Ilgoņa Bērsona laiku nospiedumi

Kultūra

Marta sākumā Rīgā, Ķīpsalā, jau 22. reizi notika Latvijas Grāmatu izstāde. Tajā piedalījās 103 uzņēmumi no astoņām valstīm. Ar svarīgākajiem jaunumiem iepazīstināja 49 Latvijas grāmatizdevēji. Izstādes ietvaros darbojās arī «Rakstnieku viesistaba». 2. martā tajā notika filoloģijas zinātņu maģistres Madaras Eversones sastādītas un apgādā «Zinātne» izdotas grāmatas «Laiku nospiedumi. Ilgoņa Bērsona dzīve dienasgrāmatās, vēstulēs, atmiņās un attēlos (1947—1990)» atvēršana.
1931. gada 11. jūnijā dzimušā literatūrvēsturnieka un zinātnieka, dzejnieka, Zinātņu akadēmijas goda doktora dzimtās mājas ir Talsu apriņķa Zentenes pagasta «Mežgrēzas». Viņš ilgus gadus piedalījās Talsu rajona laikraksta «Padomju Karogs» literārās lappuses «Avots» veidošanā, bija Talsu jauno autoru apvienības konsultants. Joprojām un nemainīgi ir savējais.
Internetā par šo notikumu
lasāma visai plaša informācija: «Ilgonis Bērsons ir viens no ievērojamākajiem latviešu literatūrzinātniekiem, kurš ar latviešu literārā mantojuma saglabāšanu un pētniecību aktīvi nodarbojas vairāk nekā 60 gadu un ir uzkrājis bagātu personisko dokumentālo arhīvu. Biogrāfiski dokumentālā grāmata par Ilgoņa Bērsona profesionālo un radošā darba dzīvi aptver laiku no pamatskolas beigšanas 1947. gadā līdz 1990. gadam. Formāliem dokumentiem mijoties ar personīgām piezīmēm un pārdzīvojumiem, grāmatas centrā ir Ilgoņa Bērsona dzīve un profesionālā darbība dažādos laika posmos, kuros redzama literatūrzinātnieka draudzība un sadarbība ar rakstniekiem laikraksta «Cīņa», žurnāla «Karogs» redakcijā, Latvijas Valsts izdevniecībā, Latvijas Padomju rakstnieku savienībā un Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūtā, kā arī viņa darbs arvien plašākā un dziļākā latviešu literatūras mantojuma apgūšanā, piemēram, Aspazijas dzejas izlases, Jāņa Grota, Jāņa Jaunsudrabiņa Kopotu rakstu sastādīšana un padziļināta interese par represēto rakstnieku dzīves un literārā devuma pētniecību. Dokumentāli biogrāfiskā grāmata ir mēģinājums atklāt sarežģītā padomju literārā procesa aizkulises un pretrunīgumu, vienlaikus caur viena cilvēka dokumentālu dzīvesstāstu iezīmēts arī latviešu tautas kolektīvais liktenis.
Materiāls grāmatai grupēts hronoloģiski un atlasīts, respektējot Ilgoņa Bērsona ieceri un iekļaujot literatūrvēsturniekam nozīmīgus brīžus, pārdomas un cilvēkus. Grāmatas saturu veido Ilgoņa Bērsona privātā arhīva dokumenti, kā arī Latvijas PSR Valsts drošības komitejas personu lietas par viņa vecākiem un brāli Imantu Bērsonu, Latvijas Padomju rakstnieku savienības valdes sēžu protokoli un citi dokumenti, žurnāla «Karogs» arhīvs, sēžu un lekciju konspekti, privātas un oficiālas vēstules, Ilgoņa Bērsona dienasgrāmatas un piezīmes (Dienu lapas), fotogrāfijas, apsveikuma kartītes, diplomi u. tml. Vietām dokumentālais materiāls papildināts ar literatūrzinātnieka komentāriem un skaidrojumiem.»
Kā sējuma ievadā raksta
Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis, «Pētīt muzejā senlietas un izteikt par tām zinātniskus minējumus ir daudz vieglāk, nekā vēl dzīviem esot analizēt sevi, par ko iespējams pārliecināties, iekniebjot delnā vai uzdodot sev jautājumus, vai tas, ko es vēlos stāstīt, kādu interesē, vai manis piedzīvotajam ir kāda nozīme, vai manas vienatnes domas būs saistošas citu ausīm un acīm? Un pāri visam kardinālais jautājums, ko sev uzdod ikviens, kurš savā mūžā ir pieredzējis daudzas varas un režīmus, spelgoņa un atkušņa maiņas: vai manas vaļsirdīgās atklāsmes nekaitēs man, ģimenei, draugiem un biedriem?
Tādēļ ielūkošanās dokumentos, kuri ir pārceļojuši no pagājušā gadsimta mūsu divdesmit pirmajā, ir vieda pieeja.»
Šāda darba tapšana nav tikai ilgus gadus lolota iecere. Ikviens lasītājs, iedziļinoties biezajā sējumā, gluži subjektīvi izpratīs, ka šādas grāmatas pamats, mugurkauls, ir Ilgoņa Bērsona apjomā un saturā bagātīgais privātais arhīvs. Iespējams, visgrūtākais sastādītājas un Ilgoņa Bērsona divu gadu kopdarba uzdevums bija atlasīt no tā dokumentālas liecības, kas visprecīzāk raksturo viņa dzīves un Latvijas vēstures laiku izvēlētajā posmā.