Iedzīvotāji sapulcē interesējas par dažādiem jautājumiem

Talsu novads

2. aprīļa vakarpusē Talsu novada pašvaldības rīkotā iedzīvotāju sapulce notika Pastendes kultūras namā. Tajā ikvienam bija iespēja iepazīties ar visu pagastā esošo pašvaldības iestāžu darbu, kā arī uzzināt, kas paveikts un plānots šogad.
Sapulci sāka
Talsu novada pašvaldības vadītājs Dainis Karols un sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fedko, kuri stāstīja par jauno novada identitāti, pašvaldības struktūru, lielākajiem esošajiem un plānotajiem projektiem, kas īstenoti gan pilsētā, gan izglītības iestādēs, uzņēmējdarbības vidi. Esam jau vairākkārt rakstījuši, ka pašlaik pašvaldība īsteno vairākus lielus projektus, atjaunojot Talsu Galveno bibliotēku, notiek Raiņa ielas pārbūve Talsos, Firksu-Pedvāles muižas ēkas un sinagogas atjaunošana Sabilē, iesākta mācību vides uzlabošana vairākās izglītības iestādēs. Aktuāla joprojām ir arī Talsu tirgus rekonstrukcija, pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Sabilē un Vandzenē. Līdz ar valsts budžeta pieņemšanu spēkā ir stājušās arī jaunas prasības pašvaldībām kredīta saņemšanā projektu īstenošanai, tāpēc būs rūpīgi jāizvērtē, kurus projektus, kas vēl nav uzsākti, turpmāk varēs īstenot, teica domes vadītājs D. Karols. Tie projekti, kas ir uzsākti, tikšot pabeigti.
Darāmie darbi apzināti
Par padarīto pērn un plānoto šogad stāstīja Ģibuļu pagasta pārvaldes vadītāja Kitija Vecmane, kā arī pašvaldības iestāžu vadītāji, kuri darbojas pagastā. Priecē, ka pagastā pieaudzis deklarēto iedzīvotāju skaits un šobrīd tie ir 2316 cilvēki, salīdzinot ar 2018. gadu, kad bija 2293. Pietiekams bērnu skaits apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi «Ķipars», kur visas grupas ir pilnas un izglītojamo skaits ir ap 142. Katru gadu arī šajā iestādē tiek veikti uzlabojumi, pērn izbūvēta nojume, nesen atklāts aktivitāšu un rotaļu centrs, kā arī veikti citi darbi. Atjaunojami būtu izglītības iestādes teritorijā celiņi, arī par pērn uzliktā žoga nomaiņu jau atkal jādomā, jo tas nav atbilstošas kvalitātes.
Par bērnu skaitu nevar sūdzēties arī Pastendes pamatskola, kur mācās 131 audzēknis. «Ja dzirdam, ka lauku teritorijās iedzīvotāju skaits samazinās, tad mēs ar prieku skatāmies, ka mūsu bērnu skaits pirmsskolas izglītības iestādē un skolā nesamazinās. Tā ir laba sajūta, ka mums ir kā dēļ strādāt un censties,» sacīja pārvaldniece. Katru gadu izglītības iestādēs tiek veikta vides uzlabošana, piemēram, pērn trīs klasēm nomainīts apgaismojums, elektroinstalācija un veikts kosmētiskais remonts, kā arī iegādāta trauku mazgājamā mašīna skolas virtuvei. Skola iesaistījusies arī dažādos projektos, kas devis būtisku atbalstu pedagoģiskajā darbā. Viens no tādiem ir projekts izglītojamo kompetenču paaugstināšana, kad dod iespēju skolā nodarbināt trīs pedagogu palīgus, kas palīdz skolēniem ar mācīšanās grūtībām, tiem, kas atgriezušies no ārzemēm un kuriem vajadzīga papildu palīdzība. Izveidots arī dabas zinību pulciņš, kura dalībniekiem ir iespēja doties bezmaksas mācību ekskursijās. Skola iesaistījusies arī projektā «Pumpurs», kas paredzēts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršanai. Šogad skolā plānots garderobes remonts, kā arī turpināt klasēs atjaunot elektroinstalāciju, apgaismojumu un veikt kosmētisko remontu.
Aktīva darbība notiek arī kultūras namā, kur darbojas astoņi amatiermākslas kolektīvi un divi interešu klubi. Strādā arī pieci bērnu un jauniešu centra kolektīvi. Ik nedēļu kultūras namu apmeklē ap 1720 cilvēku, sacīja Pastendes kultūras nama vadītāja Jolanta Ozola. Tas ir intensīvs ikdienas darbs, kur top priekšnesumi dziesmu un deju svētkiem, koncertiem un citiem pasākumiem, pauda J. Ozola.
Veiksmīgi darbojas arī brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centrs. Pērn pie tā izbūvēta radošā terase un iekārtota apkārtne, kur notiek dažādi pasākumi. Šis centrs dod iespēju jauniešiem saturīgi pavadīt brīvo laiku, kad beigušās mācību stundas, kā arī piedāvā izzinošus seminārus iedzīvotājiem.

Uzskaitot pērn paveiktos darbus, pagasta pārvaldes vadītāja K. Vecmane teica, ka priecē izbūvētā terase pie jauniešu centra, iegādātie lielie puķu podi, kas tagad redzami pie kultūras nama. Īstenoti arī citi saimnieciskie darbi. Kopējais pagastā esošais ceļu garums ir ap 90 kilometru un lielākā daļa jeb 82 kilometri no tiem ir grants ceļi, kas prasa lielus ieguldījumus to uzturēšanā. Pērn notikusi grants ceļu labošana, ceļa posmu atputekļošana, kā arī pabeigta grants ceļu pārbūve psmā «Skujas–Oši», kam piesaistīts Eiropas Savienības finansējums 315 027 eiro apmērā. Sakārtota arī lietusūdeņu drenāža Loka ielā. Ceļam uz Spāres muižu ir izbūvēts apgaismojums. Ceļu remonta darbi turpināsies arī šogad. Plānota gājēju celiņa atjaunošana Pastendē pie daudzdzīvokļu mājām un soliņu izvietošana. Viens no objektiem, kur jādomā risinājums, ir Pastendē esošais tilts pār Stendes upi. Tam ir veikta tehniskā izpēte, lai uzzinātu, kāds ir tā stāvoklis. Pārvaldniece teic, ka vajadzību pagastam ir ļoti daudz, bet pieejamā finansējuma visām apzinātajām vajadzībām nepietiek.
Kā tuvākās aktivitātes, kurās aicināti iesaistīties arī iedzīvotāji, viņa iezīmēja Lielo talku, kad Ģibuļos tradicionāli tiek sakopts sporta laukums vasaras sezonai, aicināja pieteikties Talsu novada pašvaldības rīkotajam konkursam «Talsu bruncī ieaustie», kur tiek vērtēti sakoptākie īpašumi un rosīgākie uzņēmumi, stāstīja par šogad plānotajiem pagasta svētkiem un citām aktualitātēm.
Iedzīvotāji interesējās,
kad pašvaldība plāno mainīt pieņemto teritorijas plānojumu, lai būtu iespējams mainīt zemes lietojuma mērķi. Uz to domes vadītājs D. Karols atbildot teica, ka ik pa laikam saņem šādus iesniegumus par teritorijas plānojuma pārskatīšanu un, visticamāk, ka tas varētu notikt šī gada beigās vai nākamajā gadā. Tāpat iedzīvotāji interesējās, vai plānots sakārtot lietus­ūdens drenāžas sistēmu pie daudzdzīvokļu mājām, ierobežojumiem piekļūt centrā esošajam dīķim, šķiroto atkritumu konteineru izvietošanu un izvešanas biežumu un citiem apkārtnes labiekārtošanas jautājumiem. Kāda kundze interesējās, vai jāmaksā par kapavietas ierādīšanu, uz ko saņēma atbildi, ka vairs nav jāmaksā. Pēc jautājumu un atbilžu sadaļas pārvaldniece aicināja arī ikdienā ar interesējošajiem jautājumiem vērsties pārvaldē, lai rastu labākos risinājumus.