«Kuršu» mammas pateicība desmit gadu darbošanās pavedienā

Kultūra

Pastendes kultūras namā 19. janvārī pulcējās paši tuvākie tautas lietišķās mākslas kolektīva «Kurši» dedzīgie radošās ģimenes locekļi, kuru vadītāja Biruta Austrupa kā manīga mamma atcerējās, kā viss iesācies, un pateicās tiem, kam kolektīvs ir aizņēmis īpašu daļiņu no sirds, ko redzēt var arī padarītajos darbos. Lielās svinības ar plašu vērienu notiks 11. maijā, kad tiks aicināts kupls paziņu un draugu pulks.
Ideja par «Kuršiem» dzimusi
visai klusās sievietes sirdī un bijusi tik dedzīga, ka nācies atvērt muti Rīgā lielu cilvēku priekšā, lai saņemtu atļauju un iedrošinājumu radīt kaut ko tādu, kas iesākumā varbūt šķita pat utopiska doma. Birutai ļoti sāpējusi sirds par to, ka viņai tuvā niša mūsu pusē ir panīkusi un nogājusi pagrīdē, tādēļ bija vajadzīgs glābšanas riņķis, kas galu galā lietišķās mākslas aktīvistu vidū pārtapis cienījamā oāzē, ko dāmas noteikti spētu aptamborēt, apadīt, apšūt un apcakot tā, ka visi apkārt tik spētu pabrīnīties, jo viņas vienas ar saviem darbiem jau pirmajā darbošanās gadā spējušas aizņemt izstādes vietas visas trīs telpas, ko parasti izdara vairāki kolektīvi kopā. Tātad radošās dāmas darbojas ar lielu nopietnību un atdevi. «Tagad visi lielie talanti ir pie manis!» smaidot atzīst kolektīva vadītāja.
2008. gada decembra «Talsu Vēstīs»
Biruta Austrupa aicināja atsaukties rokdarbnieces, kuras vēlas apvienoties jaunā, radošā tautas lietišķās mākslas kolektīvā. Rezultātā pirmā tikšanās notika 2009. gada 16. janvārī Talsu novada muzeja telpās, kur kopā pulcējās ap 40 interesenšu. Tā tad nu arī tiek uzskatīta par kolektīva dzimšanas dienu. Kolektīva veidošanas iniciatore pirms tikšanās bijusi gana uztraukusies un visu laiku domājusi: «Cik nu atsauksies? Kā nu būs? Vai kāds atnāks?» Darboties pieteicās piecpadsmit rokdarbnieces no sešiem Talsu novada pagastiem un divām pilsētām. Pirmajā tikšanās reizē jaunās kolektīva dalībnieces vienojās par kolektīva nosaukumu «Kurši», kas bijis īpaši tuvs. Pirmos gadus rokdarbnieces darbojās Talsu novada muzeja telpās, bet līdz ar skaitlisku pieaugumu radās nepieciešamība pēc lielākiem plašumiem, tādēļ dāmām savas durvis atvēra Pastendes kultūras nams, kas par mājvietu kļuva 2012. gada 1. oktobrī, un par 2014. gadā pieejamām platībām šajā kultūras namā dāmas priecājas un var palepoties, jo tādu plašumu un iespēju visiem neesot.
No dibināšanas pirmās dienas
kolektīvā vēl aktīvi darbojas Inga Trukmane, Elita Astrātova, Oļesja Miķelsone, Ilze Grūnvalde, Valda Eglīte, Anna Leivalde, Brigita France un Ina Valtere. 2009. gadā vēlāk pievienojās Iluta Dozenberga, Inese Tālberga, Inese Feldmane, Anda Lepa, Vineta Gauja. 2010. gadā draudzīgajā pulkā ienāca Valda Poļanska, Aina Katlapa, Ingrida Vegnere, bet 2013. gadā — Maija Videmane un Silva Zvejniece. Arī 2014. gads kolektīvam dāvāja četrus talantus — Ausmu Želvi, Inetu Erdmani-Hermani, Ilgu Jēkabsoni, Vēsmu Ogorodovu, bet 2016. gads — Daci Jansoni un Rutu Ūdri. Tāpat arī 2017. gads bija bagāts ar jaunpienācējām — Aiju Grunti, Eviju Samcēviču, Indru Feldbergu, Mārīti Alksniņu, bet 2018. gadā savu līdzdarbošanos iesāka Ligita Boginska, Diāna Kučere, Inga Krūmiņa. Šie pieminētie vārdi ir tie cilvēki, kas desmit gadu laikā bija un ir Birutas dzīvē un saistīti ar kolektīvu «Kurši».
Pateicība tika izteikta arī Dzintrai Eglītei, Mirdzai Jonelei, Jolantai Ozolai, Kitijai Vecmanei, Ilzei un Dainim Kārkluvalkiem — kolektīva krustvecākiem, Pastendes saimnieciskajiem un izpalīdzīgajiem vīriem — Andim Jasim, Jurim Šironovam, Ivaram Eizenbergam, apgaismotājam un muzikālā pavadījuma nodrošinātājam modes demonstrējumu un priekšnesumu laikā — Arnim Zvirgzdiņam. Nevarēja nepamanīt «Kuršu» mammas pateicīgo sirdi un katra viena uzlūkošanu kā nozīmīgu visā desmitgades kamolā, kas apvieno cilvēkus, kuriem ir senās rokdarbu prasmes un kuri vēlas tās pilnveidot un nodot tālāk jaunajai paaudzei, kā arī tos, kas savu roku ir pielikuši citā veidā.
«Kurši» ir arī Dziesmusvētku kustības kolektīvs
Runājot par čaklo rokdarbnieču pūru, jāpiemin, ka ar saviem darbiem kolektīvs aktīvi piedalās izstādēs, gadatirgos, svētkos, Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) rīkotajās aktivitātēs visā Latvijā. 2017. gadā «Kuršu» dalībnieces nodeva savus darbus šī centra speciālistu izvērtēšanai, kā rezultātā sešu autoru 18 darbi piedalījās Latvijas simtgades «Dziesmu un Deju svētku» rokdarbu izstādē 2018. gada jūlijā Rīgā. Vietējo sabiedrību un ciemiņus «Kurši» priecē kolektīva iedibinātā tradīcija — pašdarināto tērpu demonstrējumi, kas notiek uzvedumā kopā ar citiem Pastendes kultūras nama amatiermākslas kolektīviem. Tāpat «Kuršu» talantīgajām pārstāvēm bijis gods doties ārpus Latvijas robežām — uz Latvijas dienām Bavārijā, kad Birutai 2013. gadā arī pašai tika uzticēts vadīt lielo Latvijas grupu. Rokdarbnieces bijušas dalībnieces arī Maskavas vēstniecības rīkotajā labdarības tirdziņā Krievijā, kur bijušas trīs reizes, gan arī devušās pieredzes apmaiņas braucienos uz Lietuvu un Igauniju. Nevar nepieminēt arī adīšanas čempionātu Lietuvā, kā arī faktu, ka Sieviešu tiesību institūta organizētajā pasākumā «Latvijas sieviete — līdere» 2013. gadā nominantu vidū bija arī «Kuršu» dalībnieces Brigita France un Oļesja Miķelsone. Arī Austrija nav gājusi secen rokdarbniecēm no radošā pulka.
Tautas lietišķās mākslas kolektīva «Kurši» darbības kamolam iesākusies otrā desmitgade, tāpēc atliek vien sagaidīt radošu ritējumu, skaistus darbus un jaunus sasniegumus, kā arī sirsnīgas rītu un vakaru sarunas.