Pieņemts Dundagas novada 2019. gada budžets

Dundagas novads

22. marta sēdē Dundagas novada domes deputāti bez lielām diskusijām pieņēma šī gada novada budžetu. Lai gan valsts budžetu Saeimā deputāti vēl skata un to, visticamāk, pieņems aprīlī, pēc tā pieņemšanas arī Dundagas novada domes deputāti atgriezīsies pie novada budžeta vēlreiz, lai lemtu par finansējumu konkrētu darbu jeb rīcību īstenošanai.
Turpina samazināties iedzīvotāju skaits
Dundagas novadā pērn iedzīvotāju skaits turpināja samazināties — šī gada 1. janvārī savu dzīvesvietu deklarējuši 3967 iedzīvotāji, kas ir par 104 mazāk nekā iepriekšējā gadā. No tiem 3084 dzīvesvietu deklarējuši Dundagas pagastā, bet Kolkas pagastā — 883 iedzīvotāji. Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem šī gada 1. janvārī iedzīvotāju skaits līdz darbaspējas vecumam bija 548, darbaspējas vecumā — 2530, pēc darbaspējas vecuma — 881. Pērn dzimuši 12 zēni un 11 meitenes, un tas ir par 14 bērniem mazāk kā 2017. gadā. Reģistrēto bezdarbnieku skaits 2019. gada 31. janvārī bija 100 darbaspējas vecuma iedzīvotāji, bezdarba līmenis — četri procenti.
Novada budžeta skaitļi rāda,
ka pamatbudžeta kārtējā gada ieņēmumi plānoti 4 650 238 eiro, kas ir par 445 943 eiro vairāk nekā 2018. gadā, bet izdevumi — 5 269 679 eiro apmērā (salīdzinot ar 2018. gadu, palielinājums par 582 125 eiro). Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem veidojas, jo budžeta izdevumos iestrādāti iepriekšējā gada naudas atlikumi kontos.
Lielākos ieņēmumus tāpat kā citus gadus novadam ienes iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas prognozēts 1 930 092 eiro apmērā un finansējums, kas saņemts no pašvaldības izlīdzināšanas fonda — 988 122 eiro (salīdzinot ar 2018. gadu, pieaugums ir 78 748 eiro), kā arī nekustamā īpašuma nodoklis — 257 006 eiro. Tāpat pašvaldība saņem valsts dotāciju pedagogu darba samaksai.
Izdevumos, ko izmanto pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai, finansējums paredzēts dažādām jomām. Vispārējiem valdības dienestiem — 543 930 eiro, ekonomiskai darbībai — 542 434 eiro, teritorijas un mājokļa apsaimniekošanai — 244 797 eiro, izglītībai 1 584 215 eiro, sabiedriskajai kārtībai un drošībai — 91 390 eiro, vides aizsardzībai — 573 965 eiro, sociālajai aizsardzībai — 291 484 eiro, atpūtai, kultūrai un reliģijai — 1 397 464 eiro.
Turpinās iesākto projektu īstenošana
Šogad īstenojams Eiropas Savienības atbalstītā pasākuma «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos» grants ceļu pārbūves projekts, kā arī pils pārbūves projekts « Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība», paredzot pils pirmā stāva pārbūvi un amatnieku darbnīcu izveidošanu. Izglītības jomā turpinās vairāku «Erasmus» projektu un projekta «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai» īstenošana, kur iesaistītas izglītības iestādes.
Esam rakstījuši, ka februārī deputāti domes sēdē atbalstīja lēmumu par brīvpusdienu piešķiršanu 6. klases audzēkņiem no šī gada 1. septembra. 22. marta sēdē deputāti atbalstīja arī ieceri, ka daudzbērnu ģimenēm (ģimene, kuras aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu, tai skaitā audžuģimenē ievietoti bērni un aizbildnībā esoši bērni), kuras locekļi deklarējuši pamata dzīvesvietu Dundagas novada pašvaldībā tiks piešķirtas brīvpusdienas Dundagas novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs (sākot no 1. maija pirmskolas izglītības iestādes audzēkņiem, bet no 1. septembra Dundagas novada pamatskolas skolēniem).
Pie īstenojamiem projektiem pieskaitāms arī Latvijas un Lietuvas pārrobežas sadarbības kopprpojekts «Video Guard», kas paredz videonovērošanas kameru uzstādīšanu, kā arī citi projekti. Šogad 5000 eiro atvēlēti arī atbalstam sabiedrības iniciatīvu projektiem.
Speciālais budžets
Dundagas novada pašvaldības speciālo budžetu veido dabas resursu nodoklis, autoceļu fonda ieņēmumi un ieņēmumi no zvejas licencēm. Kopējie ieņēmumi plānoti 157 000 eiro apmērā (dabas resursu nodoklis 40 000 eiro; autoceļu fonds 110 000 eiro, zvejas licences 7000 eiro), izdevumi 157 000 eiro. Naudas līdzekļu atlikums 1. janvārī bija 71 225 eiro. Pašvaldības vides aizsardzības speciālā budžeta līdzekļi izmantojami tikai tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kas saistīti ar vides aizsardzību, vides un dabas resursu izpēti, novērtēšanu, atjaunošanu, ūdeņu aizsardzību, augšņu un grunts aizsardzību un sanāciju, atkritumu apsaimniekošanu. Plānotie autoceļu fonda ieņēmumi paredzēti novada ceļu uzturēšanai.
Ziedojumu un dāvinājumu budžetā naudas līdzekļu atlikums gada sākumā bija 2592,63 eiro.
Tā kā nav pieņemts valsts budžets šim gadam, deputāti par konkrētu rīcību, kas būtu šogad veicama, sēdē vēl nelēma, bet pie tā atgriezīsies, kad būs pieņemts šī gada valsts budžets.