Pārvaldnieks iesniedz prasību pret Dundagas novada domi

Dundagas novads

25. janvāra Dundagas novada domes sēdē deputāti Madars Burnevics un Tamāra Kaudze interesējās, kāda būs domes rīcība, jo Kurzemes rajona tiesā ir iesniegts Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja Alda Pinkena pieteikums, kurā lūgts atcelt Dundagas novada pašvaldības izpilddirektores piemēroto disciplinārsodu pārvaldniekam un domei atlīdzināt nodarīto morālo kaitējumu 1000 eiro apmērā.
Domei paskaidrojums jāsniedz līdz 15. februārim
Minētie deputāti domes sēdes sākumā pauda, ka ir saņēmuši ziņu, ka dome ir atbildētājs tiesas procesā. Līdz 15. februārim domei ir jāiesniedz savs viedoklis un jāpaziņo, vai tā piekrīt izmantot mediāciju (brīvprātīgas sadarbības process, kurā puses cenšas panākt savstarpēji pieņemamu vienošanos savu domstarpību atrisināšanai ar mediatora palīdzību). Deputāts Madars Burnevics interesējās, kāda būs Dundagas novada domes atbilde un kas īstenos aizstāvību. Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts pauda, ka ar juristu par to runās un tad varēs sniegt konkrētu atbildi, bet šobrīd (domes sēdē) pie tā vēl nav strādāts, jo tā ir svaiga informācija. M. Burnevics teica, ka dome ir visi deviņi deputāti un visi par to atbild, tāpēc ir jāpauž kopīgs viedoklis. «Iespējams, mums ir kaut kāda atsevišķa tikšanās jāorganizē,» atbildēja domes vadītājs.
Sarunā iesaistījās arī deputāte Tamāra Kaudze, kura interesējās, par kādiem līdzekļiem segs tiesas izdevumus. Nav noslēpums, ka prasītājs lūdz arī morālo kompensāciju tūkstoš eiro apmērā. «Ja tiesas process notiks un tiesa lems par labu prasītājam, nepiekritīšu un iebildīšu, ja šajā gadījumā tiks aiztikta iedzīvotāju nodokļu nauda. Izpilddirektorei par to nevajadzētu smaidīt, jo jūsu vainas dēļ cilvēkiem ir jāiet uz tiesu. Jums vajadzētu saprast, kāpēc darbinieki ir tik tālu nonākuši, ka sāk vērsties tiesā,» sacīja deputāte. Uz to A. Felts atbildēja, ka tas pašlaik ir viens darbinieks. Uz to T. Kaudze jautāja, vai tas šķiet pilnīgi pieņemami!? «Nē, tas nav pieņemami, bet tāda ir situācija,» atbildēja A. Felts. Uz jautājumu, no kādiem līdzekļiem segtu šos izdevumus, domes vadītājs tā arī neatbildēja un lūdza skaidrojumu juriskonsultam Jānim Langzamam. Viņš sacīja, ka saskaņā ar Likumu par pašvaldībām domē var apspriest tikai tos jautājumus, kas ir iekļauti sēdes darba kārtībā. «Šis jautājums nav iekļauts darba kārtībā, tāpēc nav apspriežams,» sacīja juriskonsults.
«Mēs tagad runājam par ziņojumiem un mums ir jautājumi,» teica T. Kaudze, kurai piebalsoja deputāts M. Burnevics, sakot, ka domes darbs notiek sēdēs. «Ja darba kārtībā ir izpilddirektores ziņojums par lēmumu izpildi un citām aktualitātēm un mums ir ienākusi aktuālā informācija par iespējamiem tiesu darbiem, tad šo aktualitāti arī apspriežam. Neredzu šeit neko pretlikumīgu,» teica deputāte Andra Grīvāne.
Sarunā iesaistījās arī deputāte Regīna Rūmniece, sakot: «Tad, kad tiesa notiks un tiks nolemts, tad arī skatīsies līdzekļus. Kā mēs šodien varam zināt, ko un kā tiesa nolems?»
Par ko tiesai iesniegts prasības pieteikums?
Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs Aldis Pinkens, kurš pašvaldībā strādā desmit gadus, «Talsu Vēstīm» apstiprina, ka ir iesniedzis prasības pieteikumu Kurzemes rajona tiesai par piemērotā disciplinārsoda, kas ir rājiens, atcelšanu un morālā kaitējuma atlīdzināšanu tūkstoš eiro apmērā. No Kurzemes rajona tiesas Ventspilī saņemts paziņojums, ka šajā jautājumā uzsākta civillieta. Jautāts, kāpēc izpilddirektore rājienu izteikusi, viņš saka: «Rājiens man bija izteikts par Talsu televīzijas veidoto sižetu, kurā pateicu dažus teikumus par ētikas komisijas neesamību Dundagas novada pašvaldībā.» Noklausoties 2018. gada 4. decembrī Talsu televīzijas sagatavoto sižetu Latvijas Televīzijas Dienas ziņām, tajā Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs A. Pinkens par ētikas komisijas neesamību pašvaldībā teic: «Ja ir institūcija, kam ir jābūt, viņai ir jābūt. Viss. Punkts. Un, kamēr mēs to nesapratīsim, mēs būsim spiesti apmainīties ar oficiālām vēstulēm, tāpēc ka savādākā veidā šeit pagaidām nav izdevies, nu, iegūt tādu, kaut kādu, atsaucību savu problēmu risināšanai.»
Pēc sižeta Dundagas novada domes izpilddirektore Janita Vanda Valtere piemērojusi disciplinārsodu — rājienu, jo uzskatīja, ka pārvaldnieks pārkāpis darba līgumu, kurā teikts, ka darbiniekam ir aizliegts sniegt publiskus komentārus savā interpretācijā, tajā skaitā masu medijiem, par darba devēja problēmām, situācijām, kas ir ārpus darbinieka kompetences; darbinieka pienākums esot ar savu rīcību nekaitēt darba devēja reputācijai sabiedrībā. A. Pinkens uzskata: «Talsu televīzijai paustais nav viedoklis, bet fakts, un tā nav mana interpretācija, jo šāda komisija tobrīd vēl nebija izveidota. Tas nav apstrīdams fakts. Uzskatu, ka ar plašsaziņas līdzekļiem man nevar aizliegt komunicēt, un ceru, ka to arī neviens nemēģinās darīt,» saka A. Pinkens.
Pēc rājiena saņemšanas piemērotais disciplinārsods apstrīdēts domei, kas to nesaņēma, jo domes priekšsēdētājs to novirzījis atkārtotai izvērtēšanai izpilddirektorei. «Sanāk, ka es pārsūdzu izpilddirektores piemēroto disciplinārsodu nevis, kā to paredz Darba likums, bet viņai pašai,» saka pārvaldnieks. Sākotnēji pieņemtais lēmums tā arī palika nemainīts. «Tāpēc vērsos tiesā, kurai lūdzu izvērtēt šo situāciju, atcelt piemēroto disciplinārsodu un atlīdzināt morālo kompensāciju. Man tas ir principiāls jautājums. Mēs visi piekritām strādāt valsts pārvaldē, kurai vajadzētu būt labākajai piemēru rādītājai šajās lietās,» uzskata A. Pinkens.
Jautāts, kā vērtē pašvaldības darbinieka vēršanos tiesā pret novada domi, domes vadītājs Aldis Felts pauž, ka nezina, vai drīkst informāciju par to izpaust. «No tiesas ir atnācis paziņojums un šobrīd gatavojam ceļu, kādu ejam tālāk. Ar juristu mēģināsim to salikt kopā un piedāvāt deputātiem risinājumu, kas viņiem ir saistošs. Tās ir darba tiesiskās attiecības, un esam šobrīd nonākuši līdz tādam līmenim. Ir disciplinārsods, un tas tiek apstrīdēts. Nav patīkami, ka ir šādas situācijas. Ja darbinieks ir saņēmis disciplinārsodu pelnīti vai nepelnīti, viņam ir tādas tiesības,» esošo situāciju «Talsu Vēstīm» komentēja domes vadītājs. Jautāts, kā vērtē izpilddirektores rīcību šajā jautājumā, A. Felts teic, ka darba ir daudz, arī tādi, ar kuriem nebūtu jānodarbojas (par piemēru minot šo izveidojušos situāciju), un izpilddirektore ir atbilstoša ieņemamajam amatam.