuma —jāskatās, kā tas ietekmēs esošo infrastruktūru un veicinās tālāko izaugsmi. Šādas ēkas tiek būvētas nākamajām paaudzēm, tāpēc visas nianses ir vienlīdz būtiskas un svarīgas.
— Kā vērtējat vietējo sportistu iespējas sasniegt augstus rezultātus, trenējoties Talsu novadā?
— Kopējā situācija Talsu novadā vērtējama pozitīvi — ir pieejama infrastruktūra, kas lieliski atbilst sportistu vajadzībām, un profesionālu treneru vadībā tiek piedāvāta iespēja apgūt dažādus sporta veidus. Papildu tam sportistiem un komandām ir pieejams pašvaldības finansiālais atbalsts, lai sagatavotos un piedalītos dažāda mēroga sacensībās. Arī citu novadu nozares pārstāvji atzinīgi novērtē Talsu novada sporta infrastruktūru. Ja ir vēlme nodarboties ar kādu sporta veidu un attīstīt sevi profesionāli, iespēju netrūkst. Par to, ka pašvaldības atbalsts sportam ir nepieciešams, liecina mūsu novada sportistu panākumi.
— Kam šogad pievērsīsiet pastiprinātu uzmanību tūrisma jomā?
— Tūrisma informācijas centrs šogad ir izstrādājis jaunus tūrisma maršrutus un aktīvi iesaistās deviņu pakalnu norāžu uzstādīšanā.

Esmu aicinājusi kopā visus speciālistus, lai aktualizētu jautājumus par tūrisma attīstību tajās novada teritorijās, kur tas ir mazāk aktīvs. Nesen tikāmies ar Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta aktīvajiem uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Ir jautājumi, ko var atrisināt bez lieliem cilvēkresursu un finanšu ieguldījumiem, bet ir lietas, par kurām jādomā kā par tūrisma jomas izaicinājumiem. Mēs vēlamies attīstīt tūrisma piedāvājumu ne tikai pilsētu centros, bet visā novadā kopumā.
Šobrīd ar tūrisma informācijas daļu risinām jautājumu par mājaslapas aktualizēšanu. Par tūrisma pakalpojumiem jādomā plašākā mērogā. Plānojam esošo vietni aizstāt ar «vi­sit» vietni. Novadam ir jauna vizuālā identitāte, kas lieliski varētu papildināt jauno mājaslapu, dodot iespēju katram novada pagastam un pilsētai atspoguļot tūrisma objektu atrašanās vietu, unikalitāti, pieejamo pakalpojumu un produktu klāstu, izmantojot individuālo krāsu, piktogrammas un tematisko simboliku. Papildus jādomā, kā izmantot mūsdienīgo tehnoloģiju sasaisti ar informāciju vietnē.
Tūrisma informācijas centrs Talsos vasaras sezonā strādās arī svētdienās, lai tūrisma pakalpojumi būtu pieejami visas nedēļas garumā. Lai to nodrošinātu, nepieciešams aizpildīt vakanto amata vietu.
— Kā nākotne iezīmējas attiecībā uz kultūras jomu?
— Kultūras centru vadītājus esmu aicinājusi izvērtēt šajā gadā plānoto kultūras pasākumu piedāvājumu novadā. Katrā novada pilsētā un pagastā iespējams radīt to īpašo notikumu vai pasākumu, kuru izcelt starp visiem pārējiem. Ir pilsētas un pagasti, kur šādi pasākumi notiek. Vēlos veicināt to rašanos arī citviet novadā, lai iezīmētu katras vietas īpašo unikalitāti.
Aktualizēsim kultūras centru klasifikācijas noteikumus, kas esošajā redakcijā apstiprināti 2011. gadā. Ir būtiski saprast, kādas izmaiņas un grozījumi nepieciešami, jo ir pagājis ļoti ilgs laiks un novadā daudz kas ir mainījies. Tāpat šogad plānots veikt kultūras iestāžu izvērtēšanu. Tas ie­stāžu vadītājiem palīdzētu saprast, ko no viņiem sagaidām un kādā virzienā plānojam strādāt. Man ir svarīgs nozares speciālistu viedoklis, jo viņi ir tie, kas ikdienā darbojas savā jomā un daudzas lietas redz citādāk, tāpēc pirms būtisku lēmumu pieņemšanas noteikti aicināšu iesaistīties arī nozares pārstāvjus.