Plāno slēgt Rīgas Valsts tehnikuma Laidzes teritoriālo struktūrvienību

Izglītība

PIKC «Rīgas Valsts tehnikums» vadība pieņēmusi lēmumu vērsties pie Izglītības un zinātnes ministrijas ar lūgumu atļaut no 2019. gada 1. septembra slēgt Laidzes teritoriālo struktūrvienību. Plānots nodot atsavināšanai nekustamos īpašumus, kas nebūs vajadzīgi izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai.

Lai pasargātu Laidzes profesionālo vidusskolu no slēgšanas, 2014. gadā Rīgas Valsts tehnikums uzņēmās papildu saistības un Laidzes profesionālā vidusskola kļuva par teritoriālo struktūrvienību, skaidro Rīgas Valsts tehnikuma direktore Dagnija Vanaga. Šajā periodā tika uzlabots materiāli tehniskais nodrošinājums, sakārtots apkures mezgls, samazinātas saimnieciskās un administratīvās izmaksas, kā arī īstenotas dažādas aktivitātes sadarbībā ar darba devējiem un asociācijām. Pedagogi varēja paaugstināt kvalifikāciju un doties pieredzes apmaiņā, ar audzēkņiem piedalīties dažādos konkursos un sporta aktivitātēs. Atbilstoši profesionālās izglītības kompetenču centra statusam pedagogi pie algas saņēma desmit procentu piemaksu.
D. Vanaga norāda, ka darīts viss iespējamais, lai struktūrvienību saglabātu, tomēr audzēkņu skaits katru gadu samazinās: 2015./2016. mācību gadā Laidzē izglītojās 136 skolēni, 2016./2017. mācību gadā — 114, 2017./2018. mācību gadā — 90, bet 2018./2019. mācību gadā — 51 skolēns. Diemžēl uzņemšanas rezultāti 2018. gada 1. septembrī bija tik slikti, ka pat no trīs kvalifikācijām nebija iespējams izveidot vienu grupu, jo uz katru no tām bija pieteikušies tikai trīs vai četri jaunieši.
Pēc Būvinspekcijas apsekošanas slēdziena secināts, ka nepieciešamas investīcijas jumta remontam, līdz ar to, izvērtējot tehnikuma turpmāko attīstību un stratēģisko mērķu sasniegšanu, nodrošinot programmu konsolidāciju un valsts budžeta finanšu līdzekļu racionālu un efektīvu izmantošanu, tika pieņemts lēmums vērsties pie Izglītības un zinātnes ministrijas ar lūgumu atļaut no 2019. gada 1. septembra slēgt Laidzes teritoriālo struktūrvienību un nodot atsavināšanai nekustamos īpašumus, kas nebūs vajadzīgi izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai.
«Esam vērsušies pie novada vadības
un apsprieduši turpmākos reorganizācijas iespējamos risinājumus, kopīgi parūpējoties gan par darbiniekiem, gan audzēkņiem. Ievērojot labas pārvaldības principus, esam piedāvājuši novadam iespēju pārņemt interesējošos nekustamos īpašumus, kā arī esam uzņēmušies finansiālas un organizatoriskas saistības nekustamo īpašumu uzmērīšanas un sadalīšanas darbos,» stāsta D. Vanaga.
Pašlaik Laidzes teritoriālajā struktūrvienībā mācās 38 audzēkņi. Šogad to absolvēs 15 audzēkņi — ja struktūrvienība netiktu slēgta, 2019. gada 1. septembrī Laidzē mācības turpinātu tikai 23 audzēkņi. Par savu darbavietu Laidzes teritoriālo struktūrvienību šobrīd sauc 24 pedagogi un 17 saimnieciskie darbinieki (dienesta viesnīcas dežuranti, strādnieki, apkopējas).
«Ar novada vadību tika pārrunāta iespēja tehnikuma audzēkņiem kopā ar esošajiem audzinātājiem un profesionālo mācību skolotājiem nākamajā mācību gadā turpināt mācības kādā no Talsu vispārizglītojošajām skolām vai Rīgā un dzīvot dienesta viesnīcā, sniedzot iespēju visiem 3. un 4. kursa audzēkņiem pabeigt tehnikumu. Piedāvāsim audzēkņiem piemērotāko un labāko risinājumu, lai viņu iegūstamās izglītības kvalitāte tikai uzlabotos.

Gan skolotājiem, gan darbiniekiem iespēju robežās esam piedāvājuši un piedāvāsim darbu tehnikumā. Arī novada vadība iespēju robežās ir piekritusi sniegt savu atbalstu šajā situācijā. Slēdzot Laidzes struktūrvienību, tiks ievēroti visi normatīvie akti, tajā skaitā Darba likuma prasības,» informē D. Vanaga.
Par ēku turpmāko likteni
skaidru plānu vēl nav — pašvaldība ir izrādījusi interesi par dienesta viesnīcas, parka daļas un angāru pārņemšanu, vēl tikai jāsagaida domes lēmums. Pārējie īpašumi tiks nodoti Zemkopības ministrijai un a/s «Valsts nekustamie īpašumi». Tehnikums finansējis daļu īpašuma sadalīšanas, atdalot dienesta viesnīcu, meža un zemes platības, taču vēl jāatdala pašvaldību interesējošie nekustamie īpašumi. Visi jautājumi par «Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta» projektu pēcuzraudzību tiks risināti, sazinoties ar Vides investīciju fondu.
PIKC «Rīgas Valsts tehnikums» sabiedrisko attiecību speciālists Guntars Bernāts norāda, ka Latvijā jaunatnes vairāk nepaliek. Izglītības un zinātnes ministrijas aizsāktā mazo pamatskolu un mazo ciemu skolu likvidācijas procesa pieeja attiecas arī uz mazo miestu un pilsētu profesionālajām izglītības iestādēm. Audzēkņu skaits nav pietiekams, lai kvalitatīvi nodrošinātu mācību procesu un skola varētu iesaistīties projektos. Investīcijas un iekārtas, ar ko praktiski strādā jaunie speciālisti, profesionālajā izglītībā ir vitāli nozīmīgas. Otra lieta ir tā, ka Kurzemes pusē ir moderni iekārtoti tehnikumi un mazai profesionālās izglītības struktūrvienībai ir grūti konkurēt ar blakus esošajiem profesionālās izglītības kompetences centriem.
«Mēs gribam cerēt, ka nākotnē telpās varētu atrasties tālākizglītības centrs, kur realizēt pieaugušo izglītību, bet tas būs atkarīgs no pašvaldības,» uzsver G. Bernāts.