Sniedza informāciju par projektu gaitu un ceļu remontdarbiem novadā

Pašvaldības Talsu novads

Piektdien, 10. augustā, Talsu novada pašvaldības administratīvajā centrā pulcējās Talsu Komersantu kluba dalībnieki, vairāki Talsu novada pašvaldības darbinieki, pagastu pārvaldnieki un domes deputāti. Galvenais tikšanās iemesls — sniegt informāciju par aktualitātēm projektu realizācijā un apspriest ceļu stāvokli un gaidāmos remontdarbus novadā.
Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols uzsvēra, ka šāda tikšanās bija nepieciešama ne tikai tāpēc, lai sniegtu informāciju par procesiem, bet arī tamdēļ, lai veicinātu savstarpējo komunikāciju un sadarbību.
Lielākais finansējums ceļiem
Pirmais ar prezentāciju uzstājās satiksmes ministra padomnieks ceļu infrastruktūras un pašvaldību jautājumos Reinis Uzulnieks, atklājot informāciju par pašreizējiem un nākotnē plānotajiem autoceļu remontdarbiem. Viņš uzsvēra, ka šogad autoceļu finansējums ir lielākais, kāds Latvijā līdz šim bijis, proti, 357,8 miljoni eiro (no tā 124 miljoni ir Eiropas Savienības (ES) fondu finansējums). Salīdzinājumam: pērn kopējais finansējums bija 319,9 miljoni eiro (no tā ES līdzekļi — 110,7 miljoni eiro). Pagājušajā gadā veikti darbi 153 objektos, tai skaitā uz 28 tiltiem, kā arī 20 satiksmes drošības paaugstināšanas objektos.
Šogad par lielajiem līdzekļiem būvdarbi notiek un notiks 152 objektos, ar aptuveni 1300 kilometru kopgarumu. Kapitālieguldījumi plānoti 904 kilometros valsts autoceļu. Savukārt vietējo autoceļu remontdarbi paredzēti 96 objektos ar kopgarumu 396 kilometri. R. Uzulnieks stāstīja, ka trīs gadu laikā (ieskaitot šo) katru gadu par vismaz 300 kilometriem vairāk tiks sakārtoti un uzlaboti tieši vietējie grants ceļi. Tas kopumā būšot vēsturiski lielākais ieguldījums vietējos ceļos.
Veicot ikgadējās ceļu apsekošanas un skatot statistikas datus, redzams, ka pēdējo gadu laikā valsts galveno autoceļu stāvoklis uzlabojas, savukārt vietējo asfalta un grants ceļu stāvoklis tikai pasliktinās.
Stāstot par būvniecību, ministra padomnieks atklāja informāciju arī par kvalitātes pārbaudēm. «Kopumā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, testi uzrāda kvalitātes uzlabošanos. Pērn veiktie testi uzrādīja mazāk neatbilstību. Veikti 12 352 materiālu paraugu testi, no 135 novērtētiem objektiem 27 ir atklātas neatbilstības, būvniekiem piemēroti 16 līgumsodi (gandrīz visi tika piemēroti par satiksmes organizācijas un pievedceļu uzturēšanas pārkāpumiem, kā arī termiņu kavējumiem),» pauda R. Uzulnieks. Pagājušajā gadā investēti 324 641 eiro jaunās testēšanas iekārtās.
Samazinās iedzīvotāju skaits, bet ne ceļu tīkla garums
Runājot par nākotnes plāniem, ministra padomnieks sacīja, ka daudz ko izšķirs gan rudenī gaidāmo Saeimas vēlēšanu rezultāti, gan tas, ka nav zināms, vai un cik lieli līdzekļi autoceļu uzlabošanai tiks piešķirti no ES fondiem nākamajā plānošanas periodā, kas sāksies 2020. gadā. Un, tā kā iedzīvotāju skaits valstī tikai samazinās, bet autoceļu kopgarums nē, nākotnē noteikti tikšot ņemti vērā sociālekonomiskie aspekti, piemēram, satiksmes intensitāte, iedzīvotāju izvietojums, skolu tīkls, autoceļu piederība u.c. 26 valsts autoceļu posmi varētu būt izvirzīti kā prioritāri iespējamā skolu tīkla izmaiņu rezultātā. Savukārt valsts vietējo ceļu posmiem apmēram 4000 kilometru apjomā ir jāizvērtē pārvaldības formas maiņa.
Satiksmes ministrija panākusi, ka no 2020. gada valsts budžeta programmai «Valsts autoceļu fonds» novirzīto finansējumu palielinās par vismaz pieciem procentiem gadā, salīdzinot ar iepriekšējā gadā tai novirzīto finansējumu (ar nosacījumu: ja IKP prognoze attiecīgajam gadam pieaugs ne mazāk kā par pieciem procentiem).
Uzņēmējiem bija būtiski uzzināt, kad tiks sakārtots ceļa posms «Stende—Lauciene—Mērsrags», kā arī ceļš, kas iet gar lielajiem uzņēmumiem, piemēram, SIA «Vika Wood». R. Uzulnieks sacīja, ka situācija par to ir zināma, bet plānos tie pagaidām nav iekļauti, tāpēc pateikt, kad tieši to izdarīs, nevar. Arī par ceļu posmiem no Talsiem uz Dundagu un Roju konkrēti neko vēl nevar pateikt, tas būšot zināms vien pēc 2020. gada. Līdzīgas atbildes ar skaidrojumiem «tiek runāts, darīts, strādāts, domāts» klātesošie saņēma par citiem ceļu posmiem, piemēram, par Fabrikas ielu Talsos, bīstamo krustojumu pie SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» Talsu filiāles, Sabiles tiltu u.c.
R. Uzulnieks aicināja raudzīties uz situāciju pozitīvi, pieminot plānotos ceļu remontdarbus Talsos, pārbūvējot Raiņa, Laukmuižas, Celtnieku un Jauno celtnieku ielu. Veiktas iestrādnes, lai varētu atjaunot arī Rīgas ielu.
Projektu norise
Par aktualitātēm stāstīja Talsu novada pašvaldības attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniece. Par visiem projektiem, ko speciāliste stāstīja, «Talsu Vēstis» lasītājus informējušas jau vairākkārt, šeit pieminam lielākos (dārgākos) no tiem.
Par Talsu Galvenās bibliotēkas būvniecības darbiem Brīvības ielā 17a kopējās izmaksas sastāda 3 012 633 eiro (no tā ES finansējums: 1 439 370 eiro). Raiņa ielas pārbūve Talsos kopā izmaksās 2 463 453 eiro, no kā ES fondi sedz 417 055 eiro un valsts budžeta dotācija sastāda 492 056 eiro. Savukārt Celtnieku, Laukmuižas un Jaunās celtnieku ielas pārbūves un izbūves plānotās izmaksas ir 1 849 049 eiro, no kā lielāko daļu jeb 1 491 750 eiro sedz ES.
Daudz neskaidrību vēl ir par Talsu tirgus pārbūves projektu. Pašlaik turpinās projektēšana, un galvenais akcents objektā tiks likts uz ražošanas telpām. Būvprojektā veiktas būtiskas izmaiņas: ražošanas ēkas daļā jāveic izmaiņas 100% apmērā, tirdzniecības zālē jāveic izmaiņas par 50%, pilnībā mainās 2. un 3. stāva plānojums. Pašreiz kopējās plānotās izmaksas ir 2 321 112 eiro, no kā ES fondi segtu aptuveni pusi jeb 1 024 142 eiro.
Apvienojoties četriem partneriem — Kuldīgai, Talsiem, Alsungai un biedrībai «Pedvāle»—, Talsu novadā paredzēts atjaunot vairākus objektus: Sabiles sinagogu un pilsētas laukumu, un Firksu—Pedvāles muižas ēku. Kopējās izmaksas Talsu novadam ir 1 942 953 eiro, no kā ES līdzekļi: 1 050 000 eiro.
Lai uzlabotu mācību vidi Talsu 2. vidusskolā, Talsu Valsts ģimnāzijā, Talsu pamatskolā un Sabiles pamatskolā, piesaistīts ES finansējums 3 836 025 eiro apmērā (kopējās projekta izmaksas — 4 494 862 eiro). Tāpat tika uzskaitīta virkne citu projektu, kas ir dažādās stadijās: vai nu vēl procesā, vai jau realizēti, un par kuriem esam lasītājus jau informējuši.

Stāstot par projektiem, kas tiek īstenoti ar pašvaldības budžeta, nevis ES finansējumu, nācās secināt, ka pašlaik tiek strādāts pie ļoti daudziem projektiem un daudzi no tiem būs ar rezultātu šajā un tuvākajos divos gados.
Piemēram, Ķēniņkalna labiekārtošana (daļu plānots paveikt šogad, daļu — nākamgad). Rīgas ielas posmā plānots izprojektēt gājēju un veloceļu, kā arī paredzēta brauktuves seguma virskārtas atjaunošana; notiek projektēšana. Sabilē bērnudārzam «Vīnodziņa» nepieciešama jauna ēka; pašlaik sagatavots jauns projektēšanas uzdevums, lai turpinātu būvprojekta izstrādi, to nepieciešams vēl precizēt atbilstoši izvēlētajam apjomam. Šobrīd tiek gatavota tehniskā dokumentācija logu nomaiņai/ restaurācijai Lielajā ielā 25 (ēkā, kur atrodas Dzimtsarakstu nodaļa). Notiek dokumentācijas izstrāde, lai tuvākajā laikā pie Talsu ezera varētu izbūvēt tualetes. Tiek veiktas izmaiņas būvprojektā, lai varētu izveidot Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņas vietu. Paredzēts izstrādāt tematisko plānojumu «Talsu pakalnu loka dzīvināšanas plāns 2019. — 2025. gadam». Paredzēts veikt kultūrvēsturisko vērtību inventarizāciju un definēšanu Talsu vecpilsētā u.c.
«Jāteic, katram maizes kukulim ir sava garoza. Neviens projekts nenāk viegli. Ļoti būtiski, ka projekti tiek realizēti ne tikai Talsu pilsētā, bet visā novada teritorijā. Lai arī par mazākām summām, bet vietējiem attiecīgā, piemēram, atpūtas vietas vai rotaļu laukuma sakārtošana ir ļoti būtiska. Ir svarīga mūsu kopējā attieksme, tāpēc nereti nākas mainīt domāšanu, jo dzīve iet uz priekšu,» pauda D. Karols.